V sobotu komunálne voľby 2018

V minulých komunálnych voľbách v roku 2014 mal volebný okrsok v Grinave najvyššiu volebnú účasť v Pezinku. Dokážeme to aj teraz? Podarí sa nám čísla vylepšiť a prekonať? Odovzdaných bolo 690 platných hlasov. Nie je to zanedbateľný počet, najmä ak by boli sily medzi kandidátmi vyrovnané, Grinava vie byť doslova jazýčkom na váhe. Pri 100% účasti by sme ich vedeli dať až dvojnásobok. Ďalšia šanca bude až o štyri roky. Príďte rozhodnúť o svojej budúcnosti v sobotu 10. novembra 2018. Volebná miestnosť bude otvorená od 7.- 22. hodiny v priestoroch ZŠ s MŠ Orešie. Nezabudnite si priniesť platný občiansky preukaz.

 

. krúžkujeme

Ako to bude prebiehať? Volebná komisia vydá voličovi dva hlasovacie lístky - hlasovací lístok pre voľby do mestského zastupiteľstva a hlasovací lístok pre voľby primátora mesta a prázdnu obálku opatrenú odtlačkom úradnej pečiatky mesta. Prevzatie hlasovacích lístkov a obálky potvrdí volič v zozname voličov vlastnoručným podpisom.

 

Na volebnom lístku zakrúžkujeme poradové číslo jedného kandidáta na primátora a na druhom lístku zakrúžkujeme poradové čísla dvoch kandidátov na poslancov za Grinavu. Už len vložiť oba lístky do obálky a vhodiť do volebnej schránky.

 

.prenosná volebná schránka

Volič, ktorý sa nemôže dostaviť do volebnej miestnosti zo závažných, najmä zdravotných dôvodov, má právo požiadať obec a v deň konania volieb okrskovú volebnú komisiu o vykonanie hlasovania do prenosnej volebnej schránky.

 

.nepoužité hlasovacie lístky

Volič je povinný odložiť nepoužité alebo nesprávne upravené hlasovacie lístky do zapečatenej schránky na odloženie nepoužitých alebo nesprávne upravených hlasovacích lístkov, inak sa dopustí priestupku, za ktorý mu bude uložená pokuta 33 eur.

 

Volebná kampaň sa končí 48 hodín predo dňom konania volieb.

 

.vzdanie sa kandidatúry

Kandidát sa môže najneskôr 48 hodín pred začatím volieb svojej kandidatúry vzdať. Táto informácia bude vo volebných miestnostiach zverejnená. Na hlasovacom lístku zostávajú údaje o kandidátovi, ale pri prideľovaní mandátov sa na neho neprihliada. Overte si preto vo volebnej miestnosti aktuálnosť kandidatúry jednotlivých osôb!


V Pezinku kandidujú pre voľby primátora mesta:

1. Igor Hianik, Ing.arch., 34 r., urbanista, OZ tím HIANIK, OĽANO, Progresívne Slovensko, SAS, SPOLU-občianska demokracia

2. Jozef Chynoranský, Ing., 56 r., technický manažér, nezávislý kandidát

3. Richard Oravec, Mgr., 37 r., ekonóm, nezávislý kandidát

4. Oliver Solga, Mgr., 64 r., primátor mesta, Pezinok, nezávislý kandidát

5. Kvetoslava Štrbová, Mgr., 53 r., SZČO, nezávislá kandidátka

 

Pozor! Richard Oravec sa podľa informácie na tabuli pred volebnou miestnosťou oficiálne vzdal kandidatúry. Vyberte si preto iného kandidáta. Členovia komisie na túto skutočnosť neupozorňujú.

 

Za volebný obvod č. 5 kandidujú pre voľby 2 poslancov mestského zastupiteľstva:

1. Milan Grell, PhDr, 53 r., živnostník, nezávislý kandidát

2. Ľubica Reháková, Mgr., 45 r., hlavná sestra, OĽANO, SAS, SPOLU-občianska demokracia

3. Drahomír Šmahovský, 59 r., pracovník v doprave, nezávislý kandidát

4. Roman Šmahovský, Mgr., 54 r., štatutárny zástupca, nezávislý kandidát

5. Jana Tenczerová, Ing., 54 r., konateľ spoločnosti, OĽANO, SAS, SPOLU-občianska demokracia