Opäť bližšie ku kanalizácii v Grinave

 

Sme opäť bližšie ku kanalizácii v Grinave. Okresný úrad Pezinok odbor starostlivosti o životné prostredie vydal dňa 11.2.2015 verejnou vyhláškou povolenie na uskutočnenie vodnej stavby – kanalizácie v Grinave a uložil Mestu Pezinok zvereniť túto vyhlášku po dobu 15 dní na svojej úradnej tabuli. Následne po uplynutí  15 dní na odvolanie  (t.j. koncom tohto týždňa) sa rozhodnutie podľa všetkého stane právoplatným.

 

Vlastnícke vzťahy a iné práva k pozemkom boli vyriešené uzatvorením zmlúv o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena na vedenie kanalizácie po parcelách jednotlivých vlastníkov. Pozemky pod čerpacou stanicou ČS4 boli vyvlastnené a pri povoľovaní vedenia kanalizačných potrubí  cez parcely, na ktoré nemohla byť z rôznych príčin zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena uzavretá,  okresný úrad postupoval podľa § 58 ods. 4 zákona č. 50/1976 Zb., podľa ktorého stavebník podzemných stavieb nepreukazuje vlastníctvo alebo iné právo k pozemku, ak ide o stavby, ktoré funkčne ani svojou konštrukciou nesúvisia so stavbami na pozemku ani s prevádzkou na ňom a ktoré ani inak nemôžu ovplyvniť využitie pozemku na účel, ktorému je určený. Jedná sa o pozemky, na ktorých sú v súčasnosti miestne komunikácie. Vlastnícke vzťahy budú s vlastníkmi parciel definitívne vysporiadané po realizácii stavby na základe zamerania jej skutočného vyhotovenia.

 

Znenie rozhodnutia nájdete http://www.minv.sk/swift_data/source/miestna_statna_sprava/ou_pezinok/pracovne_miesta/Grinava%20kanalizacia.pdf

 

Posledná zmena v Pondelok, 09 Marec 2015 10:00