Sprievodná správa k projektu Revitalizácia parku

Územie na ktorom navrhujeme revitalizáciu parku predstavuje zbytok pôvodnej parkovej úpravy, ktorá v minulosti nadväzovala na prirodzený biotop Rakového potoka ako aj na líniovú sadovú úpravu pozdĺž pôvodnej dvojprúdovej komunikácie štátnej cesty. Najničivejším zásahmi do urbanizmu v 70.-80. rokoch minulého storočia boli regulácia potoka tzv. panelovým spôsobom a rozšírenie cestnej komunikácie na štvorprúdovú. Po týchto zmenách v historickej časti Grinava ostal z pôvodného parku trojuholníkový pozemok - priestor kde boli časom presunuté pomníky padlým hrdinom z I. a II. svetovej vojny, neskôr pribudli lavičky s detskou šmykľavkou a stromy.Celkový rozsah riešeného územia je ohraničený mostom pri evanjelickom kostole a komunikáciou Myslenickej ulici na dolnom konci obce, pôvodnými spevnenými či nespevnenými komunikáciami a chodníkmi pozdĺž potoka cez obec po betónový most na Matúškovej ulici. Návrh pozostáva z dvoch častí, ktoré vzájomne na seba nadväzujú a to pešia zóna pozdĺž potoka a park.

 

ÚVOD

 

Potok

 

- zatraktívnenie územia pozdĺž potoka, pešia zóna prístup ku kostolom z centra obce mimo hlavnej cesty, behanie, kočíkovanie či korčuľovanie, vytvorenie možností pre stretávanie, oddych, posedenie ( spevnené plochy, pešia zóna, kvetinové a kríčkové výsadby, lavičky, umelecké prvky na mostoch, zábradlia, verejné osvetlenie)

 

Park

 

- revitalizácia parku pre spoločenské, kultúrne, informačné ale aj každodenné využívanie územia parku ( doplnenie stromov, plocha námestia, lavičky, fontána, dôstojné usporiadanie pomníkov padlým hrdinov v dvoch svetových vojnách, verejné osvetlenie, zavlažovanie, kamerový systém )

 

Revitalizáciu parku tvorí časť I. etapy urbanistického návrhu, ktorý vo svojej komplexnosti rieši komunikačnú líniu pozdĺž Rakového potoka pretekajúceho celou obcou. Park a pešia zóna pozdĺž potoka nadväzujú na pozemok cirkevnej školy s predpokladaným funkčným využitím pre detské ihrisko a kultúrne centrum v objekte pôvodnej cirkevnej školy ako aj na areál Základnej školy Orešie s predpokladaným využitím multifunkčných športovísk.

 

 

PÔVODNÝ STAV - CHARAKTERISTIKA ÚZEMIA

 

Potok

 

Nespevnené komunikácie pozdĺž potoka v dĺžke od parku po prvý betónový most sú lemované oploteniami pozemkov Základnej školy a farskej záhrady. Komunikácie sú zatrávnené s vyšliapaným chodníkom. Betónový most tvorí vozovka, zvýšené okrajové nosníky s priemyselnými oceľovými zábradliami.

 

P ark

 

Park sa nachádza na rovinatom pozemku, ohraničený asfaltovou štvorprúdovou komunikáciou Myslenickej ulice pozdĺž ktorej sa tiahne chodník pre peších na júžnej strane, panelovým korytom potoka na západnej strane a murovaným oplotením pozemku s pôvodným habánskym domom na východnej strane. Územie parku v svojej podobe v súčasnosti slúži na rozbiehajúce sa spoločenské akcie, tvorí komunikačnú líniu pre prístup od zástavky železnice do centra obce pozdĺž potoka. V jeho severnej časti je umiestnená oceľová lávka pre peších pre prístup k základnej škole. Druhá lávka je súčasťou betónového mostu pre automobily na Myslenickej ulici pri evanjelickom kostole. Sú tu umiestnené dva pomníky padlým hrdinom z I. a II. svetovej vojny jednoduchý spevnený chodník k jednému z nich. V strede územia je osadená detská veža s preliezačkami a šmykľavkou okolo ktorej sú rozmiestnené lavičky na sedenie. Pôvodné stromy smrek, javory, lipy, gledíčia trojtŕňová, tuje a jalovce rôzneho veku sú vysádzané v rôznych obdobiach voľne v území.

 

 

NAVRHOVANÝ STAV

 

Potok

 

Návrh zatraktívnenia územia pozdĺž potoka v prvej etape obsahuje vytvorenie pešej zóny s novou spevnenou komunikáciou s možnosťou komunikačného napojenia katolíckeho a evanjelického kostola, územia cirkevnej školy s predpokladaným funkčným využitím pre detské ihrisko, územia základnej školy s predpokladaným využitím multifunkčných športovísk. Súčasťou pešej zóny je výsadba stromov aleje po oboch stranách potoka, výsadby kríkov a tráv v pásoch medzi komunikáciou a korytom potoka, osadenie lavičiek pozdĺž zóny, doplnenie verejného osvetlenia, estetická úprava mostu doplnením umeleckých prvkov.

 

Park

 

Revitalizácia parku pozostáva z viacerých zásahov do jestvujúceho územia. Základ tvorí spevnená plocha – námestie so svojimi nadväzujúcimi chodníkmi. Jestvujúci chodník, ktorý v súčasnosti lemuje hlavnú cestu na Myslenickej ulici sa presúva do parku a ako bariéra k štvorprúdovej komunikácii je navrhnutý pás zelene – stromov do mierne stúpajúceho terénu ukončeného opornou kamennou stienkou výšky 70 cm zo strany parku. Trojuholníkový pôdorys námestia vytvárajú komunikačné napojenia z troch strán od evanjelického kostola pozdĺž potoka, od habanskeho domu v smere ku katolíckemu kostolu a hlavnej komunikácie na Myslenickej ulici.

 

Navrhované umiestnenie pomníkov padlým hrdinov z I. a II. svetovej vojny opticky delí park a námestie na zóny s lavičkami a kvetinovou výsadbou a zhromažďovaciu plochu s fontánou – vodným prvkom v strede územia. Pomníky sú osadené do zelených ostrovčekov s predpokladanou výsadbou strihanej kríčkovej zelene z krušpánu. Lavičky sú situované po obvode námestia , pred pamätníkmi sú navrhnuté širšie s operadlami umožňujúce posedenie z oboch strán. Priestor pre spoločenské akcie je orientovaný v pravom dolnom rohu územia kde je na spevnenej ploche námestia možné vytvoriť hľadisko z mobilných lavíc či stoličiek privezených pre danú spoločenskú udalosť , na voľnej trávnatej ploche pred hľadiskom je priestor pre javisko – montovanú tribúnu, ktorá takisto dočasne vytvorí plochu pre účinkujúcich.

 

Súčasťou komunikácií parku nadväzujúcich na pešiu zónu pri potoku či pôvodné chodníky pozdĺž Myslenickej ulice je doplnenie a rozšírenie jestvujúcej oceľovej lávky pre peších a cyklistov v severnom cípe a mostu v juhozápadnom cípe. Rozšírenie lávky v severnom cípe dopĺňa jestvujúcu oceľovú lávku o druhý komunikačný smer cez potok pri cirkevnej škole ktorý vytvára hlavný komunikačný uzol pre komunikačné prepojenie ulice Orešie a pešej zóny pozdĺž potoka ako aj parku s námestím a základnej školy. Návrh rieši nevhodnú polohu pôvodnej oceľovej lávky, ktorá je výškovo ponorená do betónového koryta potoka, zdvihnutím výškovej úrovne osadenia, v zmysle vyjadrenia správcu vodného toku. Návrh úpravy mostu pri evanjelickom kostole upravuje okraj pôvodného zábradlia a doplňuje betónový most o lávku pre peších a cyklistov, ktorá plynule nadväzuje na okrajovú krivku námestia.

 

Základným princípom navrhovanej parkovej úpravy je výsadba nových listnatých a ihličnatých stromov so založením koruny vo výške troch metrov, tak aby si územie zachovalo prehľadnosť, bezpečie a otvorenosť k priľahlým pozemkom. Doplňujúcim prvkom sú kvetinové výsadby v ostrovčekoch pred pamätníkmi, trávy a vlhkomilné rastliny pozdĺž potoka ako aj upravované kríčkové výsadby z krušpánu v bezprostrednej blízkosti pamätníkov.

Dôležitou súčasťou návrhu parku je verejné osvetlenie, kamerový systém, technológia vodného prvku či zavlažovací systém pre trvalú údržbu a rozvoj zelene v území.

 

 

INŽINIERSKE SIETE

 

Navrhovaný rozsah úprav územia park, pešia zóna, bude potrebovať verejné osvetlenie, prípojku elektro, napojenie na vodu pre zavlažovanie (vlastná vŕtaná studňa).

 

 

IDENTIFIKAČNÉ ÚDAJE

 

Názov stavby: Revitalizácia parku historickej časti Grinava

Miesto stavby: Pezinok - Grinava, Myslenická ulica

Objednávateľ: Mesto PEZINOK

Spracovateľ: ATELIÉR RUSNÁK

Autori štúdie:  Ing. R. Rusnák, Bc. M. Urbanová

Dátum:  október 2011

Stupeň:  architektonická štúdia

 

 

ZÁKLADNÉ ÚDAJE

 

Park

- chodníky + námestie: 690,0 m2

- fontána - vodná plocha:  21,0 m2

- vŕtaná studňa: 10,0 bm

- gabionové konštrukcie:  70,0 m2

- oporná stienka: 75,0 bm

- presun pamätnikov + podstavce 2 ks

- lavičky:  50,0 bm

- oplotenie: 75,0 bm

- verejne osvetlenie:  200 bm

- terénna úprava územia: 2100,0 m2

- trávnik - doplnenie:  1300,0 m2

- kvety: 50,0 m2

- stromy + kry:  50 ks + 50,0 m2

- zavlažovacie systémy

- most 1: doplnenie

- most 2: krížový - rozšírenie

- umelecké prvky parku

 

Pešia zóna potok - park

- komunikácie:  900,0 m2

- kvety + trávy: 200,0 m2

- stromy: 60 ks

- verejné osvetlenie: 300 bm

- zábradlia: 60 bm

- umelecké prvky mostu