Pôjdu autá cez Grinavu?

Na úradnej tabuli mesta Pezinok sa nedávno objavil oznam o strategickom dokumente „Zmeny a doplnky č.1/2015 Územného plánu mesta Pezinok“. Dôvodom zmien, ktoré obstaralo mesto Pezinok má byť zapracovanie obchvatu mesta cestou II/502 do územného plánu a napojenie navrhovaného obchvatu obce Viničné.

 

Keď však otvoríme dokument s „novou trasou“, na obrázku je jednoznačne vidieť zmenu v napojení sa z obchvatu na Myslenickú ulicu. Namiesto pôvodnej trasy, ktorá sa napájala za Grinavou pri Glejovke predĺžením Limbašskej cesty sa teraz autá 24-tisícového Pezinka majú napájať cez Grobskú cestu!

 

Mesto Pezinok ako orgán územného plánovania oznámil prerokovanie zmeny územného plánu verejnosti, ktorá mohla podať pripomienky do 30 dní t.j. do 7.4.2015. Zároveň Okresný úrad Pezinok odbor starostlivosti o životné prostredie vyzval dotknuté obce a prostredníctvom nich aj verejnosť, aby sa vyjadrili, či navrhovaný dokument sa bude posudzovať podľa zákona č. 24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „EIA).

 

Podľa našich informácií poslanec Milan Grell, poslanec Marián Šípoš a pán Igor Hianík podali pripomienky k návrhu tohto strategického dokumentu, aby sa preložka cesty v tomto úseku realizovala v zmysle platného ÚPN mesta Pezinok, ktorá by zabezpečila do budúcna odľahčenie dopravy v Grinave a nie podľa navrhovanej zmeny.

 

Čo bude nasledovať? Mesto Pezinok po vyhodnotení všetkých stanovísk a pripomienok predloží návrh na preskúmanie súladu návrhu s územnoplánovacou dokumentáciou vyššieho stupňa Okresnému úradu Bratislava. Definitívne schválenie návrhu Zmien a doplnkov č.1/2015 bude v rukách poslancov mestského zastupiteľstva v Pezinku.

 

Návrh ZaD č.1/2015                                                                    Predtým

 

 

 

Posledná zmena v Pondelok, 11 Máj 2015 13:58