Mesto nemá prostriedky ani na postupné financovanie parku

V opätovnom rozhodnutí ministra pôdohospodárstva, o ktorom informoval mesačník Pezinčan ako o definitívnom zamietnutí projektu grinavského parku a ktoré sme si následne vyžiadali pomocou infozákona, sa podľa našej analýzy znovu vyskytujú nedostatky, pre ktoré by mohlo dôjsť k  jeho opätovnému preskúmaniu a prípadnému zrušeniu. Napríklad obaja externý aj interný hodnotiteľ odporučili projekt na schválenie, avšak konečný verdikt ministerstva bol úplne opačný, dokonca v poučení vylúčili možnosť odvolania sa. List sme podrobne pripravili a spracovali, ale v konečnom dôsledku by išlo len o administratívnu vojnu, ktorá by neviedla k tomu, aby sa projekt grinavského parku realizoval, keďže finančné prostriedky z programového obdobia 2007-2013 v tejto výzve sú už vyčerpané.

 

Veľká škoda, že sa nám ani s transparentom nepodarilo presvedčiť poslancov a primátora, aby pripravený grinavský projekt pričlenili v ďalšej výzve na čerpanie eurofondov v rámci ISRMO. Pezinok v ňom podával 4 projekty a získal na ne 2,21 milióna eur. Napríklad mestská časť Bratislava Nové Mesto podala 7 projektov a získala 3,74 milióna eur.

 

Na verejnej prezentácii projektu Revitalizácie grinavského parku v marci 2012 zaujímalo obyvateľov Grinavy, aké plány má Mesto Pezinok, ak by sa park nepodarilo financovať zo zdrojov Európskej únie. Pán primátor obyvateľov informoval, že Mesto by mohlo pristúpiť k tzv. variantu B a park by postupne financovalo z mestského rozpočtu.

 

 

 

 

 

 

 

Na stretnutí v decembri 2013 sme boli pánom primátorom uistení, že táto možnosť je stále reálna a financovala by sa z tzv. rozpočtovej rezervy. Dohodli sme sa, že ešte počkáme, či sa neotvorí ďalšia možnosť čerpania eurofondov na tento účel. V máji 2014 vláda Slovenskej republiky schválila a zverejnila 217-stranový materiál Integrovaný regionálny operačný program na roky 2014-2020, v ktorom sa pre Bratislavský kraj a mestá, ktoré majú viac ako 20 000 obyvateľov takáto možnosť nečrtá a preto dozrel čas prejednať možnosť variantu „B“, nakoľko projekt disponuje všetkými potrebnými povoleniami a nájomnými zmluvami.

 

Požiadali sme o stretnutie s pánom primátorom, ktoré sa uskutočnilo dňa 16. júna 2014 aj v prítomnosti oboch viceprimátorov.

Podľa pána primátora nedošlo k naplneniu kapitálových príjmov, ktoré boli predpokladané z predaja mestského majetku-budovy na ul. M.R. Štefánika č. 10. Mesto predpokladalo, že týmto predajom získa 500 tisíc eur. Výnosy z podielových daní, ktoré mesto obdržalo v máji tohto roku dosiahli len polovicu minuloročnej sumy. V tomto rozpočtovom období sa už investovalo v Grinave, konkrétne do objektu futbalového štadiónu vo výške 80 tisíc eur. Peňažné prostriedky pre variant „B“ grinavského parku sa v tomto roku nenájdu a pre budúci rok sa bude rozpočet zostavovať v októbri, pričom mesto vidí priority napr. v odkanalizovaní vetiev na sídliskách v Pezinku, v doasfaltovaní komunikácií a v dobudovaní domu seniorov ako nám bolo na stretnutí povedané.

 

Argumentácia nepredaným objektom na M.R.Štefánika je trochu zarážajúca, nakoľko tento objekt mesto nedokáže predať už 8 rokov. Výnosy z podielových daní v rámci jednotlivých mesiacov kolísajú (najmä mesiace máj a jún), ale aj podľa nedávno schváleného Záverečného účtu Mesta Pezinok za rok 2013 vývoj podielových daní medziročne stúpa (naposledy to bolo o 71 779€). Rozpočtová rezerva ku koncu roka 2013 činila 662 tisíc eur pričom medzi položkami, ktoré sa v tom roku z rezervného fondu čerpali je napríklad 127 tisíc eur na obnovu strechy v rámci projektu ISRMO, teda táto suma by sa mala do rozpočtu vrátiť, keď mestu poukážu peniaze z eurofondov. Okrem toho, v záverečnej správe sa píše, že nespotrebované prostriedky z finančných operácií budú vo výške 877 tisíc eur vrátené do rezervného fondu.

 

Naozaj sa tak radikálne zmenila finančná situácia Mesta Pezinok od decembra 2013 alebo prečo zrazu taký obrat a už nie je vôľa hľadať riešenia ani pre postupnú realizáciu tohto projektu v Grinave?

 

Takže milí obyvatelia Grinavy, vyvinuli sme obrovskú snahu, aby i táto časť mesta mala dôstojné miesto na oddych a spoločenské podujatia – námestie s lavičkami bez áut, s novým detským ihriskom, chodníkmi. Vložili sme do toho všetky svoje znalosti a dva roky sme bojovali na všetkých možných úradoch, boli sme veľmi blízko cieľa. Podľa posledných informácií rozpočtová situácia Mesta Pezinok však neumožňuje realizovať tento projekt z vlastných prostriedkov, teda ani v rámci „záložného plánu“. Žiaden návrh, vízia alebo alternatíva zo strany vedenia mesta neprišla.

 

Pri troche dobrej vôle a snahe o hľadanie riešení sa nádejame, že by grinavský park mohol byť súčasťou návrhu rozpočtu, ktorý bude koncom tohto roka schvaľovať novozvolené mestské zastupiteľstvo, aby sa verejné prísľuby stali realitou.

 

JUDr. Gabriela Rusnáková