Časť Družstevnej opäť obojsmerná

Začiatkom novembra 2011 bola obnovená obojsmerná premávka na Družstevnej ulici v časti od križovatky s ulicou Dominika Virgoviča po Cintorínsku ulicu. Doprava na družstevná ulica bola v roku 2006 na základe žiadosti a petície občanov upravená doprava na Družstevnej ulici tak, že sa stala jednosmernou v smere od Cintorínskej ulice. Zmyslom tejto úpravy bolo zamedzenie prechádzaniu veľkého počtu motorových vozidiel, ktoré si takto skracovali cestu do Limbachu, resp. do Pezinka a vyhýbali sa tak zápche na Myslenickej ulici v smere do Pezinka. Po rekonštrukcii hlavnej cesty II./502 vznikla pre autá smerujúce od Bratislavy do Limbachu nová, jednoduchšia, dopravná situácia, keď sú autá smerujúce do Pezinka sústredené do pravého pruhu a ľavý pruh zostáva relatívne voľný pre cestu do Limbachu. Preto sa obyvatelia ulíc, dotknutých jednosmernou premávkou na Družstevnej ulici rozhodli novou petíciou požiadať Mestský úrad v Pezinku a Okresné riaditeľstvo PZ SR v Pezinku obnovenie obojsmernej premávky na Družstevnej ulici v časti od ulice Dominika Virgoviča po Cintorínsku ulicu.

 

Ako sme Vás informovali v článku z 27. júla 2011 - stanovisko Okresného riaditeľstva PZ SR bolo zamietavé a to okrem iného aj z dôvodu, že v období medzi petíciami došlo k zhoršeniu rozhľadových pomerov na križovatke a je opodstatnené predpokladať, že na križovatke budú vznikať kolízne situácie. Petičný výbor, ktorý zastupovala Mgr. Iveta Bulavová však naďalej trval na svojej požiadavke a ich iniciatíva vyvrcholila na stretnutí s predstaviteľmi mesta Pezinok, ktoré sa uskutočnilo 28. septembra 2011 v Integrovanom klube. Na tomto stretnutí navrhli predstavitelia mesta, že obnovenie obojsmernej premávky bude možné v prípade, že zástupcovia petičného výboru zabezpečia vyhlásenie podpísané obyvateľmi dotknutých ulíc, v ktorom uvedú, že už nebudú žiadať ďalšiu zmenu dopravy na Družstevnej, a to ani v prípade, že by im obnovenie obojsmernej premávky nevyhovovalo. Členovia petičného výboru mali takéto vyhlásenie občanov pripravené a predložili ho predstaviteľom mesta. Na základe uvedených skutočností bolo dohodnuté obnovenie obojsmernej premávky na Družstevnej ulici tak, ako žiadali predstavitelia občania svojou petíciou. Úsek je označený dopravnými značkami "Zúžená vozovka z oboch strán" a "Stoj, daj prednosť v jazde!". (ek)