Doklady o vývoze žúmp

Dňa 9. júna 2016 prijalo mestské zastupiteľstvo v Pezinku VZN č. 6/2016 o zneškodňovaní odpadových vôd zo žúmp a ich evidencii na území mesta Pezinok.

 

Podľa tohto nariadenia sú všetci užívatelia žúmp, na ktorú je nehnuteľnosť na území mesta Pezinok napojená, povinní preukázať do 31. mája 2017 zneškodnenie odpadových vôd zo žúmp tak, že predložia za predchádzajúci kalendárny rok (t. j. rok 2016) Hlásenie podľa prílohy č. 1 spolu s dokladmi potvrdzujúcimi vývoz obsahu žumpy ako aj kópiu vyúčtovacej faktúru za odber spotrebovanej vody na Mestský úrad v Pezinku. Tlačivo nájdete TU.

 

Porušenie povinností vyplývajúcich zo všeobecne záväzného nariadenia mesta sa považuje za priestupok, za ktorý môže byť uložená sankcia.