Výročná členská schôdza Klubu dôchodcov

Členovia Klubu dôchodcov v Grinave na svojej výročnej schôdzi v stredu 19. marca 2014 bilancovali svoju činnosť za rok 2013. Hosťami stretnutia boli viceprimátor Pezinka pán Ján Čech a grinavský poslanec pán Milan Grell. Predsedníčka Klubu dôchodcov pani Zita Joklová sa k svojim členom prihovorila týmito slovami:

 

Dovoľte, aby som Vás privítala na dnešnej výročnej členskej schôdzi. Ako viete, vždy na výročnej členskej schôdzi sa hodnotí práca vykonaná za uplynulé obdobie. Nie je to inak ani teraz. Na volebné obdobie, ktoré je za nami, bol zvolený výbor nášho klubu dôchodcov, ktorý bol vami odsúhlasený na minuloročnej výročnej schôdzi. Mnohé akcie sa osvedčili a tak sme ich s pravidelnosťou opakovali a niektoré sme zasa vypustili a nahradili novými akciami. Myslím, že naša snaha pracovať pre tento klub ktorý má 170 členov a niekedy musíme navštíviť člena aj trikrát, nám nevyšla nazmar, ako vidieť, dôkazom toho je primeraný záujem členov o akcie, čo nás teší. Keď chcem hodnotiť prácu výboru, tak z pozície predsedu výboru môžem konštatovať, že podľa finančných a individuálnych možnosti celý výbor pracoval tak, aby boli členovia nášho klubu natoľko spokojní, aby sa i naďalej zúčastňovali našich akcií čo v najväčšom počte. Do určitej miery nám v rámci koncepcie sociálnej politiky, podľa Zákona o obecnom zriadení a podľa finančných možnosti k fungovaniu klubu pomáha Mestský úrad Pezinok.

 

 

Život v klube na základe toho, že máme pripravený program na celý rok, je zaujímavý a pestrý. Určitý počet mužov chodí pravidelne hrávať v pondelok karty. V utorok sa pravidelne stretávajú seniorky na cvičení, ktoré im i keď majú dôchodcovský vek pomáha k vitalite a  k vlastnému sebauspokojeniu. Stredy mávame vyčlenené na schôdze a na akcie poriadané v klube.

 

Naše akcie, ktoré mávame v klube ale i mimo klubu počas roka zachytávame na fotografie a na nástenke, kde si to každý člen môže pozrieť. Samozrejme, že máme k dispozícii aj kroniku, do ktorej ako písomnou formou tak i fotografiami zachytávame dianie v klube.

 

Volebné obdobie, na ktoré boli vami zvolení členovia výboru prešlo a môžem za výbor povedať, že prácou, ktorú vykonali si splnili všetko čo si predsavzali pri nástupe do svojich funkcií. Je to práca krásna no nie ľahká. Takáto práca musí baviť, nakoľko je to práca s ľuďmi a to si vyžaduje individuálny prístup ku každému členovi, s ktorým prídeme do styku. Samozrejme, že sme sa snažili akcie prispôsobiť ako veku našich členov, tak i záujmom. Veľa nám vyšlo, ale niečo aj nie. Viac menej to stroskotalo na financiách a to sa odzrkadlilo na nedostatku záujemcov o akciu.

 

Určite sa medzi nami nájdu aj menej spokojní členovia, veď sa ľudovo hovorí „ koľko ľudí toľko chutí“ a ťažko vyhovieť všetkým.

 

Ale nedá mi nespomenúť, že nie sme organizácia zárobkovo činná a preto musíme vyzdvihnúť ľudí a organizácie ktoré nám k funkčnosti klubu pomáhajú. V prvom rade MsÚ Pezinok, ktorý nám s ročnou dotáciou pomáha riadiť chod klubu. Ďalej nám pomáhajú sponzori ako p. poslanec Dr. Grell, p. Košík, p. Bodiš , p. Vacho a dychová hudba Grinavanka, ktorá nám vždy pri guláš party svojou hudbou spríjemní naše posedenie. Nedá mi nespomenúť aj všetkých členov, ktorí prispeli pri realizácii vianočnej tomboly.

 

Keď chcem rekapitulovať rok 2013, musím sa pozastaviť aj pri smutnej udalosti, ktorá nezasiahla iba rodinných príslušníkov, ale aj nás členov klubu, ktorí sa s našimi členmi na akciách stretávali a ktorí nás navždy opustili. Boli to títo členovia: p. Ščasná Libuša, p. Kulifajová Anna, Liška Ivan, MUDr. Maťusová Marta a dlhoročný člen klubu p. Čechovič Rudolf. Na poslednej ceste sa s nimi za klub dôchodcov rozlúčili peknou spomienkovou rečou p. Chrappa a kytičkou kvetou p. Tallová. Preto teraz poprosím prítomných, aby sme si uctili pamiatku našich zosnulých členov minútou ticha. Ďakujem.

 

V roku 2013 sme mali medzi našimi členmi 31 dôchodcov, ktorí sa dožili krásneho okrúhleho životného jubilea. Snažili sme sa nezabudnúť na ich výročie a vždy pri väčších akciách poriadaných klubom sme im s malým darčekom a kytičkou kvetov zablahoželali.

 

V našom klube máme medzi našimi členmi aj takých členov, čo sú imobilní, preto sme sa dohodli, že takýmto členom, ktorí nemôžu prísť medzi nás, člen výboru ich ide navštíviť domov a viem, že každý jeden takýto člen ma dobrý pocit, že aj keď nemôže prísť medzi nás tak vie, že sme naňho nezabudli.

 

Ako aj na vlaňajšej výročnej schôdzi aj teraz nemám v úmysle pomyselne prechádzať po každom mesiaci a vymenovať akcie, ktoré sa v daných mesiacoch konali, preto chcem vyzdvihnúť niektoré akcie, ktoré sa konali v našom klube v roku 2013. Boli to nasledovné akcie:

 

- Pravidelne sa každý mesiac chodí 45 až 50 členov kúpať do Čalova

- Tiež sme navštívili výstavu kvetov Flóra 2013

- Dvakrát do roka sme si urobili gastronomicky deň

- V mesiaci máj sme sa stretli pri príležitosti Dňa matiek

- V júni sme urobili tradičnú „ guláš party“ s dychovou hudbou Grinavanka

- Navštívili sme Mariánsku púť v Marianke pri Bratislave

- V minulom roku sme boli aj na týždennej rekreácii v prekrásnom prostredí v Hornom Vadičove, ktorej sa zúčastnilo 45 členov klubu.

- Aj roku 2013 sme si pripomenuli mesiac úcty k starším. Pri tomto posedení vďaka p. Veselému, ktorý bez nároku na honorár nám premietol filmy, ktoré nám pripomenuli život a akcie ktoré sa v minulosti udiali v Grinave

- Urobili sme si aj akciu pečenie vianočných oblátok, ktoré sme použili pri príležitosti posedenia pri vianočnom stromčeku s dobrou kapustnicou. Túto akciu sme spestrili aj bohatou tombolou .

- A na záver volebného obdobia sme si urobili priateľské fašiangové posedenie zo súťažou o najchutnejšiu šišku.

 

 

V krátkosti som pripomenula niektoré významné akcie , ktoré sa počas minulého obdobia uskutočnili. Zároveň mi nedá, aby som nepožiadala členov klubu, keby mali nejaké dobré nápady pre možnosť ich uskutočniť v našom klube, radi ich zaradíme do plánu činnosti klubu. Preto je treba využiť priestor, keď bude diskusia a do nej sa zapojiť a svoje pripomienky aj názory či kladné alebo záporné predniesť. Vieme, že by sa dalo urobiť veľa krásnych akcii alebo výletov, veď na Slovensku je ešte veľa krásnych miest, ktoré by sa oplatilo navštíviť, ale prijmy dôchodcov skrátka nepustia a ako vidíte, je to z roka na rok problematickejšie.

 

 

Výbor zasadal pravidelne raz do mesiaca a podľa potreby aj viackrát. Na každom zasadnutí sme riešili plány aj problémy klubu. Po minuloročnej výročnej schôdzi sme nemali žiadne pripomienky ani žiadne návrhy. Myslím, že u nás v klube máme vytvorené dobre podmienky na plne využitie voľného času dôchodcov. Taktiež do klubu odoberáme časopisy, ktoré majú členovia k dispozícii si prelistovať aj niečo zaujímavé sa v nich dočítať a to sú: Záhradkár, Zdravie a Nový čas pre ženy.

 

Na dnešnej výročnej schôdzi sa bude voliť nový výbor ktorému prajem veľa zdravia, veľa elánu a dobrých nápadov. Členom, ktorí končia vo výbore chcem poďakovať za perfektnú prácu, ktorú pre klub vykonali a v ďalšom živote im prajem veľa zdravia a šťastia. Viem oceniť každú prácu vykonanú pre klub, lebo nie je vždy ľahké skĺbiť prácu pre verejnosť a domácnosť. Preto ešte raz ďakujem v mene vás všetkých.