Nelegálny zásah do chráneného biokoridoru

Hlavným dôvodom mimoriadneho zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Pezinku, ktoré sa konalo 12. apríla 2012, bolo riešenie situácie v lokalite „Limbašský potok“ v katastrálnom území Grinava. Predkladateľom návrhu bol poslanec Marián Šipoš. Materiál spracovali poslanci: Kvetoslava Štrbová, Božena Mizerová, Katarína Vladová, Viktória Tahotná, Miroslav Kráľ, Juraj Čech, Ľubomír Čech, Drahomír Šmahovský, Milan Grell, Marián Šipoš. V dôvodovej správe k predkladanému návrhu sa uvádza:

 

Občania mestskej časti Grinava v ostatných mesiacoch zaznamenali v lokalite biokoridoru „Limbašský potok“ činnosti ako výrub drevín, terénne úpravy, nakladanie s odpadom, atď. Prostredníctvom poslanca p. Šmahovského bola pracovníkom MsÚ v 02/2012 poskytnutá informácia o vykonávaných činnostiach s požiadavkou o preverenie zákonnosti týchto činností. Vzhľadom k tomu, že toto územie sa nachádza na hranici CHKO Malé Karpaty, v ÚPN mesta Pezinok je tento potok označený ako biokoridor nadregionálneho významu, v lokalite sa nachádzajú zákonom chránené stromy (grinavský topoľ) a vzhľadom k tomu, že vyššie spomenutá činnosť, ktorou môže prísť k narušeniu stability ekosystému, pokračovala, poslanec Marián Šipoš podal dňa 27.3.2012 opätovnú žiadosť o informáciu v súvislosti s predmetnými činnosťami a podnet na preverenie týchto činností smerujúcich k fyzickej likvidácii biokoridoru  v zmysle zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny a zákona č. 50/1976 o územnom plánovaní a stavebnom poriadku. Dňa 29.3.2012 sa uskutočnilo na podnet Mesta Pezinok miestne šetrenie, v rámci ktorého bolo zistené, že na predmetných pozemkoch  došlo k masívnym nepovoleným - devastačným  zásahom do  chráneného ekosystému, a to činnosťami:

 

1. nepovoleným výrubom drevín,

2. neoprávneným nakladaním s odpadmi,

3. nepovolenými terénnymi úpravami.

 

Fotogaléria k článku

 

Pred poslancami Mestského zastupiteľstva predniesol návrh s celou genézou vývoja problému poslanec Drahomír Šmahovský. Uviedol, že už pred dvomi rokmi dostal podnet od občanov Grinavy, ktorý predložil na riešenie odboru životného prostredia Mestského úradu. Súčasný stav považuje za obrovský zásah do životného prostredia, do ekosystému tohto územia. Žiada urýchlené kroky na zistenie vinníkov tohto stavu a vyvodenie sankcií.

 

Primátor Oliver Solga uviedol, že je potrebné predovšetkým identifikovať „autora“ tejto činnosti a nahlásiť stav kompetentným orgánom, ktoré musia vo veci konať. Je dôležité sa zaoberať tým, ako bude toto územie riešené v pripravovanom územnom pláne. Zároveň uviedol, že vedúcej úseku životného prostredia unikol podnet poslanca Šmahovského z februára tohto roka, v ktorom na uvedený stav upozorňoval.

 

Vedúca oddelenia životného prostredia Mestského úradu Pezinok Renáta Klimentová uviedla, že od majiteľov pozemkov pána Dohnányho a pána Boďa obdržala v roku 2009 oznámenie o čistení uvedenej lokality. V tom čase vykonali zisťovanie priamo na mieste a neboli zistené žiadne neželané zásahy do prírody, žiaden výrub. V súvislosti s aktuálnym stavu tohto biokoridoru začala konať aj Slovenská inšpekcia životného prostredia a Obvodný úrad životného prostredia v Pezinku.

 

V diskusii sa vyjadril aj jeden z majiteľov predmetného územia pán Dohnány. Uviedol, že on spolu s pánom Boďom sú milovníci prírody a nikdy by nevykonali niečo, čo by nebolo v súlade s ochranou prírody. Je prekvapený, že sa koná toto mimoriadne zasadnutie MsZ. Pozemky kúpili od VVDP Karpaty. Bolo to územie, na ktoré občania vyhadzovali odpad. Vo februári tohto roka odviezli na skládku rôzny odpad a zbytky, ktoré považovali za neškodné zahrnuli zeminou. Vyrúbali iba kríky a kroviny. Možno poškodili niektoré stromy prítomnými mechanizmami, ale nebolo to úmyselné.

 

Poslanec Miroslav Kráľ navrhol, aby bolo predmetné územie vyňaté v územnom pláne z výstavby, aby mala príroda v tomto území aspoň malú šancu sa spamätať, čo by považoval za najväčší krok poslancov k ochrane prírody od roku 2008. V ďalších diskusných príspevkoch zazneli slová o tom, že zámerom tohto nelegálneho výrubu bolo zničiť predmet ochrany, aby bolo možné následne vykonať kroky, smerujúce k výstavbe domov v tejto lokalite.

 

Na základe uvedených skutočností prítomní poslanci jednomyseľne schválili toto Uznesenie:

 

Mestské zastupiteľstvo v Pezinku, v súvislosti so vzniknutou situáciou v lokalite biokoridoru „Limbašský potok“ v k.ú. Grinava a v zmysle ustanovenia § 4 ods. 3 písm. h) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení,

 

ukladá


Mestskému úradu úlohu


1.      - zabezpečiť preverenie dodržiavania všeobecne záväzných právnych predpisov v danej lokalite,

2.      - v súlade s právnymi predpismi vyvodiť dôsledky voči porušovateľom všeobecne záväzných právnych predpisov,

3.        prijať opatrenia na nápravu daného stavu,

4.      - prekladať na každom riadnom zasadnutí MsZ informáciu o riešení danej situácie.