Mesto Pezinok nevyhovelo petícii

 

Dňa 7. júla 2015, deň pred uplynutím 30-dňovej zákonnej lehoty, bolo petičnému výboru doručené Oznámenie výsledku prešetrenia petície, ktorou sa obyvatelia obrátili na primátora mesta Pezinok. Obsah petície rozdelilo mesto Pezinok na dve časti s nasledovnými požiadavkami občanov :

 

„1) Sú zásadne proti tomu, aby v zmysle návrhu zmien a doplnkov č. 1/2015 územného plánu mesta Pezinok, vyúsťovalo napojenie obchvatu mesta Pezinok na Grobskú cestu.Požadujú znížiť dopravnú zaťaženosť mestskej časti Grinava situovaním pripájača na preložku štátnej cesty II/502 v priestore križovatky s Limbašskou cestou.


2) Ak nie je možné zahrnúť uvedené riešenie do návrhu zmien a doplnkov č. 1/2015, požadujú vypustenie zakreslenia križovatky Grobskej cesty s plánovaným obchvatom z dokumentácie k návrhu č. 1/2015 vrátane príslušnej textovej časti s tým, že umiestnenie križovatky bude riešené spodrobnením územnoplánovacej dokumentácie územným rozhodnutím.“

 

.odpoveď

Citujeme z odpovede mesta Pezinok:

„K požiadavke uvedenej pod bodom č. 1) nie je možné vyhovieť, nakoľko Zmeny a doplnky č. 1/2015 územného plánu mesta Pezinok (ďalej len „ZaD 1/2015“) neriešia vyústenie obchvatu mesta Pezinok na Grobskú cestu, ale navrhované trasy preložky cesty II/502 (obchvat mesta Pezinok) a preložky cesty II/503 – napojením obchvatu obce Viničné na obchvat II/502 v katastri v katastri obce Pezinok s napojením na D1.


K požiadavke uvedenej pod bodom č. 2) nie je možné vyhovieť, vypustenie zakreslenia križovatky Grobskej cesty zo ZaD 1/2015 nie je v súčasnosti možné. Napojenie v priestore križovatky s Limbašskou cestou je riešené v Územnom pláne vyššieho územného celku Bratislavského samosprávneho kraja (ďalej len „ÚPN BSK“) výkres č. 8. Mesto Pezinok, po schválení ÚPN mesta Pezinok, zosúladí odsúhlasený ÚPN s ÚPN BSK, nakoľko ÚPN BSK bol prerokovaný a schválený počas spracovávania ÚPN mesta Pezinok. Riešenie umiestnenia križovatky Limbašskej cesty s plánovaným obchvatom bude, v prípade realizácie, riešené územným rozhodnutím na základe zosúladeného ÚPN.

 

. Cisárove nové šaty

Prečítali ste si odpoveď mesta Pezinok minimálne dvakrát, pričom vám pripomína rozprávku  H.CH. Andersena Cisárove nové šaty ale v opačnom garde? V rozprávke všetci tvrdili, že niečo vidia (šaty), pritom tam nič nebolo, cisár bol nahý. V našom prípade nám tvrdia, že tam nič nie je, aj keď všetci na plátne, či na web stránke vo výkrese funkčného a priestorového usporiadania vidíme zakreslenú križovatku na Grobskej. Potrebujeme sa opýtať dieťaťa? Ako je možné niečo neriešiť, a pritom to čo sa síce nerieši, ale nejako sa tam ocitlo, nemôžu vypustiť. Ako to, že primátor stojí pred plátnom, kde je zobrazený výkres s križovatkou vyúsťujúcou z obchvatu na Grobskú cestu patriaci k dokumentácii 1/2015 a potom do odpovede k petícii napíšu, že ZaD neriešia vyústenie obchvatu na Grobskú cestu? Tak ako sa tam zrazu objavilo?

 

.križovatka

Mesto Pezinok tvrdí, že napojenie v priestore križovatky s Limbašskou cestou je riešené v ÚPN BSK vo výkrese č. 8 a že neskôr ho mesto Pezinok zosúladí. Poviete si, takže teraz asi nie je v súlade, ak ho bude treba zosúlaďovať. Pritom schváliť územný plán je možné len vtedy, ak nie je v rozpore s vyšším stupňom ÚPD. Podľa Mgr. Lukáčovej, riaditeľky Odboru stratégie, územného rozvoja a riadenia projektov z BSK, križovatky v súvislosti s obchvatom ÚPN BSK nerieši a žiadne zmeny ani doplnky plánu BSK sa nechystajú. Nami vyžiadaný harmonogram prác, na ktorý sa odvolával primátor mesta Pezinok neexistuje v písomnej forme, na rokovaní s primátormi a starostami dotknutých miest bola ústne formulovaná požiadavka zo strany BSK, aby si obce a mestá zosúladili svoje územné plány s plánom BSK do konca júna 2015, aby sa stihol termín čerpania eurofondov. Na otázku, či BSK stanovil mestu Pezinok, že musí dať zakresliť križovatku na Grobskú cestu sme dostali písomne odpoveď, podľa ktorej „BSK nestanovil, že plánovaný obchvat mesta Pezinok sa musí napájať na Grobskú cestu.“ Dozvedeli sme sa, že celý projekt zabezpečuje BSK, ktorý bude projekt obchvatu miest v Bratislavskom kraji financovať z prostriedkov  Integrovaného regionálneho operačného programu 2014-2020.

 

.nevypustíme, lebo sme to mali rozpracované

V odôvodnení prečo nie je možné vypustiť zakreslenie križovatky na Grobskej ceste sa argumentuje tým, že ÚPN BSK bol prerokovaný a schválený počas spracovávania ÚPN mesta Pezinok. Podľa skutočného stavu bol ÚPN BSK schválený dňa 20. septembra 2013 a návrh ZaD č. 1/2015 boli objednané mestom Pezinok zmluvou o dielo s firmou AUREX zo dňa 19. februára 2015, teda až následne. V čase spracovávania návrhu ZaD 1/2015 bol ÚPN BSK riadne schválený a práce neprebiehali súčasne ako sa to tvrdí v odpovedi, ale s odstupom jeden a pol roka a preto nič nebránilo pripraviť návrh ZaD v súlade s ÚPN BSK.

 

.paragraf 25

Aby mohli poslanci MsZ pristúpiť k schváleniu Zmien a doplnkov č. 1/2015, musí byť návrh v zmysle § 25 stavebného zákona preskúmaný Okresným úradom Bratislava odborom výstavby a bytovej politiky z niekoľkých hľadísk, najmä či obsah návrhu je v súlade so záväznou časťou schválenej územnoplánovacej dokumentácie vyššieho stupňa. OÚ vydá súhlasné alebo nesúhlasné stanovisko, pričom ak by došlo k schváleniu plánu, ktorý je v rozpore s ÚPN BSK, schválenie by bolo v celom rozsahu neplatné. Mesto Pezinok listom zo dňa 21.5.2015 požiadalo OÚ BA o preskúmanie návrhu ZaD 1/2015. Na vydanie tohto stanoviska momentálne mesto Pezinok čaká, takže zatiaľ nemôže pristúpiť k schvaľovaniu ZaD.

 

.rozhodnutie Najvyššieho súdu Slovenskej republiky

Okrem toho aj v odpovedi o prešetrení petície sa uvádza, že rozsudkom Najvyššieho súdu SR zo dňa 31.3.2015 sp. zn. 3 Svzn/1/2011 bolo rozhodnuté, že záväzné časti územného plánu z roku 1996 a jeho nasledujúce zmeny a doplnky v celom rozsahu stratili účinnosť, ale naďalej zostávajú platné.

Čo to z hľadiska obchvatu a križovatky na Grobskej pre nás znamená? Ak by aj Okresný úrad vydal súhlasné stanovisko na prijatie ZaD 1/2015, poslanci najprv musia zosúladiť namietané rozpory záväzných častí územného plánu mesta Pezinok. Podľa vyjadrenia primátora zosúladiť VZN sa poslanci chystajú v septembri 2015.

Ak by však Okresný úrad Bratislava vydal nesúhlasné stanovisko, mesto Pezinok by nemohlo zmeny a doplnky 1/2015 platne schváliť. Museli by pristúpiť k prepracovaniu návrhu v zmysle pripomienok OÚ a tak by sa znovu otvorila šanca na jeho opätovné prerokovanie aj s verejnosťou. Keďže dopravný inšpektorát upozornil na nesúlad ZaD 1/2015 a podľa nášho názoru je napojenie obchvatu Viničného vrátane napojenia v katastrálnom území mesta Pezinok v rozpore s ÚPN BSK, ani tento scenár nie je úplne nemožný. Uvidíme, čo prinesie budúcnosť.

 

Posledná zmena v Štvrtok, 16 Júl 2015 19:15