Chodníky pri hlavnej ceste

Jedným z problémov, ktoré trápia Grinavanov je aj situácia so stavom chodníkov. V určitých úsekoch je chodník popri hlavnej ceste veľmi úzky a prechádzajúce autá sú až nebezpečne blízko k chodcom. Na tento problém začal poukazovať pán Walter Buncsák, ktorý absolvoval niekoľko stretnutí tak na Mestskom úrade v Pezinku ako aj na úrade Bratislavského samosprávneho kraja. Keďže chodníky sú vo vlastníctve Mesta Pezinok a štvorprúdová cesta II. triedy (Myslenická ulica) vo vlastníctve Bratislavského samosprávneho kraja, riešenie môže vzniknúť len spoluprácou týchto subjektov. Bratislavský samosprávny kraj bol Mestom Pezinok oslovený a súhlasil, aby sa začali riešiť kritické úseky, pričom požadoval predloženie projektovej dokumentácie s navrhovaným riešením na vyjadrenie.

 

Ako najkritickejšie boli Mestom Pezinok vyhodnotené tri úseky v nasledujúcich miestach:

  • úsek Myslenická ul. č. 134 pri Evanjelickom kostole, kde je minimálna šírka chodníka 77cm

 

 

  • úsek Myslenická ul. č. 55-57 pri druhom semafore smerom na Pezinok, kde je minimálna šírka chodníka 67 cm

 

  • úsek Myslenická - vyústenie ulíc Hurbanova a Cintorínska na Myslenickú – chýbajúci priechod pre chodcov

 

Chodníky a projektová dokumentácia

 

Mesto Pezinok zadalo vypracovanie projektovej dokumentácie pre kritické úseky Ing. Radovanovi Rusnákovi. Riešenie bolo prerokované s Okresným dopravným inšpektorátom v Pezinku a vypracované projektantom dopravných stavieb, pričom sa mal realizovať priechod pre chodcov pozdĺž Myslenickej ulice v dĺžke 18 metrov.

 

Vyjadrenie Bratislavského samosprávneho kraja

 

Bratislavský samosprávny kraj ako vlastník cesty, ktorý sa k projektovej dokumentácii prostredníctvom odboru dopravy v apríli 2012 vyjadril, požadoval z dôvodu zvýšenia bezpečnosti pohybu chodcov upraviť priechod pre chodcov ako delený — samostatný na ulici Hurbanova a samostatný na ulici Cintorínska, s dobudovaním chodníka a prekrytím šachty (prípadne priekopy). Ďalšou požiadavkou bolo riešiť oba úseky s úzkymi chodníkmi v širšom rozsahu, teda na väčšie vzdialenosti kvôli plynulosti oblúku, ktorý štvorprúdová cesta vytvára na hranici s chodníkom.

 

Riešenia, ktoré požaduje BSK znamenajú navýšenie finančných nákladov na realizáciu, nakoľko by bolo potrebné riešiť dlhšie úseky, prekrytie dažďového zberaču a rigolu a vybudovanie časti chodníka. Zostala nastolená otázka pre Mesto Pezinok, aký postoj zaujme k týmto požiadavkám, či navrhované zmeny bude akceptovať, či navýši plánované výdavky na úpravu chodníkov a dá prispôsobiť projektovú dokumentáciu.

 

Úpravy projektovej dokumentácie

 

Od apríla 2012 sa proces rozšírenia chodníkov na dlhšiu dobu zastavil. Z iniciatívy Grinavanov bola táto situácia prejednaná na dopravnej komisii dňa 24. januára 2014 za účasti pracovníkov Mesta Pezinok, pracovníkov BSK, pracovníka dopravného inšpektorátu a projektantom. Mesto Pezinok akceptovalo požiadavky Bratislavského samosprávneho kraja, podrobnejšie sa prerokovali technické detaily na jednotlivých úsekoch.

 

Dňa 21. februára 2014 bol odsúhlasený dopravnou komisiou predložený koncept projektovej dokumentácie, ktorá bude doplnená o rozpočtovú časť samostatne pre každý kritický úsek, aby mohla realizácia prebiehať po etapách. (gr) 3.3.2014