Budeme mať Grinavský park?

S vašou podporou (petíciou) sa nám podarilo dosiahnuť, aby Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka preverilo naše právne argumenty ohľadne vyradenia projektu Revitalizácie grinavského parku. Výsledkom je list ministerstva zo 17.5.2013, kde sa uvádza, že na základe našich argumentov môže dôjsť k revízii rozhodnutia o neschválení žiadosti, ak by s tým žiadateľ, teda Mesto Pezinok, súhlasil. De facto bolo potvrdené pochybenie zo strany ministerstva. Našou snahou bolo dosiahnuť, aby v prípade, ak sa z verejných obstarávaní iných projektov ušetria finančné prostriedky, mohli byť použité pri dodržaní poradia aj na náš park (pracovne to nazývajú „zásobník“ mne sa viac páči výraz „čakačka“). Preto sme bojovali o prekvalifikovanie rozhodnutia, ktoré hovorilo o nedostatkoch projektu na rozhodnutie, ktoré hovorí o správnosti projektu, nanajvýš nedostatku finančných prostriedkov. Podľa informácií, ktoré sme na stretnutí dostali, aj napriek tomu, že zákon takýto postup predpokladá, nemôžu tak postupovať, nakoľko sa táto informácia neobjavila v samotnej výzve, do ktorej bol projekt prihlásený.

 

 

 

 

V liste sa ďalej píše, že možnosti tohto postupu sa dajú uplatniť najneskôr do 21.6.2013, teda vtedy uplynie lehota na to, aby pán minister nielenže rozhodol o preskúmaní rozhodnutia, ale súčasne aj rozhodol o schválení alebo neschválení žiadosti. To znamená, že pán minister musí mať dostatočný čas na to, aby po súhlase žiadateľa mohol projekt vyhodnotiť na základe výberových kritérií odbornými hodnotiteľmi a vydať záverečné rozhodnutie. Nemáme informáciu o tom, že by sa tento proces dovŕšil.

 

 

Preto sa hľadali iné riešenia, ktoré by smerovali k realizácii grinavského parku. Dňa 2.5.2013 zverejnilo MPaRV výzvu na predloženie projektov v rámci ISRMO, ktorého povinnou súčasťou je aj projekt revitalizácie verejného priestranstva. ISRMO sa sústreďuje na mestské oblasti, ktorým hrozí alebo ich už postihlo fyzické zničenie a sociálne vylúčenie. Naštudovali sme  si aj tematiku ISRMO, konzultovali sme so všetkými zainteresovanými inštitúciami a dospeli sme k tomu, že po technickej stránke je možné priradiť projekt grinavského parku k projektom, ktoré zamýšľa Mesto do tejto výzvy prihlásiť. Boli by však potrebné niektoré úpravy socio-ekonomickej analýzy, ktorá by zanalyzovala aj stav v Grinave. Nevymysleli sme nič nové, inšpirovali sme sa Bratislavou, konkrétne mestskou oblasťou v Rači, vo Vrakuni aj Podunajských Biskupiciach, kde projekty nekoncentrovali len na malom kúsku územia, ale mestskú oblasť vytvorili z viacerých urbanistických obvodov. Náš projekt nemôže ohroziť ostatné projekty v ISRMO, nakoľko už raz bol posúdený ministerstvom a bola potvrdená jeho správnosť. Takže momentálne osud grinavského parku stojí na rozhodnutí primátora, či náš projekt pričlení k ISRMO. O to sa teraz už niekoľko týždňov snažíme. Projektami v ISRMO sa bude zaoberať aj Mestské zastupiteľstvo na svojom zasadnutí 27. júna 2013 (štvrtok) od 8.30 hod. v zasadačke Mestského úradu, Radničné nám. 7, 1. posch. č. dv. 12  (body 21 až 26). (gr)