Otázniky z poslaneckého dňa

S podnetom na preskúmanie Zmlúv o budúcich zmluvách o zriadení vecného bremena, ktoré sa v ostatných dňoch a týždňoch v súvislosti s prípravou výstavby kanalizácie znova podpisujú, prišli občania na novembrový poslanecký deň v stredu 7.11.2012 do Integrovaného klubu. Podľa občanov zo zmlúv nie sú zrejmé niektoré podstatné náležitosti, ako napríklad rozsah zriaďovaného vecného bremena, alebo to, kto bude znášať poplatky za zapísanie zmluvy do katastra. Na základe uvedených podnetov budú poslanci kontaktovať pracovníčku Mestského úradu Pezinok pani Kľúčikovú, ktorá bola prijatá špeciálne na agendu, súvisiacu s výstavbou kanalizácie v Grinave. Ďalším podnetom občianka upozornila na to, že podľa nej má prijaté VZN č. 6/2012, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 3/2009 o úhradách za sociálne služby poskytované v zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Pezinok, diskriminačné dôsledky. Aj tento podnet bude postúpený na vyjadrenie. (ek)