Zo zasadnutia Mestského zastupiteľstva 14.2.2012

Na utorkovom zasadnutí Mestského zastupiteľstva v Pezinku sa okrem iného prerokovali tieto body programu, týkajúce sa mestskej časti Grinava:

Mestské zastupiteľstvo v Pezinku v bode číslo 2. Návrh na schválenie čerpania dotácií pre oblasť športu, kultúry a sociálnej pomoci na rok 2012 uznesením schválilo pre kluby a spolky v Grinave tieto finančné prostriedky:


- oblasť športu – GFC 1923 Grinava na činnosť v roku 2012 sumu 5 147 EUR

- oblasť kultúry – Občianska iniciatíva GRINAVA na činnosť v roku 2012 sumu 1 300 EUR a Fanklub Dychová hudba GRINAVANKA na činnosť v roku 2012 sumu 800 EUR

- oblasť sociálnej pomoci – Únia nevidiacich a slabozrakých Slovenska, Z0 č. 52, na činnosť v roku 2012 sumu 300 EUR.

 

Mestské zastupiteľstvo v bode číslo 15.1. Návrh rozpočtového opatrenia za účelom vytvorenia pracovného miesta, z dôvodu majetkovo-právneho vysporiadania pozemkov v Grinave („kanalizácia Grinava“) uznesením zobralo v odseku (a) na vedomie informáciu primátora o zmene organizačnej štruktúry MsÚ v Pezinku s účinnosťou od 01.03.2012, vytvorením pracovnej pozície „právnik“, z dôvodu majetkovo právneho vysporiadania pozemkov v Grinave, za účelom vybudovania verejnej kanalizácie a v odseku (b) schválilo rozpočtové opatrenie vo výške 13 000 EUR z rezervného fondu Mesta Pezinok. Odôvodnenie: Mzda pracovníka pri 850 EUR mesačne, odvody 300 EUR mesačne (10 350 EUR / 9 mesiacov) a všetky ostatné nároky zamestnanca. Technické vybavenie pracovníka 1 250 EUR (PC 600 EUR plus Office 300 EUR, monitor 150 EUR, tlačiareň 200 EUR). Poslanci za mestskú časť Grinava požiadali MsÚ, aby na každom riadnom zasadnutí MsZ dostali priebežné informácie o stave vybavovania agendy, súvisiacej s kanalizáciou v Grinave.Po skončení zasadnutia MsZ sa uskutočnil pracovný výjazd do Glejovky. Na mieste sa poslanci a vedenie mesta oboznámili so situáciou v tejto lokalite, ktorá je neskutočne zdevastovaná a stav sa zhoršuje každým ďalším dňom. Okrem iného zistili, že niektorí z tamojších obyvateľov si postavili príbytky na cudzom pozemku, bez stavebného povolenia. Ide o pozemok farského úradu v Grinave. Ďalej bolo zistené, že chatky, ktoré zostali na tomto území, ktoré bolo niekedy záhradkárskou osadou, sú nelegálne obývané. Záhrady sú zdevastované, sú vypilované ovocné stromy, dreviny. Toto územie je pravidelne zavážané komunálnym a stavebným odpadom miestnymi obyvateľmi. Situácia je ľahko viditeľná aj zo železničnej trate, na čo poukazujú aj viacerí cestujúci. Tento stav je natoľko kritický, že vedenie mesta Pezinok v spolupráci s poslancami pripravuje rokovanie s majiteľmi pozemkov v danej lokalite za účelom vyriešenia tohto problému.

 

Ďalej poslanci zobrali na vedomie informácie z činnosti MsÚ, okrem iného aj tú, že v Základnej škole Orešie sa pripravuje výberové konanie na rekonštrukciu strechy budovy ZŠ.

 

V bode rôzne informoval primátor mesta všetkých poslancov o pripravovaných projektoch a investičných zámeroch. Medzi týmito projektmi je pripravený aj projekt Ing. Radovana Rusnáka „Revitalizácia – obnova parku historickej časti Grinava, ktorý bude financovaný zo zdrojov Ministerstva pôdohospodárstva a regionálneho rozvoja v rámci Operačného programu Bratislavský kraj. Predpokladaný rozpočet prvej etapy  je 415 000 EUR, administratívne projekt zabezpečuje  firma GESTUS, a.s. z Bratislavy, pani Šklíbová. Na tomto projekte sa bude sumou vo výške 5 % podieľať aj mesto Pezinok. Ide o územie medzi evanjelickým a katolíckym kostolom na Myslenickej ulici. Článok o pripravovaných projektoch prinesie februárový časopis Pezinčan a viac o grinavskom projekte sa dozviete na pripravovanej prezentácii. O termíne Vás budeme včas informovať.