BOJ O PARK

Rozhodnutím Ministra pôdohospodárstva a rozvoja vidieka zo dňa 21.12.2012 bola neschválená žiadosť mesta Pezinok o nenávratný finančný príspevok vrámci operačného programu Bratislavský kraj o podpore z fondov Európskeho spoločenstva. Dňa 7.1.2013 mesto Pezinok podalo na ministerstvo opravný prostriedok - Žiadosť o preskúmanie rozhodnutia o neschválení. Keďže sa domnievame, že rozhodnutie ministerstva je nekorektné, chceli by sme podpisovou akciou požiadať pána ministra Jahnátka o stretnutie a vysvetlenie našich dôvodov.

 

ROZHODNUTIE MINISTERSTVA

 

ŽIADOSŤ MESTA PEZINOK

 

 

Dôvody vyradenia a stručné zhrnutie nášho stanoviska k vyradeniu projektu „Revitalizácia – obnova parku historickej časti Grinava“, kód žiadosti: NFP22310120134, výzva k opatreniu 1.1. Regenerácia sídiel, Operačný program Bratislavský kraj:

 

1. Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky ako Riadiaci orgán pre Operačný program Bratislavský kraj (ďalej len „ministerstvo“) žiadalo, aby k stavebnému objektu lávka bolo doložené stanovisko príslušného orgánu štátnej vodnej správy v zmysle zákona č. 364/2004 Z.z.

V zamietnutí sa píše, že vyjadrenie bolo síce predložené, ale že to nie je vyjadrenie v zmysle zákona 364/2004 Z.z. a že predložené vyjadrenie je podmienené nejakým iným vyjadrením.

Mesto Pezinok upozornilo, že v predloženom vyjadrení sa vyslovene uvádza, že príslušný orgán štátnej vodnej správy (SVP, š.p. OZ Bratislava, Správa vnútorných vôd Šamorín) po oboznámení sa s projektovou dokumentáciou súhlasí s predloženým zámerom pri zohľadnení nasledovných podmienok.

Keď sme telefonicky konzultovali a overovali s príslušnými pracovníkmi SVP, š.p., či je potrebné ešte nejaké iné vyjadrenie, povedali, že nie, že všetko čo bolo v zmysle zákona potrebné, nám zaslali.

 

2. Ministerstvo žiadalo, aby v nájomnej zmluve uzatvorenej s vlastníkom časti pozemkov pod parkom (SVP, š.p) bola zabezpečená nevypovedateľnosť zmluvy minimálne 5 rokov po ukončení realizácie aktivít projektu, keďže v nájomnej zmluve sa nachádza možnosť vypovedania zmluvy v prípade, že vlastník bude potrebovať nehnuteľnosť na svoje prevádzkové účely.

V zamietnutí sa píše, že nájomná zmluva ani v zmysle dodatku nie je nevypovedateľná ako požadovali.

Mesto Pezinok upozornilo, že Dodatok č. 1 k nájomnej zmluve jednoznačne uvádza, že podľa čl. IX bod 3 druhá veta sa zmluvné strany dohodli, že právo vypovedať zmluvu podľa celého článku IX (teda vrátane prípadu potreby nehnuteľnosti na prevádzkové účely, ktorý je uvedený v bode 2 článku IX) môžu uplatniť až po uplynutí 5 rokov od právoplatnosti užívacieho povolenia.

Z toho vyplýva, že vlastník môže na svoje prevádzkové účely požadovať nehnuteľnosť až po uplynutí 5 rokov, dovtedy je zmluva nevypovedateľná. Toto ustanovenie je tak jednoznačné, že nie je možný odchylný výklad.

 

3. Ministerstvo namieta, že v projektovej dokumentácii sa nachádza kamerový systém a preto žiadali doručenie cenovej ponuky na kamerový systém, aby mohli stanoviť či ide o oprávnený alebo neoprávnený výdavok.

Mesto Pezinok však upozorňovalo a naďalej upozorňuje, že v žiadosti o NFP nikde nežiada peniaze na kamerový systém. Keďže takúto požiadavku na krytie výdavkov nevznieslo, je bezpredmetné hodnotiť jej oprávnenosť či neoprávnenosť.

Obdobne bolo v projektovej dokumentácii mobilné hľadisko a mobilné pódium pre kultúrne akcie. Aj v tomto prípade ministerstvo žiadalo konkrétne položky rozpočtu. Vysvetlili sme, že peniaze na mobilné hľadisko ani pódium nežiadame, nakoľko si ho budeme zapožičiavať. S týmto problém ministerstvo nemalo, ale s kamerovým systémom, na ktorý sa taktiež nežiadali peniaze, už problém malo.

 

4. Nie je jasné, čo ministerstvo namieta v tomto bode.

Projekt stavby bol rozsahovo vypracovaný nad rámec vyhlášky č. 453/2000 Z. z. v podrobnosti realizačnej projektovej dokumentácie okrem časti statika, ktorá bola spracovaná výpočtom a statickým posudkom, ktoré boli potrebné k vydaniu stavebného povolenia. Kvôli splneniu požiadavky ministerstva však statik dopracoval výkresy, ktoré označil ako autorizovaná osoba svojou pečiatkou. Keďže ministerstvo neštandardne trvalo na tom, že okrem pečiatky statika musia výkresy obsahovať aj pečiatku stavebného úradu, tak bol o to požiadaný príslušný stavebný úrad, ktorý vydal stavebné povolenie. Stavebný úrad prízvukoval, že projekt je v poriadku, preto vydal stavebné povolenie a nie je potrebné potvrdzovať ďalšie výkresy. Napriek tomu uvedený materiál preskúmal a potvrdil. Aj táto požiadavka bola splnená v lehote 7 dní, ktoré ministerstvo určilo na odstraňovanie nedostatkov. Obdobne ako dodatok k nájomnej zmluve, ktorý obsahuje dátum 18.7.2012, tak aj pečiatka stavebného úradu je z tohto obdobia, kedy sa spĺňali požiadavky ministerstva.

 

Domnievame sa, že jediným riešením tejto situácie je, ak by pán minister využil svoje kompetencie v zmysle § 14 zákona č. 528/2008 Z.z. o pomoci a podpore poskytovanej z fondov Európskeho spoločenstva v znení neskorších a ako štatutárny orgán riadiaceho orgánu túto záležitosť náležite preskúmal.

 

Ing. Radovan Rusnák, Gabriela Rusnáková, PhDr. Milan Grell