Príprava územného plánu mesta Pezinok

Územný plán mesta Pezinok bol naposledy komplexne spracovaný v roku 1996. Schválený plán bol niekoľkokrát aktualizovaný zmenami a doplnkami. V súčasnosti a už niektoré východiskové predpoklady a do určitej miery aj rozvojové  ciele a spôsob spracovania územného plánu  ukázali ako prekonané a nedostatočne pokrývajúce požiadavky na územný rozvoj mesta. Ďalšími faktormi, ktoré zvýraznili potrebu vypracovania nového územné plánu mesta boli okrem iných zmeny v reálnom vývoji počtu a skladby obyvateľov, zmeny požiadaviek obyvateľov na bývanie, s tým súvisiace zmeny v potrebe zabezpečovania občianskej vybavenosti, rekreácie, športu a cestovného ruchu, zmena v celkovom chápaní politiky v oblasti bytovej výstavby, zmeny v oblasti rozvoja a využitia výrobných plôch, nové trendy rozvoja dopravy a usporiadanie dopravného systému, potreba zvyšovania ochrany prírody, krajiny.

 

Do vypracovaného návrhu nového územného plánu mesta Pezinok môžete nahliadnuť počas šiestich týždňov od 20. augusta 2012 do 30. septembra 2012 a to: na Mestskom úrade v Pezinku na oddelení investičnej výstavby, realizácií a územného plánu, Radničné nám. č. 7,  II. poschodie, miestnosť č. 33 v pracovných dňoch, v presklenom výklade Kultúrneho domu na Holubyho ulici č. 42 (z Farskej ulice) v Pezinku bude k nahliadnutiu výkres č. 6  (výkres regulatívov a verejnoprospešných stavieb) alebo na internetovej stránke: http://www.pezinok.sk/?yggid=834.

 

Verejné, konferenčné prerokovanie s výkladom k územnému plánu sa uskutoční dňa 13.09.2012 v Kultúrnom dome na Holubyho ulici č. 42 o 17:00 hod..

 

Verejnosť je oprávnená podať pripomienky k Návrhu územného plánu mesta Pezinok, ktoré v písomnej podobe doručí obstarávateľovi územnoplánovacej dokumentácie na adresu: MsÚ Pezinok, oddelenie investičnej výstavby, realizácií a územného plánu, Radničné nám. č. 7,  902 01 Pezinok, najneskôr do 30 dní odo dňa oznámenia. Dňom oznámenia sa rozumie deň vyvesenia verejnej vyhlášky. (Pre doručenie platí pečiatka podateľne MsÚ v Pezinku, resp. dátum podania na poštovú prepravu). Na neskoršie zaslané pripomienky orgán územného plánovania nebude prihliadať. (ek)