Hľadanie riešení

Riešenie problémov v Grinave bolo motívom stretnutia občanov s vedením mesta Pezinok v Integrovanom klube v pondelok 14. novembra 2011. Hlavnými témami bola kanalizácia a nekontrolované čerpanie vody z cintorína rómami z Glejovky. Z Mestského úradu sa stretnutia zúčastnili primátor Mgr. Oliver Solga a Mgr. Matej Tarbaj z Majetkovo – právneho oddelenia. Stretnutie viedol poslanec za Grinavu Drahomír Šmahovský. Na úvod stretnutia oboznámil poslanec Šmahovský prítomných o svojom vystúpení na zasadnutí Mestského zastupiteľstva dňa 8.11.2011, kde predniesol problém s kanalizáciu:

 

 

Zo 476 prípadov, ktoré treba zmluvne spracovať pre vybudovanie kanalizácie (ide o vysporiadanie vzťahov vlastníkov pozemkov) je podľa Majetkovo - právneho oddelenia mesta Pezinok asi polovica t.j. 250 majiteľov dotknutých pozemkov na vysporiadanie s adresou Pezinok. Ostatní sú z iných miest na Slovensku alebo zo zahraničia. Na 250 prípadov máme teda dosah a mesto to rieši v spolupráci s poslancami  a aktivistami za mestskú časť Grinava. Občania sú oslovovaní a je im vysvetľovaný verejný záujem vybudovania kanalizácie v Grinave a zároveň im aktivisti odovzdávajú osobne zmluvy na podpis. Avšak od prvého podnetu občanov na čo najrýchlejšie vyriešenia týchto vlastníckych vzťahov uplynul už takmer 3/4 rok a vybavovanie je veľmi zdĺhavé. Podľa vyjadrení pracovníkov z Majetkovo - právneho oddelenia, ako aj pána primátora je toto zadanie pre pracovníkov práca naviac. Je preto treba hľadať možnosti ako zabezpečiť túto náročnú a veľmi dôležitú agendu. A to aj preto, lebo do roku 2015 podľa smerníc EÚ majú mestá s počtom obyvateľov nad 2000 mať vybudovanú kanalizáciu v opačnom prípade hrozí pokuta až do výšky 720.000,- EUR.


K uvedenému sa vyjadrili obaja hostia. Po množstve čísel a opakovane konštatovaných už známych skutočností a po emotívnych vyjadreniach občanov, ktorí už dlhé roky čakajú na kanalizáciu, napokon zaznel nový návrh, že mesto vyhlási výberové konanie na zadanie agendy súvisiacej s kanalizáciou, externej spoločnosti. Členmi výberovej komisie budú aj grinavskí poslanci. Zámerom tohto riešenia je mať kompletne pripravené dokumenty do konca prvého polroka roka 2012.


Ďalším bodom bol podnet občanov na riešenie nedovoleného odberu vody z verejných zdrojov mesta Pezinok občanmi Glejovky (napr. na cintorínoch a pod.). Pripojenie vody do Glejovky je zavedené, ale pre neuhradené faktúry dodávateľ túto časť mesta odpojil. Dochádza tak k nekontrolovanému odberu na verejných miestach, kde títo občania vo veľkom bezplatne túto vodu čerpajú.


Navrhované riešenie bolo vybudovanie studne v danej lokalite v spolupráci s občanmi Glejovky, s čím aj oni súhlasili. Avšak podľa vyjadrenia geológa, je spodná voda v mieste Glejovky znečistená, nepitná a na získanie pitnej vody by sa musela studňa vyhĺbiť až do hĺbky minimálne 100 metrov, čím sa toto riešenie stalo nepriechodným. Ďalším návrhom bolo čerpanie vody na žetóny, ktoré navrhol pán poslanec Peter Wittgrúber, podľa vzoru z obce Plavecký Štvrtok, kde riešili tento problém. Bolo dohodnuté, že do Plaveckého Štvrtku pôjde vedúca oddelenia Sociálnych vecí a poslanec za Grinavu, ktorí na mieste zistia, ako žetónový systém funguje. V súvislosti s Glejovkou sa samozrejme vynorilo množstvo ďalších problémov. Medzi tie najväčšie patrí nelegálna výstavba nehnuteľností na mestských pozemkoch. Podľa vyjadrenia primátora budú tieto stavby odstránené.


V diskusii sa prihlásil pán Vendelín Krasňanský, ktorý upozornil na to, že grinavský potok je znečistený splaškami už v pri jeho hornom toku, čo znamená, že nie je znečisťovaný iba obyvateľmi Grinavy a žiadal tento problém riešiť a prešetriť.


S agendou, súvisiacou s hlavnou cestou v Grinave II./502 predstúpil pán Walter Buncsák, ktorý opakovane upozorňuje na stav cesty, predovšetkým na úzke chodníky. Uviedol, že podľa projektu, ktorý má od autora zmien na tejto ceste doc. Ing. Frešša, nebol tento projekt dodržaný. K vyjadreniu pána Buncsáka sa pripojil pán Šindler, ktorý poukázal na nezmyselnosť ostrovčeka, ktorý sa nachádza pred jeho domom. Na základe týchto podnetov bola na riešenie tohto problému ustanovená komisia v zložení viceprimátor Ing. Miloš Andel, aktivista Walter Buncsák, JUDr. Dušan Vilím a Ing. Štefan Tancsár.


Toto stretnutie bolo síce náročné pre obe strany, ale možno konštatovať, že výsledkom sú konkrétne kroky, ktoré smerujú k vyriešeniu jednotlivých problémov.