Nové informácie v projekte PARK

Prinášame vám priebežné informácie, súvisiace s našou iniciatívou – žiadosť o prijatie u pána ministra Jahnátka vo veci posudzovania projektu „Revitalizácia – obnova parku historickej časti Grinava“, ktorú v priebehu dvoch dní podporilo 228 občanov. Touto cestou všetkým, ktorí podporili našu žiadosť ďakujeme!

 

Existujú dve možnosti ako zvrátiť rozhodnutie o neschválení žiadosti. Jednou je podanie žiadosti o preskúmanie oficiálnym žiadateľom – teda mestom Pezinok (§ 14 ods. 6 zákona č. 528/2008 Z.z.) a druhou je presvedčiť pána ministra, aby z vlastného podnetu dal preskúmať rozhodnutie (§ 14 ods. 8 zákona č. 528/2008 Z.z.). Prvá možnosť je podľa nášho názoru otázna, nakoľko žiadosť o preskúmanie musí smerovať len proti posúdeniu splnenia výberových kritérií, pričom náš projekt vyradili ešte pred fázou hodnotenia a výberu projektov. Druhá možnosť sa nám vidí schodnejšia a to, presvedčiť pána ministra, aby využil svoju právomoc, ak by sa zistilo, že  rozhodnutie je vydané v rozpore s podmienkami poskytnutia pomoci a podpory podľa § 13 ods. 3 zákona č. 528/2008 Z.z., ktorá teda umožňuje prešetriť žiadosť aj v širších súvislostiach.

 

Zistili sme prostredníctvom Kancelárie ministra, že našu žiadosť dostal na vyjadrenie Útvar implementácie programov regionálneho rozvoja. So žiadosťou o stretnutie sme oslovili priamo generálneho riaditeľa útvaru a zhodli sme sa na potrebe vyjasnenia si našich odborných argumentov. Na stretnutie boli pozvaní aj zástupcovia mesta. Medzitým nám prišla oficiálna odpoveď od pána ministra, kde sa uvádza, že problematický je prvý namietaný bod spočívajúci v nepredložení stanoviska orgánu štátnej vodnej správy a obsahuje aj informáciu, že projekty ešte bude posudzovať Osobitná komisia pre preskúmanie žiadostí. Na list pána ministra sme pripravili okamžitú odpoveď a upozornili ho na nasledovnú skutočnosť: „K tomu by sme chceli uviesť, že predmetné stanovisko je potrebné vnímať v kontexte stavebného konania, ku ktorému sa stanovisko vydáva. Stavebný úrad v zmysle stavebného zákona vyzval orgán štátnej vodnej správy, aby sa ako dotknutý orgán k projektovej dokumentácii vyjadril v rovnakej lehote ako účastníci konania s upozornením, že ak sa v danej lehote nevyjadrí, má sa za to, že so stavbou z hľadiska ním sledovaných záujmov súhlasí (§ 61 ods. 6 stavebného zákona). Keďže tento súhlas je právnou fikciou, nie je možné ho doložiť fyzicky.“

 

Z uskutočneného takmer dvoj-hodinového veľmi ústretového stretnutia sme sa okrem iného dozvedeli, že tento útvar nie je kompetentný vykonať kontrolu posúdenia projektu, nakoľko sám konanie viedol, teda nemôže kontrolovať „sám seba“. Podnikáme ďalšie kroky v našej spoločnej iniciatíve a o výsledkoch vás budeme naďalej informovať.

 

JUDr. Gabriela Rusnáková, arch. Ing. Radovan Rusnák, Občianska iniciatíva GRINAVA