Vyhodnotenie zberu hrozna vo VVDP Karpaty

Vinohradnícko vinárske družstvo podielnikov KARPATY ukončilo v týchto dňoch zber úrody hrozna. Nastal čas bilancovať. Predseda družstva pán Ing. Vladimír Baričič sa zamýšľa nad uplynulým vinohradníckym rokom:

 

Zhodnotiť zber úrody v roku 2011 nie je možné bež spomenutia roku 2010, kedy májový ľadovec a silné zimné mrazy zanechali svoj podiel na vyzrievaní plodonosného dreva a následnom premrznutí porastov. Práve kvôli týmto skutočnostiam sme prispôsobili rez na získanie plánovanej úrody, ktorú sme odhadovali vo výške 95 vagónov, pričom 1 vagón predstavuje 10000 kg. Nestále počasie – výkyvy teplôt a najmä časté dažďové prehánky - nám neumožňovalo plynule vykonávať všetky pracovné operácie ako kultivácie buriny, chemická ochrana ako aj zelené práce. Museli sme preto vynaložiť zvýšené pracovné úsilie a tiež sa navýšili aj finančné náklady. Napriek tomu môžem konštatovať, že sme všetko zvládli, a to i malom počte pracovníkov, pretože prevláda výrazný nezáujem ľudí pracovať v poľnohospodárstve. Výsledok v podobe výšky pozberaného hrozna (vyše 100 vagónov) nás potešil. Bolo to viac ako 100 vagónov, teda 1000 ton hrozna. Zber prebiehal za prispenia stálej brigády v počte 50 brigádničiek zo severného Slovenska a hŕstky domácich brigádnikov po dobu 50 pracovných dní. Zberu sa zúčastnili formou brigády i grinavskí dôchodcovia a členovia rybárskeho združenia, za čo im patrí verejné poďakovanie.

 

Kvalita dopestovaného hrozna bola po zdravotnej i kvalitatívnej stránke výborná, čo sa prejavilo v značnom záujme i zo strany odberateľov. Zhruba tretinu produkcie sme spracovali vo vlastnej pivnici na výrobu akostných i prívlastkových vín a zvyšok sme predali odberateľom. Vyrobené vína predávame vo vlastnej predajni na hospodárskom dvore a zákazníci si ich môžu zakúpiť i v niektorých vínotékach. Pre udržanie tradície vinohradníctva v Pezinku a Grinave je našou stratégiou hospodárenie na vlastných pozemkoch a nakupovanie pôdy. Našimi ďalšími zámermi je zvyšovanie počtu zamestnancov, omladzovanie pracovného kolektívu, investovanie do modernizácie potrebných technológií. Tieto ciele napĺňame podľa aktuálnych možností, pretože sa stretávame v rôznych aspektoch s dôsledkami finančnej krízy a tiež žijeme v dobe silnej konkurencie. Negatívne vnímame dovozov lacných vín a problémy nám robí i druhotná platobná neschopnosť niektorých odberateľov, slabá podpora štátu v celej oblasti pôdohospodárstva, nestálosť cien komodít na trhu, každoročné zvyšovanie vstupných nákladov. Starosti nám robia aj časté krádeže kukurice, hrozna, viničových sadeníc, drôtu, oporných konštrukcií. Riešiť musíme aj neznalosť práv a povinností vlastníkov pôdy, neukončené pozemkové úpravy, náhradné užívania, neobrábané a zaburinené pozemky, nepochopenie vzťahu k pôde „vlastník – užívateľ“, tzv. stavebná horúčka – nerešpektovanie územného plánu mesta Pezinok a vymedzenia hraníc intravilánu a extravilánu. Medzi tradičné problémy patrí aj vývoz smetia do viníc, ožer vysokou a diviačou zverou, "chránené" škorce a tiež drogová kriminalita. Negatív je veľmi veľa, my však bojujeme a chceme bojovať ďalej, pretože vinárstvo máme v srdciach a ctíme dlhoročné miestne tradície.

 

Aj napriek neľahkej situácii v celom sektore pôdohospodárstva pokračujeme ďalej v budovaní našich vízií, zabezpečujeme krajinotvorbu a prispievame k zamestnanosti v regióne, strážime a rozvíjame odkaz našich predkov najmä vo vinohradníctve. Popri pracovnej vyťaženosti sa podľa možností zúčastňujeme verejného a kultúrneho diania Grinave a v Pezinku, či už priamou účasťou, alebo sponzorsky. Z tohtoročných udalostí , na ktorých sme rôznym spôsobom participovali spomeniem napríklad marcové vystúpenie folklórneho súboru Devín, účasť na Jarnom upratovaní grinavského chotára, júnové Grinavské dni, Vinné trhy, Sprievod na Pezinskom Vinobraní, Majstrovstvá Grinavy vo varení gulášu. Z pripravovaných akcií to bude napríklad naša účasť na Svätomartinskom požehnaní mladých vín, účasť na Školskej zábave a tradičné vianočné podujatie. (ek)

 

Fotogaléria k článku