Kanalizácia a možnosť podania pripomienok

 

Dňa 2. decembra 2014 bolo na úradnej tabuli Mesta Pezinok zverejnené formou verejnej vyhlášky OZNÁMENIE o pokračovaní vo vodoprávnom konaní a upustení od ústneho pojednávania vo veci stavby Grinava - kanalizácia (bez objektov SO 02.2 - lapače splavenín). Za deň doručenia verejnej vyhlášky sa bude považovať deň 17. december 2014, pričom začne plynúť lehota 7 pracovných dní na podanie námietok a pripomienok, ktorá by mala uplynúť 31.12.2014. Na neskôr podané námietky sa nebude prihliadať. Nahliadnutie do dokumentov a informácie Okresný úrad Pezinok, odbor starostlivosti o životné prostredie, ul. M.R.Štefánika 10, Pezinok, 3.posch., č. dverí 306 v stránkových hodinách, t.č. 033/641 11 81.