Anton Filkorn

Organizátor duchovného a spolkového života Slovákov v USA Anton Filkorn (1873 - 1934) študoval v katolíckom seminári v Ostrihome. Po vysvätení za kňaza v roku 1897 pôsobil ako kaplán vo viacerých farnostiach. 

Pre svoje národné cítenie sa dostal do sporu s uhorskými úradmi, preto v roku 1903 odišiel do USA, kde sa popri pastoračnej práci venoval kultúrno-osvetovej činnosti, zakladaniu škôl a stavbe kostolov. Zapájal sa do spolkového života krajanov. Bol pri zakladaní Slovenskej ligy v Amerike a stal sa jej podpredsedom. Počas 1. svetovej vojny ako dôverník americkej vlády podporoval boj dohodových mocností za samourčovacie právo všetkých národov. Sprevádzal generála M. R. Štefánika po USA pri verbovaní slovenských dobrovoľníkov do československých légií. Bol spoluorganizátorom milióndolárovej zbierky na podporu Slovákov v zahraničí. Po návrate z USA na Slovensko bol katolíckym farárom v Grinave od roku 1924 až do svojej smrti 27.3.1934. Svoje úspory a celý svoj majetok venoval Spolku sv. Vojtecha ako základinu na podporu katolíckych spisovateľov. Je pochovaný na cintoríne v Grinave.