Voľby do Národnej rady SR

V sobotu 5. marca 2016 sa budú konať voľby do Národnej rady Slovenskej republiky. V Grinave volíme tradične v priestore Základnej školy Orešie v čase od 7.00-22.00hod. Budeme mať k dispozícii hlasovacie lístky jednotlivých politických strán, pričom do obálky vložíme len jeden lístok, na ktorom môžeme, ale nemusíme preferenčne zakrúžkovať poradové číslo štyroch osôb.

 

Keďže tieto voľby sa riadia novým volebným zákonom ako aj samostatným zákonom o volebnej kampani, ktorá končí 48 hodín pred konaním volieb, čakajú nás aj menšie novinky. Napríklad budete svojím podpisom potvrdzovať prevzatie volebných lístkov a obálky v zozname voličov a po hlasovaní ste  povinný odložiť nepoužité hlasovacie lístky do zapečatenej schránky, inak sa dopustíte  priestupku, za ktorý vám bude uložená pokuta 33 eur.

 

Preukázať totožnosť sa bude dať občianskym preukazom „alebo iným úradným dokladom, ktorý obsahuje podobizeň voliča a všetky údaje uvedené o ňom v zozname voličov“. Cestovným pasom teda nie, pretože neobsahuje údaj o mieste bydliska. Občiansky preukaz musí byť platný. Skôr ako pôjdete voliť, si ho preto radšej skontrolujte. Ak vám platnosť občianskeho preukazu vypršala a práve vám vyrábajú nový, voliť môžete aj tak. Musíte sa však preukázať žiadosťou o vydanie občianskeho preukazu potvrdenou políciou. TASR o tom informovali z tlačového odboru ministerstva vnútra.

 

Ak v čase volieb nebudete v mieste bydliska, ešte stále je možnosť vybaviť si hlasovací preukaz. Najneskôr deň pred voľbami si ho vybavíte, ale už len osobne na mestskom úrade v čase úradných hodín, vydajú vám ho bezodkladne. V piatok bývajú úradné hodiny do 15.00hod.

 

Informácie pre voličov, ktorí zo závažných, najmä zdravotných dôvodov nemôžu prísť voliť do volebnej miestnosti. Máte právo požiadať, aby k vám poslali prenosnú volebnú schránku. Ideálne ešte pred dňom volieb môžete požiadať obec (napr. na tel. čísle 033/6901 131). Toto právo máte ešte aj v deň volieb, potom už treba kontaktovať priamo vašu okrskovú komisiu. Môžete požiadať prostredníctvom inej osoby (napr. rodinného príslušníka), ktorá bude vašu žiadosť okrskovej komisii tlmočiť osobne. Mestský úrad v Pezinku nám promptne poskytol aj telefónne číslo na okrskovú komisiu pre Grinavu, aby ste mohli požiadať sami, ak takúto osobu nemáte. Zavolajte čo najskôr v ranných hodinách na telefónne číslo 0911 870 605, aby  sa tento úkon dal čo najlepšie organizačne zabezpečiť.

 

Ak by ste sa však mohli do volebnej miestnosti dostaviť, ale nemôžete sám upraviť hlasovací lístok pre zdravotné postihnutie alebo preto, že nemôžete čítať alebo písať a oznámite pred hlasovaním túto skutočnosť okrskovej volebnej komisii, máte právo vziať so sebou do priestoru určeného na úpravu hlasovacích lístkov inú spôsobilú osobu, aby podľa vašich pokynov upravila hlasovací lístok a vložila do obálky. Obidve osoby pred vstupom do osobitného priestoru na úpravu hlasovacích lístkov člen okrskovej volebnej komisie poučí o spôsobe hlasovania a o skutkovej podstate trestného činu marenia prípravy a priebehu volieb. Samotní členovia okrskovej volebnej komisie nesmú voličom upravovať hlasovacie lístky.

 

Na otázky voličov tradične pred voľbami odpovedia na volebnej informačnej telefonickej linke ministerstva vnútra t.č. 02/ 4859 2312 a 02/ 4859 2313. Volať sa na ňu bude dať počas celého pracovného týždňa od 7:00 do 15:30 a aj v deň volieb od 7:00 do 22:00. Zamestnanci ministerstva vnútra na nej poskytnú občanom informácie týkajúce sa voličov, ich práv a povinností, organizačného zabezpečenia volieb a ďalšie.

 

"Informačná linka je určená výlučne pre občanov a nebudú na nej poskytované informácie právnickým osobám, médiám, politickým stranám a obciam," upozornilo ministerstvo vnútra.