Žiadosť o príspevok z eurofondov podaná

O aktuálnom stave prípravy realizácie projektu revitalizácie grinavského parku nás informovali spoluautori projektu poslanec PhDr. Milan Grell a architekt Ing. Radovan Rusnák: Podarilo sa doriešiť technické detaily v projekte ako aj majetkovoprávne aspekty a uzavrieť zmluvu s vlastníkom pozemkov pod časťou parku - Slovenským vodohospodárskym podnikom š.p., získali sme stanoviská od správcov inžinierskych sietí. Majetkovoprávne oddelenie mesta Pezinok zabezpečilo originály listov vlastníctva dotknutých pozemkov, oddelenie výstavby vydalo záväzné stanovisko vo vzťahu k územnému plánu. Inžiniering zabezpečil Ing. František Mészáros, výsledkom ktorého je získanie právoplatného vodoprávneho povolenia od Úradu životného prostredia v Pezinku, povolenie na premiestnenie pamätníkov od Krajského pamiatkového úradu v Bratislave ako aj  stavebného povolenia vydaného Mestom Modra. Aby sa stihol termín predloženia projektu, teda žiadosti o nenávratný finančný príspevok (NFP), Grinavania ako aj zástupcovia oboch cirkví, ktorí boli účastníkmi týchto konaní sa vzdali práva na odvolanie. Po spracovaní žiadosti vrátane povinných príloh spoločnosťou Gestus a.s. bol dňa 2. mája 2012 projekt predložený Bratislavskému samosprávnemu kraju na kontrolu formálnej správnosti, nasledovať bude proces jeho odborného hodnotenia, proces výberu žiadosti o NFP výberovou komisiou, odporučenie komisie, rozhodnutie o schválení prípadne neschválení žiadosti, ktorá pri pozitívnom výsledku bude smerovať k uzavretiu zmluvy o poskytnutí NFP. Tento náročný proces bude trvať niekoľko mesiacov. Schéma procesu schvaľovania žiadosti