Vyjadrenie JUDr. Gabriely Rusnákovej

Občan Grinavy, JUDr. Gabriela Rusnáková si uplatnila právo na odpoveď v zmysle Tlačového zákona ako reakciu na článok primátora Olivera Solgu v mesačníku Pezinčan z júla 2013 pod názvom „Pravda o grinavskom projekte“. Podľa zákona by mal byť článok uverejnený na rovnocennom mieste v najbližšom vydaní tohto mesačníka v tomto znení:

 

Odpoveď JUDr. Gabriely Rusnákovej

 

Na stránke www.grinava.com bol uverejnený môj článok s názvom „Primátor povedal grinavskému parku NIE!“. Tento názov vystihuje skutočnosť, že pán primátor Mgr. Oliver Solga na zasadnutí mestského zastupiteľstva apeloval na poslancov, aby projekt Grinavy nepričlenili k projektom zamýšľaným do výzvy ISRMO, čoho dôsledkom je, že projekt, „ktorý stál mesto nemalé peniaze“ ako píše pán primátor a na ktorý je vydané právoplatné stavebné povolenie, sa nebude realizovať.

 

 

Tvrdenie pána primátora, že „projekt Grinavský park jednoducho neuspel na ministerstve“ je zavádzajúci, nakoľko projekt bol vyradený v dôsledku chýb úradníkov ministerstva, na ktoré som ako právnička a členka Občianskej iniciatívy Grinava poukázala s výraznou podporou obyvateľov Grinavy, ktorí sa pod náš podnet podpísali a ktorý nie je „zamlčaný“ ako to tvrdí pán primátor, je už pol roka zverejnený na webovej stránke.

 

Pán primátor nazval naše konanie „očierňovaním úradníkov ministerstva“. Myslím, že za všetko hovorí fakt, že naším podnetom sa ministerstvo zaoberalo a výsledkom nášho snaženia je, že pán minister rozhodnutie pre pochybenia zrušil.

 

Najzávažnejšie v článku Olivera Solgu je však tvrdenie, že „Predkladatelia, vrátane pani Rusnákovej, si vybrali agentúru a tvrdili, že to majú „pozichrované“ na sto percent, čo môžu dosvedčiť viacerí svedkovia.“ Toto tvrdenie pána primátora vykazuje všetky znaky naplnenia skutkovej podstaty trestného činu ohovárania. Je absolútnym vrcholom a ak svoje tvrdenia aj mieni dokonať, pôjde o krivé obvinenie v kombinácii s krivou výpoveďou všetkých „svedkov“. Žiadnu agentúru som nevyberala, nie som zamestnankyňou mestského úradu, v živote som nevidela ani konateľku tejto spoločnosti, ani žiadneho jej zamestnanca a nebola som účastná na žiadnom rokovaní, či už na mestskom úrade alebo v mojom súkromí s touto firmou. Netuším, čo mal kto mať „pozichrované na sto percent“. Je to vážne obvinenie korupčného charakteru, a veľmi hlboko zasahujúce do mojej dôstojnosti a cti.

 

Ďalej pán primátor označil za hrubú lož, že výzva v januári 2012 na čerpanie eurofondov by bez projektu grinavského parku prebehla bez akéhokoľvek projektu Pezinka, pričom vedome dôvodil krokmi, ktoré urobil v úplne inom druhu výzvy! Pán primátor tvrdí, že má relevantné dôkazy, že pričlenením grinavského parku do výzvy ISRMO by sa celý tento projekt ohrozil. Grinavský projekt nemôže ohroziť iné projekty v ISRMO, nakoľko ako jediný už prešiel posúdením formálnej správnosti ministerstvom. Je známe, že z ISRMO nebude čerpať Devínska Nová Ves, ktorá odstúpila, Rača musela vypustiť jeden projekt a Petržalka oznámila, že nestíha termíny na podanie projektov, čo sú všetko uvoľnené finančné prostriedky, ktoré by mohli mestá Bratislavského kraja vyčerpať.

 

Tvrdenia pána primátora, že hľadím len na svoj záujem, dokonca že mojou motiváciou je, že chcem presadiť projekt svojho manžela, je už len čerešničkou na torte. Pán Solga opomenul fakt, že som členka občianskeho združenia, ktorého cieľom sú verejnoprospešné aktivity v prospech obyvateľov Grinavy. Projekt grinavského parku mal slúžiť deťom, starým ľuďom, mládeži a hosťom Grinavy.

 

JUDr. Gabriela Rusnáková

 

V tejto súvislosti som požiadala o uverejnenie odpovede v spomínanom mesačníku:

 

 

 

JUDr. Gabriela Rusnáková, Myslenická 142, 902 03 Pezinok

 

Mesto Pezinok

vydavateľ mesačníka Pezinčan

Radničné nám. č. 7

902 14 Pezinok

V Pezinku-Grinave, dňa 1.8.2013

 

 

Vec

Žiadosť o uverejnenie odpovede v zmysle zákona č. 167/2008 Z.z.

 

V mesačníku Pezinčan, ktorý vyšiel dňa 26.7.2013, sa nachádza na str. 2 pod názvom „Pravda o grinavskom projekte“ článok autora Olivera Solgu, ktorý obsahuje nepravdivé, neúplné a pravdu skresľujúce skutkové tvrdenia, ktoré sa dotýkajú mojej cti, dôstojnosti a súkromia. Autor uviedol v článku môj akademický titul aj priezvisko, na základe čoho možno presne identifikovať osobu, ktorej sa skutkové tvrdenia týkajú.

 

V zmysle § 8 zákona č. 167/2008 Z.z. o periodickej tlači a agentúrnom spravodajstve a o zmene a doplnení niektorých zákonov (tlačový zákon) v znení neskorších predpisov žiadam o uverejnenie mojej odpovede z nasledovných dôvodov:

 

Skutkové tvrdenie č. 1:

Aj keď nerád, ale ako predstaviteľ mesta jednoducho musím reagovať na rozsiahly text pani JUDr. Rusnákovej, ktorý uverejnila na webovej stránke Grinavy pod titulkou Primátor povedal Grinavskému parku NIE! Musím reagovať už i preto, že o projekte rozhodovalo svojím hlasovaním celé Mestské zastupiteľstvo a nie primátor.“ Tento úvod končí vetou: „V texte pani Rusnákovej je mnoho ďalších klamstiev a účelových tvrdení“.

 

Toto skutkové tvrdenie je neúplné a skresľujúce v tom smere, že titulok môjho článku v prvej citovanej vete sa týka príčiny a pán primátor naň v druhej citovanej vete reaguje dôsledkom resp. výsledkom, ktoré spočíva v hlasovaní mestského zastupiteľstva. Do mojej dôstojnosti a cti zasiahol pri tomto skutkovom tvrdení tým, že túto ako aj ďalšie skutočnosti označil za klamstvo a účelové tvrdenia. Môj titulok je výsledkom správania sa pána primátora na zasadnutí mestského zastupiteľstva zo dňa 27.6.2013, na ktorom som bola prítomná.

Ako dôkaz uvádzam verejný záznam z konania Mestského zastupiteľstva zo dňa 27.6.2013, kde primátor zvyšuje na poslancov hlas s tým, že ak by aj hlasovali o priradení projektu grinavského parku k ISRMO, tak on takéto rozhodnutie nepodpíše. Citujem primátora Olivera Solgu: „V žiadnom prípade tento projekt a žiadam vás, lebo beriete na seba obrovskú zodpovednosť, že prídeme o všetko, tento projekt nepodporím a nepodpíšem, aj keby sa zastupiteľstvo rozhodlo inak.“ Dokonca sa poslancom vyhrážal, že sa obráti na prokurátora “Nepodpíšem takéto rozhodnutie ako primátor a dám ho napadnúť prokurátorovi ako poškodzovanie záujmov mesta, ktoré žiada finančné prostriedky o ktoré môže prísť.” V skutočnosti v zmysle § 12 ods. 2 zákona č. 528/2008 Z.z. na pomoc a podporu poskytovanú z fondov Európskej únie nie je právny nárok. Pán primátor Solga apeloval na poslancov, aby návrh na pričlenenie nepodporili. V prípade, ak by situácia bola opačná a pán primátor by apeloval na poslancov, aby projekt grinavského parku pričlenili a oni sa rozhodli inak, zvolila by som titulok Poslanci povedali grinavskému parku nie.

 

Skutkové tvrdenie č. 2:

Treba povedať na rovinu, že projekt Grinavský park jednoducho neuspel na ministerstve, hoci najmä pracovníci Mestského úradu na ňom pracovali najviac a stál mesto nemalé peniaze.“ Táto veta nasleduje po vete „V texte pani Rusnákovej je mnoho ďalších klamstiev a účelových tvrdení.“

 

Toto skutkové tvrdenie je absolútne nepravdivé. Dôkazom je Rozhodnutie ministra pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR č. MPRV-2013-2639/13826-11 zo dňa 21.6.2013, ktorým zrušuje rozhodnutie o neschválení žiadosti o NFP č. MPRV -2012-2526/33552-6 z dôvodu:

„Vo väzbe na opätovne podaný podnet a na základe právneho posúdenia bolo zistené, že žiaden z dôvodov neschválenia NFP nie je dôvodný na zamietnutie žiadosti o NFP. Na základe vyššieuvedených skutočností minister pôdohospodárstva a rozvoja vidieka rozhodol tak, ako je uvedené vo výrokovej časti tohto rozhodnutia.“

Z uvedeného vyplýva, že tvrdenie, že projekt neuspel na ministerstve je nepravdivé, keďže ministerstvo priznalo pochybenie zo svojej strany a rozhodnutie zrušilo.

Ak by bolo pravdivé tvrdenie o tom, že najviac na projekte pracovali pracovníci Mestského úradu, potom by nemohla existovať Dohoda o vykonaní práce č. 58/2012 zo 14.3.2012 spočívajúca v zabezpečení inžinierskej činnosti a zmluvný vzťah s firmou Gestus, ktorá zabezpečovala projektovú prípravu žiadosti o nenávratný príspevok z eurofondov a ktorými si Mesto najalo de facto externistov. Zmluvy s vlastníkmi Evanjelickou cirkvou augsburského vyznania ako aj Vodohospodárskym podnikom, š.p. vybavoval môj manžel Ing. Radovan Rusnák.

Vzhľadom na to, že aj tieto vety boli napísané po označení za klamstvá a účelové tvrdenia, bolo zasiahnuté do mojej dôstojnosti a cti.

 

Skutkové tvrdenie č. 3:

Predkladatelia, vrátane pani Rusnákovej, si vybrali agentúru a tvrdili, že to majú „pozichrované“ na sto percent, čo môžu dosvedčiť viacerí svedkovia.“

Toto skutkové tvrdenie je najzávažnejšie. Tvrdenie pána primátora vykazuje všetky znaky naplnenia skutkovej podstaty trestného činu ohovárania. Je absolútnym vrcholom a ak svoje tvrdenia aj mieni dokonať, tak pôjde o krivé obvinenie v kombinácii s krivou výpoveďou všetkých údajných svedkov.

Žiadnu agentúru som nevyberala, nie som zamestnankyňou Mestského úradu, v živote som nevidela ani konateľku tejto spoločnosti ani žiadneho jej zamestnanca a nebola som účastná na žiadnom rokovaní či už na Mestskom úrade alebo v mojom súkromí s touto firmou. Netuším, čo mal kto mať „pozichrované na sto percent“. Je to vážne obvinenie korupčného charakteru, ktoré veľmi hlboko zasahuje do mojej dôstojnosti a cti.

 

Skutkové tvrdenie č. 4:

„Keď neprešli v prvom kole, napísali ministrovi Jahnátkovi list, v ktorom očiernili jeho úradníkov a obvinili ich z netransparentnosti a nechopnosti.“

Toto skutkové tvrdenie je skresľujúce a navodzujúce zlý úmysel v mojom konaní, čím sa zasiahlo do mojej dôstojnosti a cti. Po preštudovaní rozhodnutia MPaRV SR som ako právnička a členka Občianskej iniciatívy Grinava zistila vážne pochybenia zo strany úradníkov ministerstva, v dôsledku čoho bol projekt grinavského parku vyradený z procesu posudzovania. Využila som svoje právne vedomosti a podali sme v zmysle § 14 ods. 8 zákona č. 528/2008 Z.z. podnet na preskúmanie rozhodnutia o neschválení žiadosti o NFP. To, že zamestnanci naozaj konali v rozpore so zákonom potvrdzuje aj Rozhodnutie ministra pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR č. MPRV-2013-2639/13826-11 zo dňa 21.6.2013, ktorým zrušuje rozhodnutie o neschválení žiadosti o NFP č. MPRV -2012-2526/33552-6 z dôvodu:

„Vo väzbe na opätovne podaný podnet a na základe právneho posúdenia bolo zistené, že žiaden z dôvodov neschválenia NFP nie je dôvodný na zamietnutie žiadosti o NFP. Na základe vyššieuvedených skutočností minister pôdohospodárstva a rozvoja vidieka rozhodol tak, ako je uvedené vo výrokovej časti tohto rozhodnutia.“

 

Skutkové tvrdenie č. 5:

„Mimochodom ten list pani Rusnáková cudne zamlčala, zato môj list ministrovi, v ktorom sa dištancujem od ich názoru, ktorý poškodzuje korektnú spoluprácu mesta s ministerstvom, ten uverejnila“.

Opätovne absolútne nepravdivé tvrdenie, ktoré navodzuje, že sa snažím niečo zamlčať a preto zasahuje do mojej dôstojnosti a cti.

List o ktorom hovorí autor článku Oliver Solga je podnet v zmysle § 14 ods. 8 zákona č. 528/2008 Z.z. pričom podľa zákona je príslušnou osobou na preskúmanie štatutár ústredného orgánu štátnej správy, ktorým je minister Ľubomír Jahnátek. Zamlčovanie je jednoducho výmysel a nepravdivé tvrdenie, nakoľko tento list podpísalo 228 občanov Grinavy a je v plnom znení uverejnený na www.grinava.com (http://www.grinava.com/park). O tom, že tento list je zverejnený na uvedenej internetovej stránke informoval aj pán primátor na zasadnutí mestského zastupiteľstva zo dňa 14. februára 2013 (viď verejný videozáznam). Citujem primátora Olivera Solgu: „Ale čo sa stalo. Zrazu nájdeme na internete, na grinava.sk, otvorený list ministrovi Jahnátkovi, kde sa píše o tom, že vaši úradníci sú nekompetentní, teraz citujem odborne nezdatní a merajú rôznymi metrami.“

To dokazuje, že o zverejnení listu vedel, citoval z neho a v článku vedome uviedol nepravdivú informáciu.

 

Skutkové tvrdenie č. 6:

„Hrubá lož je aj jej tvrdenie, že Mesto nemalo v tej dobe prichystaný žiadny projekt a výzva v januári 2012 na čerpanie eurofondov by prebehla bez akéhokoľvek projektu Pezinka. Príprava projektu ISRMO začala už na jeseň 2011.“

 

Toto skutkové tvrdenie je nepravdivé a označením „hrubá lož“ v spojitosti s mojou osobou sa zasiahlo do mojej dôstojnosti a cti. Pán primátor účelovo spomína prípravu projektu ISRMO, pričom dobre vie, že projekt grinavského park nebol predkladaný v rámci výzvy ISRMO, kód výzvy: ISRMO/2012/01 zo dňa 31.1.2012, ale projekt grinavského parku bol predkladaný v rámci 9. výzvy na predkladanie žiadostí o NFP v rámci Operačného programu Bratislavský kraj-opatrenie 1.1 OPBK (Kód výzvy: OPBK/2012/1.1/09) zo dňa 25.1.2012.

Túto skutočnosť spomenul aj na zasadnutí mestského zastupiteľstva zo dňa 27.6.2013, takže si jej bol vedomý. Citujem primátora Olivera Solgu: „Prepáčte, ale teraz v mene toho, že Grinava bola neúspešná svojím projektom v úplne inej súťaži, my máme tento projekt zaradiť do Severu?

To dokazuje, že pán primátor opisoval kroky, ktoré podnikol pri projekte v úplne inom druhu výzvy, napriek tomu, že si tejto skutočnosti bol vedomý, s cieľom navodiť dojem, že mnou uvádzané skutočnosti sú nepravdivé.

 

Skutkové tvrdenie č. 7:

„Pani Rusnáková hovorí o neochote vedenia mesta zaradiť dodatočne ich projekt do projektu ISRMO Sever, pretože podľa presvedčenia primátora Grinavský park by mohol ohroziť celý projekt ISRMO. Na to však máme relevantné dôkazy.“

 

Toto tvrdenie je neúplné, žiadne relevantné dôkazy autor článku neuvádza a preto navodzuje dojem, že moje tvrdenie je nepravdivé a existujú dokonca o tom dôkazy. Uvádzanie nepravdivých informácií je negatívna vlastnosť pripisovaná autorom článku mojej osobe a preto týmto konaním zasiahol do mojej cti.

 

Skutkové tvrdenie č. 8:

„Je preto z jej strany neférové dehonestovať naše úsilie a prácu v prospech obyvateľov Severu a tamojších škôl a celého sídliska a riskovať stratu 1,7 milióna eur, alebo túto sumu znížiť o 400 tisíc eur v prospech Grinavy.“

Skutkové tvrdenie o mojom neférovom konaní a snahe riskovať stratu 1,7 milióna eur poukazuje na to, že konám so zlým úmyslom a preto zasahuje do mojej dôstojnosti a cti.

 

Citujem z Programového manuálu Operačného programu Bratislavský kraj verzia 10 z 26.3.2013: „Maximálna výška COV pre projekty jednej ISRMO je stanovená vo výške 4 000 000 EUR.“ Predpokladaná celková výška výdavkov integrovanej stratégie „ISRMO OPBK – Pezinok“ je v sume 2.700.000,- €.

 

Okrem toho na základe listu zo dňa 09. 05. 2013 registrovaného na magistráte hlavného mesta dňa 13.05. 2013 pod číslom 273841 odstupuje MČ Bratislava- Devínska Nová Ves z ďalšieho procesu prípravy a implementácie projektu.

 

MČ Petržalka schválila dňa 25.6.2013 v miestnom zastupiteľstve Informáciu o aktuálnom stave ISRMO, kde vyslovene uvádza:

 

„Vzhľadom k indikatívnemu časovému harmonogramu, ktorý tvorí súčasť tohto materiálu je však preukázateľné, že dané administratívne kroky vedúce k vyhotoveniu projektových dokumentácií ako aj k vydaniu stavebného povolenia nebudú môcť byť zabezpečené do konca vyhlásenia výzvy – 2.september 2013“.

http://www.petrzalka.sk/wp-content/uploads/2013/06/33_Stav_projektu_ISRMO.pdf

 

MČ Rača vypustila projekt MŠ pri Šajbách, z dôvodu, že objekt nebol skolaudovaný pred r. 1989

http://www.raca.sk/assets/Uploads/07-Nvrh-Integrovan-stratgia-mestskch-oblast-ISRMO-OPBK-M-Bratislava-Raa.pdf

 

Tieto príkladmo uvedené skutočnosti poukazujú na to, aký bol stav prípravy ISRMO v čase pred konaním MsZ dňa 27.6.2013 a na dostatok finančných prostriedkov, ktoré môžu oprávnení žiadatelia vyčerpať.

Rozhodnutie ministra pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR č. MPRV-2013-2639/13826-11 zo dňa 21.6.2013, ktorým zrušuje rozhodnutie o neschválení žiadosti o NFP č. MPRV -2012-2526/33552-6 z dôvodu, že na základe právneho posúdenia bolo zistené, že žiaden z dôvodov neschválenia NFP nie je dôvodný na zamietnutie žiadosti o NFP znamená, že projekt prešiel právnym posúdením ministerstva, teda kontrolou formálnej správnosti bez zistenia dôvodov na jeho zamietnutie.

 

Skutkové tvrdenie č. 9:

„A to všetko len preto, že pani Rusnáková chcela presadiť projekt svojho manžela za každú cenu. Aj za cenu klamstiev a hádzania špiny na primátora a pracovníkov mestského úradu.“

Toto tvrdenie je absolútne nepravdivé a tým, že mojou motiváciou má byť môj súkromný záujem na presadení projektu môjho manžela Oliver Solga hrubo zasiahol do mojej dôstojnosti, cti ako aj mojej rodiny.

Pán Solga opomenul fakt, že som členka občianskeho združenia Občianska iniciatíva Grinava, ktorej účelom a cieľom sú verejnoprospešné aktivity v prospech obyvateľov Grinavy. Projekt grinavského parku má slúžiť deťom, starým ľuďom, mládeži a hosťom Grinavy. Okrem toho môj manžel je projektantom aj dvoch ďalších projektov rekonštrukcie škôl na sídisku Sever v rámci výzvy ISRMO a pri ktorých už paradoxne podľa pána primátora chcem riskovať stratu 1.7 milióna eur a zmariť tak zároveň aj tieto 2 projekty, na ktoré vypracúval projektovú dokumentáciu môj manžel.

Okrem toho, je nepravdivé aj tvrdenie, že hádžem špinu na pracovníkov mestského úradu. Nikde v mojom článku nedehonestujem prácu pracovníkov mestského úradu. Naopak v článku napr. osobitne vyzdvihujem prácu mestskej projektovej manažérky Mgr. Lívie Austín Šimanskej. Opätovný zásah do mojej cti a dôstojnosti v dôsledku pripísania zlého úmyslu a konania.

 

Skutkové tvrdenie č. 10:

„Vždy som však odmietal to, že niekto ide aj cez mŕtvoly a viac ako na spoločný záujem hľadí len na svoj.“

 

Toto tvrdenie je nepravdivé, nakoľko konám ako členka Občianskej iniciatívy Grinava, čo vylučuje sledovanie môjho súkromného záujmu. Pripisovanie egoistických čŕt mojej osobe, ktoré sú v rozpore s mojím konaním zasahuje do mojej dôstojnosti a cti.

V prípade, ak by sa realizoval projekt grinavského parku, z prostriedkov Európskej únie by boli preplatené aj náklady na vypracovanie projektovej dokumentácie, ktoré by sa vrátili do mestského rozpočtu. Okrem toho, z projektu grinavského parku by profitovala široká verejnosť, ktorá by ho mohla využívať na cestu do práce, do školy, na prechádzky a hranie sa na novovybudovanom ihrisku v zóne bez áut.

 

Na základe uvedeného žiadam o zverejnenie tejto odpovede, ktoré v zmysle zákona musí byť na rovnocennom mieste a rovnakým písmom akým bolo uverejnené skutkové tvrdenie a tak, ako bola napísaná žiadateľom o uverejnenie odpovede. K uverejnenej odpovedi nemožno uverejniť žiadny súvisiaci text obsahujúci hodnotiaci úsudok, a to ani na inom mieste vydania periodickej tlače alebo agentúrneho spravodajstva. Vydavateľ periodickej tlače je povinný odpoveď uverejniť v najbližšom vydaní periodickej tlače pripravovanom po doručení žiadosti o uverejnenie odpovede.