Mimoriadne zasadnutie Mestského zastupiteľstva

vyrubVo štvrtok 12. apríla 2012 o 17,00 hod. sa bude konať mimoriadne zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Pezinku. Na programe tohto zasadnutia sú okrem iného aj informácie o prijatých opatreniach v súvislosti s výrubom drevín a terénnymi úpravami pri Limbašskom potoku v katastrálnom území Grinava. Informácie z dnešného zasadnutia vám sprostredkujeme.

 

PROGRAM
mimoriadneho zasadnutia Mestského zastupiteľstva, ktoré sa uskutoční dňa 12. apríla 2012 (štvrtok) o 17.00 hod. v zasadačke Mestského úradu, Radničné nám. 7, 1. posch. č. dv. 12.

1. Otvorenie, voľba návrhovej komisie

2. Zmena Rokovacieho poriadku

3. Informácia o prijatých opatreniach v súvislosti s výrubom drevín a terénnymi úpravami pri Limbašskom potoku v k. ú. Grinava

4. Dodržiavanie Uznesenia MsZ č. 1-250/2011 zo dňa 08.11.2011

5. Interpelácie

6. Rôzne

6.1.   Návrh nájomnej zmluvy so SVP, š.p. (projekt revitalizácie parku v Grinave)