Škola v Grinave ožila

Základná škola s materskou školou Orešie v Grinave získala pod novým vedením aj nové smerovanie. Jej hlavnou úlohou je zaradiť sa medzi  moderné školy s novými vyučovacími  technikami a metódami. Zmeny odštartovala oslava 50. výročia založenia školy za prítomnosti významných hostí na čele s pánom prezidentom Gašparovičom a jeho manželkou. Významnou mierou sa na úspechu tohto

podujatia podieľalo mesto Pezinok s podporou pána primátora Solgu, grinavských poslancov a veľkou skupinou pezinských podnikateľov. Riaditeľ školy Mgr. Ondrej Koreň si stanovil tie najvyššie ciele v súvislosti s udržaním a rozvojom v nadväznosti na históriu školy. Preto sa škola výrazne zapojila do života miestnej časti Pezinka Grinavy, oživila družobné tradície so školou v Prakšiciach a zamerala sa na nové projekty. Najväčšie z nich sú schválený jazykový projekt vyučovacou metódou CLIL v anglickom a nemeckom jazyku od 1. ročníka. Škole sa ďalej podarilo získať medzinárodný projekt  EdTWIN na úrovni ministerstiev školstva Slovenskej republiky a Rakúska. Tento projekt je uzatvorený s Európskou jazykovou školou vo Viedni. Občania Grinavy vítajú väčšie množstvo spoločenských akcií, ktoré sa uskutočňujú v priestoroch školy. Boli to napríklad mikulášske stretnutia, organizované poslancami, vystúpenie detského divadla, folklórneho súboru Devín, tradičná výstava vín, Deň matiek a podobne. V tomto roku sa chystá historická oslava 90. výročia miestnej dychovej skupiny Grinavanka,  na ktorej sa bude organizačne podieľať aj Základná škola.

 

 

Okrem toho škola získala pod novým vedením moderné materiálne vybavenie v spolupráci s aktívom rodičov, mesta a sponzorov.  Boli vybudované  dve moderné interaktívne učebne, ďalšia počítačová učebňa s možnosťou vyučovania cudzích jazykov, doplnil sa školský nábytok o nové lavice, zásluhou pána primátora získala škola novú zborovňu pre učiteľov, zabezpečila sa  internetová sieť do všetkých tried.  Sponzorsky boli vybudované  nové hygienické zariadenie - sprchy, nové osvetlenie v telocvični, nákup nových učebných pomôcok, sponzorsky sa tiež získali počítače do novej učebne, zrekonštruovala sa  kanalizácia, zakúpil sa nový školský rozhlas s melodickým zvonením, svojpomocne bola vymaľovaných niekoľko učební, zaviedol sa komplexný elektronický  školský systém riadenia. Nezabudlo sa ani na materskú školu, kde bol vybudovaný nový systém odvádzania dažďovej vody, bola uskutočnená výmena školského nábytku, vybudovaná bola nová počítačová učebňa, nové dvere v celom komplexe, podlahová krytina, maľovanie, rekonštrukcia hygienických zariadení, nákup nových hračiek a podobne.

 

 

Hlavným cieľom školy je ale neustále zvyšovanie kvality vyučovacieho procesu, čím sa vytvára veľký tlak aj na pedagogických pracovníkov v oblasti prípravy na vyučovanie a zároveň aj požiadaviek od žiakov. Veľké požiadavky kladie škola aj na disciplínu žiakov. Preto sa mnoho rodičov i žiakov musí prispôsobiť nárokom učiteľov a nie populistickej politike dávania dobrých známok bez dostatočných vedomostí a slušného správania. Tu sa škola stretla s určitým nepochopením zo strany niektorých rodičov a žiakov, čo vedenie školy vysvetľuje reálnejšou prípravou detí na stredné školy.  Škola môže získať dobrý kredit len tým, že zabezpečí kvalitných pedagogických zamestnancov, ktorí sú ochotní v maximálnej miere sa prispôsobiť požadovaným nárokom a filozofii vedenia školy. Dobré meno spôsobilo aj zvýšený záujem rodičov o vzdelávanie na tejto škole, čo sa prejavilo zapísaním takého počtu prvákov, ktorý  zabezpečí otvorenie dvoch prvých tried  v školskom roku 2011/2012 po veľmi dlhom čase. Škola chce nadviazať na dobrú históriu a povesť grinavskej školy. Naše poďakovanie jej patrí aj preto, že pochopila myšlienku spojenia sa pre Grinavu, čo sa odráža v celkovom spoločenskom dianí v tejto časti Pezinka. Škola v Grinave teda ožila a o to nám ide!

 

Poslanci Mestského zastupiteľstva za Grinavu

Drahomír Šmahovský

PhDr. Milan Grell