Ako získavame financie

. Aktivity Grinava

Vytvárať spoločenské  dianie v Grinave sa pokúsila a dodnes robí otvorená neformálna skupina nadšencov, ktorí sa nazývajú Aktivity Grinava. Ide o priateľov, rodičov s deťmi, ktorí prichádzajú s nápadmi na spoločné aktivity, ktoré vo voľnom čase aj realizujú a pozývajú všetkých obyvateľov, aby sa pridali. Každá aktivita však vyžaduje nevyhnutné finančné nároky, ktoré skupina uhrádzala zo svojich rodinných rozpočtov. Postupne začali oslovovať miestnych podnikateľov so žiadosťou o spoluprácu, či finančný príspevok, uchádzať sa o mikrogranty. Okrem neformálnej skupiny sa o zlepšenie života v Grinave snažili viac rokov aj miestni poslanci, ktorí sa nehlásia k žiadnej politickej strane a ktorí organizovali tradičné podujatia ako oslava Dňa matiek alebo vianočné stretnutia.

 

 

. Občianska iniciatíva GRINAVA

Keďže vo viacerých grantových schémach rôznych nadácií sa o možnosť získať grant môžu uchádzať len právnické osoby, ako nutnosť vznikla potreba inštitucionalizovania sa týchto nadšencov a vytvorili občianske združenie Občianska iniciatíva GRINAVA, ktoré je od roku 2011 riadne zaregistrované na Ministerstve vnútra Slovenskej republiky. Občianske združenie je neziskové a práca v združení je dobrovoľná bez akéhokoľvek  nároku na odmenu. Sú to teda opätovne ľudia, ktorí okrem svojej práce, z ktorej živia svoje rodiny, vykonávajú aj činnosť pre občianske združenie, ktoré je nezávislé od štátnych či samosprávnych štruktúr. Okrem toho zriadili aj webovú stránku www.grinava.com, kde prispievajú článkami o aktuálnom dianí týkajúcom sa Grinavy.

 

. Granty a finančné príspevky

Každý grant začína výzvou na predloženie projektu. Projekt musí spĺňať podmienky výzvy, niekedy sa vyžaduje aj spolufinancovanie z iných zdrojov a hlavne musí zaujať odbornú porotu svojou inovatívnosťou. Konkurencia je veľká a veľakrát projekt, na ktorom bolo odvedenej veľa práce, jednoducho v tejto fáze končí. Niekedy projekt prechádza viacerými kolami. V grante treba zadefinovať ciele, priority, metódy dosiahnutia cieľa, grafické prílohy, presný položkový rozpočet a časový harmonogram prác. V prípade úspešnosti projektu prichádza jeho administratívna časť, ktorá zahŕňa v prípade zhromaždení ohlásenia príslušným orgánom ako aj podania ohlásení či stavebných povolení s príslušnou projektovou dokumentáciou. Uzatvárajú sa zmluvné vzťahy, získavajú súhlasy. Potom sa zháňa materiál, zľavy, rieši sa jeho preprava. Zvolávajú sa brigády dobrovoľníkov, organizuje sa práca. Na záver prichádza vypracovanie záverečnej správy, či boli dosiahnuté stanovené ciele, ako sa projekt podarilo propagovať, aký má prínos a hlavne sa položka po položke vyúčtuje bločkami, účtovnými dokumentami, prikladá sa fotodokumentácia.

 

 

. Dotácia od mesta Pezinok

V zmysle VZN č. 4/2013 sa môžu žiadatelia uchádzať o dotáciu na oblasť kultúry, športu a sociálnej pomoci. 90% z celkovej sumy dotácií schvaľuje mestské zastupiteľstvo a 10% sumy má k dispozícii primátor a tvorí tzv. rezervu primátora. Žiadateľ sa musí finančne spolupodieľať 10%. Oneskorené dodanie vyúčtovania, nedodanie vyúčtovania, alebo nedodanie opraveného vyúčtovania podlieha niekoľkonásobným sankciám. Dotácia sa nesmie použiť na mzdové náklady, odvody, honoráre a obdobné odmeny, výzdobu interiéru alebo exteriéru, propagáciu v médiách okrem Pezinčana a TV Pezinok, diéty, stravovanie, občerstvenie s výnimkou zabezpečenia pitného režimu t.j. len nealkoholických nápojov, finančné ceny či dary, telefónne poplatky, fax, telefónne karty, taxi, reklamné predmety, či suveníry, splácanie úverov či úrokov, ekonomické alebo právne poradenstvo.

 

 

. 2 % alebo 3 % z dane

Našou métou je môcť zbierať 2% resp. 3 % z dane ako samostatný subjekt. Zákon vyžaduje, aby splnenie podmienok skontroloval a overil notár, ktorý následne vykoná registráciu subjektu ako prijímateľa 2% alebo 3 %. Predkladajú sa mu stanovy, potvrdenie o pridelení IČO, potvrdenie od Sociálnej poisťovne, potvrdenie o bankovom účte a pod. Registrácia u notára stojí cca 55 €. Jeho konkrétna výška závisí od počtu overovaných listín a požadovaného počtu odpisov. Povinnosť mať zriadený samostatný bankový účet generuje bankové poplatky ako aj spomínaná odmena notára, čo predstavujú ďalšie administratívne výdavky na činnosť, ktoré musíme zháňať.

 

 

. Čo z toho máme

 

Za našu činnosť nie sme platení, drvivá väčšina grantov nie je určená na financovanie prevádzky ani žiadnej odmeny členov občianskeho združenia, sú postavené na myšlienke dobrovoľníctva. Použitie každej položky musí byť vopred naplánované a odsúhlasené poskytovateľom grantu. V prípade nesprávneho vyúčtovania a neuznania niektorej položky, riziko nesieme našimi rodinnými rozpočtami. Čo z toho teda máme? Dobrý pocit, radosť v očiach našich detí a radosť, keď nám niekto ponúkne nezištnú pomoc. (gr)