Občianska iniciatíva GRINAVA
Petícia za záchranu grinavského majera

Je také jednoduché niečo zničiť, zahodiť alebo zbúrať. Ale môže to byť také jednoduché aj vtedy, ak ide o jedinečnú historickú stavbu, ktorá má 500 rokov? Veľa vecí by sme vám mohli vysvetľovať, na konci toho je však naša snaha o záchranu grinavského majera - Smylovsko-Pállfyovskej kúrie Grünfeld z roku 1522. Budeme potrebovať Vašu pomoc a podporu. Musíme presvedčiť ministerku kultúry Ľubicu Laššákovú, aby odvrátila hrozbu zbúrania Grünfeldu. Stiahnite si prosím petičný hárok a pomôžte nám so zbieraním podpisov. Ako doplnok je možné podporiť petíciu aj online, ak nemáte možnosť hárok podpísať.

 

Stiahnuť petičný hárok TU

Podpísať online petíciu TU

Foto: Karol Böhm-Klein a Radovan Rusnák

Posledná zmena v Piatok, 19 Apríl 2019 20:02
 
Silvester 2016

Oslava konca starého a príchodu Nového roka 2016 ako má byť, spoločne s rodinami, susedmi a priateľmi v uliciach Grinavy. Polnočný ohňostroj pre vás pripravili a financovali Milan Grell, Lenka Vachová – Kvetinárstvo V4 a mesto Pezinok. O varené vínko z VVDP Karpaty sa už tradične postaral Matúš Klamo. Ďalej sa na príprave silvestrovského stretnutia podieľali Eva Pilátová, Roman Šmahovský, Anton Lačný a Milan Rehák.

 

A na záver ešte slová predsedníčky Občianskej iniciatívy Grinava Evky Pilátovej:

"... rok 2015 sa teda končí. To, aký bol, záležalo vo veľkej miere aj na nás samých a určite sa každý obzerá na uplynulé mesiace. Aj my sa obzeráme za tým, čo sa nám podarilo a čo sa nám podarilo ešte viac J. Dovoľte nám preto, aby sme sa všetkým, ktorí ste nám počas celého roka akokoľvek pomáhali a podporovali naše aktivity zo srdca poďakovali. Sme tu s vami a pre vás."

 


 

Posledná zmena v Utorok, 02 Február 2016 18:36
 
Letné grinavské jazykovedné okienko

Urobte si doma malý kvíz. Na ktorej  tabuli v Grinave je gramaticky správny názov cesty smerujúcej do Slovenského Grobu a na ktorej nesprávny? My odpoveď pre vás vieme, skonzultovali sme ju aj s Jazykovedným ústavom Ľ. Štúra v Bratislave.

 

A Gróbska cesta

B Grobská cesta

 

 

Správna odpoveď je B - Grobská cesta.

Posledná zmena v Pondelok, 27 Júl 2015 11:30
 
Mesto Pezinok nevyhovelo petícii

 

Dňa 7. júla 2015, deň pred uplynutím 30-dňovej zákonnej lehoty, bolo petičnému výboru doručené Oznámenie výsledku prešetrenia petície, ktorou sa obyvatelia obrátili na primátora mesta Pezinok. Obsah petície rozdelilo mesto Pezinok na dve časti s nasledovnými požiadavkami občanov :

 

„1) Sú zásadne proti tomu, aby v zmysle návrhu zmien a doplnkov č. 1/2015 územného plánu mesta Pezinok, vyúsťovalo napojenie obchvatu mesta Pezinok na Grobskú cestu.Požadujú znížiť dopravnú zaťaženosť mestskej časti Grinava situovaním pripájača na preložku štátnej cesty II/502 v priestore križovatky s Limbašskou cestou.


2) Ak nie je možné zahrnúť uvedené riešenie do návrhu zmien a doplnkov č. 1/2015, požadujú vypustenie zakreslenia križovatky Grobskej cesty s plánovaným obchvatom z dokumentácie k návrhu č. 1/2015 vrátane príslušnej textovej časti s tým, že umiestnenie križovatky bude riešené spodrobnením územnoplánovacej dokumentácie územným rozhodnutím.“

 

.odpoveď

Citujeme z odpovede mesta Pezinok:

„K požiadavke uvedenej pod bodom č. 1) nie je možné vyhovieť, nakoľko Zmeny a doplnky č. 1/2015 územného plánu mesta Pezinok (ďalej len „ZaD 1/2015“) neriešia vyústenie obchvatu mesta Pezinok na Grobskú cestu, ale navrhované trasy preložky cesty II/502 (obchvat mesta Pezinok) a preložky cesty II/503 – napojením obchvatu obce Viničné na obchvat II/502 v katastri v katastri obce Pezinok s napojením na D1.


K požiadavke uvedenej pod bodom č. 2) nie je možné vyhovieť, vypustenie zakreslenia križovatky Grobskej cesty zo ZaD 1/2015 nie je v súčasnosti možné. Napojenie v priestore križovatky s Limbašskou cestou je riešené v Územnom pláne vyššieho územného celku Bratislavského samosprávneho kraja (ďalej len „ÚPN BSK“) výkres č. 8. Mesto Pezinok, po schválení ÚPN mesta Pezinok, zosúladí odsúhlasený ÚPN s ÚPN BSK, nakoľko ÚPN BSK bol prerokovaný a schválený počas spracovávania ÚPN mesta Pezinok. Riešenie umiestnenia križovatky Limbašskej cesty s plánovaným obchvatom bude, v prípade realizácie, riešené územným rozhodnutím na základe zosúladeného ÚPN.

 

Posledná zmena v Štvrtok, 16 Júl 2015 19:15
celý článok...
 
Mestské zastupiteľstvo a petícia

 

Na úvod si dovoľujeme zacitovať z materiálu Účasť občanov na územnom plánovaní spracovaného občianskym združením VIA IURIS, ktorí sú známi tým, že „bojujeme v kauzách, kde mocní ohýbajú zákon vo svoj prospech“.

 

.VIA IURIS

 

Verejnosť sa začne zvyčajne zaujímať o ÚP neskoro až keď začína nejaká „háklivá“ výstavba, (napríklad benzínového čerpadla, garáží, hypermarketu, cesty), keď sa začína hovoriť o vyvlastňovaní a verejnom záujme, prípadne keď začína proces EIA a verejnosť si uvedomí, ako by sa zišiel „dobrý“ územný plán. Verejné konflikty pri zahájení výstavby spôsobujú problémy zainteresovaným investorom, samospráve, štátnej správe aj verejnosti. Preto by malo byť v spoločnom záujme všetkých, aby sa verejnosť spolupodieľala na formovaní územia, aby bola zrozumiteľne informovaná o dôležitých etapách obstarávania územného plánu, aby mu rozumela, aby sa zapájala do jeho prípravy a vyjadrovala svoje názory na rozvoj svojho územia. Je to ťažké. Územnému plánu neraz nerozumejú ani poslanci, ktorí ho schvaľujú. Významnú úlohu pri osvete môže zohrať „obstarávateľ“. Najmä ak bude informovať o príprave územného plánu zrozumiteľne v miestnych médiách, ak osloví miestnych aktivistov – združenia, spoločenské organizácie... aby sa z prípravy územného plánu stala naozaj spoločná miestna záležitosť. Samosprávy často informujú verejnosť len strohým oznamom na málo prístupnej úradnej tabuli. Splnia povinnosť (niekedy dokonca ani nie) a verejnosť ostane pri tvorbe ÚP pasívna. Tým aktívnejšia potom býva v „boji“ proti neželanej benzínke. Ani zapojenie verejnosti do prípravy ÚP však ešte nevylučuje budúce možné konflikty. Nie je možné predvídať všetky okolnosti, ktoré môže priniesť život. Ak sa verejnosť stretne s problémami pri rozvoji územia (máme na mysli ochranu verejných, nie súkromných záujmov) a potrebuje argumentovať jestvujúcim územným plánom, odporúčame, aby sa obrátila na miestneho nestranného odborníka - urbanistu, stavbára, právnika, úradníka. Získať miestneho odborníka na stranu verejnosti však môže byť problém. Profesionáli, ktorých územné plánovanie živí, alebo úradníci podliehajúci samospráve či štátnej správe, môžu riskovať ohrozenie dobrých pracovných príležitostí, ak budú poskytovať poradenstvo verejnosti napríklad proti „záujmom“ samosprávy.“

 

Na mestskom zastupiteľstve dňa 11.6.2015 sa vďaka poslancovi Ing. Mariánovi Šipošovi dostal na rokovanie bod, ktorý sa týkal návrhu Zmien a doplnkov č.1/2015 územného plánu mesta Pezinok.

Pán primátor sa pri tomto bode vyjadroval aj k petícii obyvateľov Grinavy, ktorí nesúhlasili s napojením obchvatu na Grobskú cestu križovatkou, ktorá je zakreslená vo výkrese funkčného a priestorového usporiadania v strategickom dokumente, ktorými zmeny a doplnky sú.

 

Citácia z materiálu VIA IURIS: „Dôležitý je najmä samotný obsah ÚP. Každý ÚP pozostáva z viacerých častí, grafických a textových príloh, záväzných a smerných častí, rôznych dokladov a jeho významnou súčasťou je aj VNZ o záväzných častiach ÚP. V praxi sa najčastejšie používa textová časť ÚP a výkresy priestorového usporiadania a funkčného využívania územia.“

„Dôležitý je celý dokument, nielen jeho záväzné časti, ale aj smerné (ani tie nemožno obchádzať či ignorovať, i keď ich záväznosť nie je až taká „silná“ ako u záväzných, upravených vo VZN).

„Ani smernú časť územného plánu nemožno ignorovať v územnom konaní.“


Mesto Pezinok dňa 6.3.2015 verejnou vyhláškou zverejnilo na svojej úradnej tabuli návrh Zmien a doplnkov č. 1/2015 a vyzvalo verejnosť, aby sa k návrhu vyjadrili. Obyvatelia Pezinka a dotknutých obcí vyjadrili svoj názor formou petície, kde dali jasne najavo nesúhlas s riešením napojenia na Grobskú cestu. Pán primátor na zasadnutí MsZ niekoľko krát zopakoval ako je petícia občanov zbytočná, lebo „My neriešime žiaden obchvat Pezinka. Úloha Bratislavského samosprávneho kraja bola obchvat Viničného s napojením na Pezinok.

 

Obyvatelia poukázali na to, že nepoznajú dôvod, prečo sa opustil variant, ktorý predpokladal nový územný plán a ktorý bol ešte aktuálny v novembri 2014, t.j. napájanie cez Limbašskú cestu a prečo sa zmenil na Grobskú cestu.

Primátor túto zmenu neobjasnil ani na zasadnutí poslancov mestského zastupiteľstva. Podľa neho „Všetky zmeny a doplnky, ktoré sa robia, boli predsa zakomponované a teraz už len vyňaté z nového územného plánu a boli pripomienkované opakovane, všetky, v súlade s územným plánom, lenže keď nový územný plán stojí v tomto momente u právnikov, tak sme sa rozhodli, že týchto šesť bodov pustíme. Koniec.“ Prečo teda nepustili zmeny tak ako ich nový územný plán obsahoval, ale urobili tam zmeny, teda z Limbašskej na Grobskú, sme sa nedozvedeli. Veď vo výkresoch bolo predĺženie Limbašskej spracované a jednoznačne zakreslené, všetky dotknuté orgány sa k tomuto variantu vyjadrili, vrátane poslancov formou uznesenia. O to zarážajúcejšia je výčitka smerom na petičný výbor, že „ale oni hneď začali zbierať petíciu bez toho, aby si zistili, či prieťah cesty z Limbachu cez viadukt do Glejovky a ďalej popri Ecorecu a napojení na ten kruhový objazd BSK, bude spĺňať tá cesta všetky parametre.“ Ale veď petičný výbor nevymyslel žiadnu novú alternatívu s neznámymi parametrami, navrhoval vrátiť sa k schválenému variantu A v novom územnom pláne –predĺženiu Limbašskej cesty, ktorý bol spracovaný firmou Aurex, prerokovaný s dotknutými orgánmi a poslancami MsZ.

 

Ďalej pán primátor uviedol: „My vieme, že keď budeme v štádiu územného konania, čohokoľvek, budeme musieť a našou povinnosťou to bude, zosúladiť náš územný plán obchvatu s územným plánom BSK, pri tvorbe ktorého som bol. To znamená, že vrátane preložky alebo kruhového objazdu, už nie na ceste do Grobu, ale o 200 metrov ďalej.“

Tak je to, čo občania požadujú v petícii, teda umiestnenie napojenia na obchvat cez predĺženie Limbašskej nemožné kvôli parametrom, alebo bude to isté možné ale až v územnom konaní?

A bude teda príležitosť pri opätovne zosúlaďovanom územnom pláne mesta Pezinok alebo až v územnom konaní?

Posledná zmena v Štvrtok, 16 Júl 2015 19:17
celý článok...
 
V. ročník podujatia Grinavský deň

Dovoľujeme si vás pozvať na V. ročník komunitného podujatia Grinavský deň.

 

 
Nesúhlasné stanovisko dopravného inšpektorátu

Okresný dopravný inšpektorát v Pezinku vydal k návrhu Zmien a doplnkov č. 1/2015 územného plánu mesta Pezinok, ktoré okrem iného pripájajú obchvat na Grobskú cestu nesúhlasné stanovisko z dôvodu rozporu s územným plánom regiónu Bratislavského samosprávneho kraja!

 

V zmysle zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám a o doplnení niektorých zákonov sme si od dopravného inšpektorátu vyžiadali kópiu tohto stanoviska.

Posledná zmena v Streda, 03 Jún 2015 16:19
 
Spočítané zrátané

S radosťou vám oznamujeme, že sa vo veľmi krátkom čase podarilo zozbierať 693 podpisov pod petičné hárky a spolu s členmi petičného výboru je celkový počet ľudí, ktorý petíciu podporilo 697. V stredu 27.5.2015 bola petícia doručená na mestský úrad v Pezinku. Veľmi si vážime, že ste sa zapojili.

 

Posledná zmena v Streda, 27 Máj 2015 06:37
 
Počet podpisov k petícii

Viacerí sa pýtate, koľko je potrebných mať podpisov na petícii. Zákon neustanovuje počet podpisov, ktoré treba zozbierať, aby bola petícia platná, resp. aby sa ňou príslušný orgán musel zaoberať, iba v osobitných prípadoch ako napr. pri petícii na vyhlásenie miestneho referenda. Ani od septembra sa tento stav nezmení, len pribudne orgánu povinnosť okrem vybavenia petície, ju s petičným výborom a zástupcom aj vopred prerokovať, ak jej nemieni vyhovieť v plnom rozsahu. A tam sú stanovené počty, kedy musí byť petícia aj prerokovaná, pričom platí, že čím vyšší orgán, tým viac podpisov. My ale nepotrebujeme prerokovávať petíciu s vyššími orgánmi, ale s tými, ktoré majú kompetencie konať a rozhodovať o pripájači na obchvat a to je primátor a mestské zastupiteľstvo. Pri niektorých petíciách sa zbierajú podpisy aj niekoľko mesiacov, my však musíme postupovať rýchlo, pretože aj samotný proces schvaľovania Zmien a doplnkov rýchlo napreduje, dokonca až tak, že naši kompetentní nie sú ochotní presunúť  termín k prerokovaniu pripomienok ani o jeden deň. Takže bez ohľadu na to, koľko podpisov sa stihne zozbierať a koľko by ich ešte mohlo byť, hárky v najbližších dňoch, najneskôr do utorka 26.5.2015 pozbierame a rýchlo doručíme petíciu na mestský úrad. Ďakujeme všetkým za podporu a pomoc.


Petičný výbor

Posledná zmena v Utorok, 26 Máj 2015 05:50
 
P E T Í C I A k doprave v Grinave

 

Vážení občania,


dopravná situácia na Myslenickej ulici je dlhodobo neúnosná. Cez Grinavu prechádzajú dennodenne tisícky áut vrátane kamiónov, ktoré spôsobujú nielen extrémny hluk  a prach, ale aj nezodpovednou jazdou vodičov a nedodržovaním predpísanej rýchlosti nás ohrozujú  na životoch. Nedokážeme bezpečne vyjsť zo svojich dvorov ani sa pripájať na hlavnú cestu z bočných ulíc. Na priechodoch nemáme istotu, že autá na červenú naozaj zastavia, prípadne nám dajú prednosť. Grinava je štvorprúdovou cestou rozdelená na dve časti. Chodníky nespĺňajú potrebnú šírku.

Riešenie tejto situácie predstavuje cestný obchvat mesta Pezinok. Podľa nového územného plánu sa navrhovalo pripojenie z obchvatu vo dvoch alternatívach. Variant A (pripojenie v križovatke s Limbašskou cestou) a variant B (v bode súčasnej kruhovej križovatky pri obchodnom centre na Myslenickej ceste). Znamenalo by to ukľudnenie dopravy v Grinave, zvýšenie bezpečnosti, možnosti pre rozvoj cyklodopravy a zvýšenie kvality bývania v Grinave. Nakoniec však mesto Pezinok obstaralo dokument s názvom Zmeny a doplnky č. 1/2015 územného plánu mesta Pezinok s tým, že sa v ňom nenachádza ani variant A ani B prípadne ich kombinácia, ale napája obchvat v križovatke s Grobskou cestou. To znamená, že kamióny do priemyselných a obchodných prevádzok na Sahare a Glejovke budú naďalej prechádzať Grinavou, ako aj autá smerujúce do Limbachu, zákazníci troch nákupných centier, obyvatelia Pezinka Juh a blízkeho centra, pričom Pezinok sa do budúcna bude naďalej rozširovať a  počet jeho obyvateľov narastať. Teraz sa položia základy a rozhoduje sa o podobe budúcej Grinavy. Apelujeme preto na primátora mesta Pezinok ako aj všetkých poslancov mestského zastupiteľstva, aby prepracovali či schválili návrh tak, aby sa doprava smerujúca z obchvatu pripájala v križovatke s Limbašskou cestou v zmysle návrhu nového územného plánu mesta Pezinok. Riešenie podľa návrhu zmien a doplnkov č. 1/2015 je možno najlacnejším, ale zároveň najhorším z predkladaných variantov.

Žiadame vás o urýchlenú podporu tejto petície, ktorú môžete vyjadriť svojím podpisom. Petičný hárok si môžete stiahnuť. Prosíme vás, oslovte aj svojich susedov a známych so žiadosťou o podporu.Vyplnené hárky nám môžete vhodiť do našich poštových schránok (adresy sú uvedené na hárku), budú k dispozícii aj v predajni Drogéria na Myslenickej ul.č. 141.

 

Ďakujeme!

Členovia petičného výboru

JUDr. Gabriela Rusnáková, Ing. Radovan Rusnák, Ing. Michal Svátek PhD, Eva Pilátová

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Posledná zmena v Pondelok, 18 Máj 2015 07:20
 
Pôjdu autá cez Grinavu?

Na úradnej tabuli mesta Pezinok sa nedávno objavil oznam o strategickom dokumente „Zmeny a doplnky č.1/2015 Územného plánu mesta Pezinok“. Dôvodom zmien, ktoré obstaralo mesto Pezinok má byť zapracovanie obchvatu mesta cestou II/502 do územného plánu a napojenie navrhovaného obchvatu obce Viničné.

 

Keď však otvoríme dokument s „novou trasou“, na obrázku je jednoznačne vidieť zmenu v napojení sa z obchvatu na Myslenickú ulicu. Namiesto pôvodnej trasy, ktorá sa napájala za Grinavou pri Glejovke predĺžením Limbašskej cesty sa teraz autá 24-tisícového Pezinka majú napájať cez Grobskú cestu!

 

Mesto Pezinok ako orgán územného plánovania oznámil prerokovanie zmeny územného plánu verejnosti, ktorá mohla podať pripomienky do 30 dní t.j. do 7.4.2015. Zároveň Okresný úrad Pezinok odbor starostlivosti o životné prostredie vyzval dotknuté obce a prostredníctvom nich aj verejnosť, aby sa vyjadrili, či navrhovaný dokument sa bude posudzovať podľa zákona č. 24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „EIA).

 

Podľa našich informácií poslanec Milan Grell, poslanec Marián Šípoš a pán Igor Hianík podali pripomienky k návrhu tohto strategického dokumentu, aby sa preložka cesty v tomto úseku realizovala v zmysle platného ÚPN mesta Pezinok, ktorá by zabezpečila do budúcna odľahčenie dopravy v Grinave a nie podľa navrhovanej zmeny.

 

Čo bude nasledovať? Mesto Pezinok po vyhodnotení všetkých stanovísk a pripomienok predloží návrh na preskúmanie súladu návrhu s územnoplánovacou dokumentáciou vyššieho stupňa Okresnému úradu Bratislava. Definitívne schválenie návrhu Zmien a doplnkov č.1/2015 bude v rukách poslancov mestského zastupiteľstva v Pezinku.

 

Návrh ZaD č.1/2015                                                                    Predtým

 

 

 

Posledná zmena v Pondelok, 11 Máj 2015 13:58
 
Šibači v krojoch

Veľkonočný pondelok 6. apríl 2015 spestrili aj tohto roku mládenci v grinavských mužských krojoch, ktorým samozrejme nechýbal tradičný veľký korbáč. Za udržiavanie tejto tradície ďakujeme pani Mirke Záhumenskej, ktorá sa stará o kroje a mládencom - zľava: Roman Falatáš, Mário Farkaš a Peter Tahotný. (ep)

 

 
Železničná zastávka v Grinave

Železničná zastávka v Grinave má už roky názov Pezinok zastávka. Keďže názvy zastávok sa prevažne tvoria podľa názvov katastrálnych území, v názve autobusových zastávok už názov Grinava figuruje a podľa našich informácií hostia, ktorí nepoznajú miestne pomery si mýlia stanicu Pezinok zastávka so stanicou v centre mesta, listom sme požiadali primátora Pezinka o podanie žiadosti o zmenu názvu zastávky s termínom zmeny k decembru 2015 u prevádzkovateľa železničnej dráhy Železníc Slovenskej republiky v  zmysle zákona č. 513/2009 Z. z. o dráhach a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Ako vhodný názov sme navrhli názov Pezinok – Grinava. Veríme, že táto iniciatíva nájde pozitívnu odozvu.

 

 

Posledná zmena v Nedeľa, 22 Marec 2015 21:07
 
Príďte si v sobotu zacvičiť

Cvičenie s trénerom Ľubošom Bobákom si našlo svojich priaznivcov z radov mladých aj širšej komunity a pravidelne v sobotu o 18.00 hod prichádzajú do telocvične ZŠ Orešie zmysluplne využiť svoj voľný čas, poriadne si precvičiť svoje svalstvo a zlepšiť kondíciu. Predposledné cvičenie v rámci programu Európskej únie Mládež v akcii sa uskutoční v sobotu 21.3.2015.

 


Posledná zmena v Utorok, 17 Marec 2015 19:12
 
Opäť bližšie ku kanalizácii v Grinave

 

Sme opäť bližšie ku kanalizácii v Grinave. Okresný úrad Pezinok odbor starostlivosti o životné prostredie vydal dňa 11.2.2015 verejnou vyhláškou povolenie na uskutočnenie vodnej stavby – kanalizácie v Grinave a uložil Mestu Pezinok zvereniť túto vyhlášku po dobu 15 dní na svojej úradnej tabuli. Následne po uplynutí  15 dní na odvolanie  (t.j. koncom tohto týždňa) sa rozhodnutie podľa všetkého stane právoplatným.

 

Vlastnícke vzťahy a iné práva k pozemkom boli vyriešené uzatvorením zmlúv o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena na vedenie kanalizácie po parcelách jednotlivých vlastníkov. Pozemky pod čerpacou stanicou ČS4 boli vyvlastnené a pri povoľovaní vedenia kanalizačných potrubí  cez parcely, na ktoré nemohla byť z rôznych príčin zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena uzavretá,  okresný úrad postupoval podľa § 58 ods. 4 zákona č. 50/1976 Zb., podľa ktorého stavebník podzemných stavieb nepreukazuje vlastníctvo alebo iné právo k pozemku, ak ide o stavby, ktoré funkčne ani svojou konštrukciou nesúvisia so stavbami na pozemku ani s prevádzkou na ňom a ktoré ani inak nemôžu ovplyvniť využitie pozemku na účel, ktorému je určený. Jedná sa o pozemky, na ktorých sú v súčasnosti miestne komunikácie. Vlastnícke vzťahy budú s vlastníkmi parciel definitívne vysporiadané po realizácii stavby na základe zamerania jej skutočného vyhotovenia.

 

Znenie rozhodnutia nájdete http://www.minv.sk/swift_data/source/miestna_statna_sprava/ou_pezinok/pracovne_miesta/Grinava%20kanalizacia.pdf

 

Posledná zmena v Pondelok, 09 Marec 2015 10:00
 
Presmerujte svoje 2% priamo do Grinavy

 

Vedeli ste, že menej ako 50% oprávnených osôb využíva možnosť poukázať časť zo svojich zaplatených daní konkrétnemu neziskovému občianskemu združeniu? Tento rok to zmeňte a nenechajte ich štátu, postup nie je komplikovaný. Rozhodnite ako a kde sa použijú vaše dane! Pošlite ich do Grinavy.

 

 

Aktivity nášho združenia Občianska iniciatíva GRINAVA už roky poznáte. Zameriavame ich  na grinavské deti, mladých, rodiny i seniorov. Všetky prostriedky sú použité len na materiál, práca v združení je dobrovoľná bez akéhokoľvek  nároku na honorár. Aktivity vymýšľame a organizujeme vo voľnom čase, popri zamestnaní.

 

 

Minulý rok sa nášmu občianskemu združeniu Občianska iniciatíva GRINAVA po prvý krát podarilo samostatne sa zaregistrovať medzi prijímateľov 2%, ktorí sa môžu v roku 2015 uchádzať o časť vami zaplatených daní štátu. Ak ste právnická osoba alebo fyzická osoba, ktorá si sama robí daňové priznanie k 31. marcu 2015, prosím poukážte nám vaše 2% tak, že vyplníte aj príslušnú časť daňového priznania s našimi údajmi Občianska iniciatíva Grinava, Orešie 12, 902 03 Pezinok. Právna forma občianske združenie, IČO 422 566 91. Ak ste zamestnancom, váš konečný termín je do 30.apríla 2015.

 

 

Podrobnejší postup nájdete TU. Ďakujeme!

TLAČIVO NA POUKÁZANIE 2 alebo 3 % PRE ZAMESTNANCOV

 


Posledná zmena v Utorok, 24 Február 2015 20:20
 
Výstava fotografií Milana Grella

Nenechajte si ujsť ďalšie podujatie, ktoré pre vás pripravili naši mladí Grinavania v rámci projektu Mládež v akcii. Priestor multifunkčného centra GrinGa sa premení na galériu, kde si budete môcť pozrieť fotografie z Afriky. Pozvanie prijal PhDr. Milan Grell, ktorý nám bližšie porozpráva o svojich skúsenostiach a cestovateľských zážitkoch v sobotu 7.2.2015 o 16.00 hod. Výstava potrvá počas víkendu a pre žiakov aj počas nadchádzajúceho týždňa.

Posledná zmena v Piatok, 06 Február 2015 20:52
 
Vítanie Nového roka 2015

Grinavania nezabudli ani na tradičné Silvestrovské stretnutie a vítanie Nového roka 2015. Ohňostroj pripravili a zaplatili Lenka Vachová, Milan Grell, Roman Šmahovský, Michal Svátek a Anton Lačný. Varené vínko pripravil Matúš Klamo, technickú podporu zabezpečoval Dušan Wittgrúber a upratanie priestoru Aktivity Grinava. PF 2015 GRINAVA!

Posledná zmena v Streda, 07 Január 2015 15:04
 
Vianočné stretnutie v Grinave

Krásne vianočné stretnutie pre rodičov a všetkých Grinavanov usporiadala Základná škola Orešie v spolupráci s Občianskou iniciatívou GRINAVA v piatok 12. decembra 2014. V programe vystúpili žiaci základnej školy a vzácny hosť Mirka Záhumenská. Sprievodným podujatím bola výstava fotografií talentovaného Mateja Srnáka. Príjemnú atmosféru dotvárala nádherná výzdoba celého priestoru, rozvoniavajúca kapustnica i tradičný vianočný punč. Veľká vďaka všetkým, ktorí pomohli pri prípravách a programe tejto milej akcie.

Posledná zmena v Pondelok, 15 December 2014 08:28
 
Workout v telocvični

Tešíme sa ďalšej mládežníckej iniciatíve v podobe cvičenia Workout v rámci programu Európskej únie Mládež v akcii. Kvôli chladnejšiemu obdobiu sa koná v telocvični ZŠ Orešie spravidla v soboty o 18.00 hod. Cvičenie vedie certifikovaný tréner Ľuboš Bobák. Príďte a zapojte sa, vstup voľný. Najbližší termín 13.12.2014.

 

Posledná zmena v Nedeľa, 07 December 2014 16:26
 
Oslávili sme Deň detí

Na Medzinárodný deň detí pripravila Občianska iniciatíva GRINAVA pre deti pestrý program v priestoroch telocvične Základnej školy Orešie. Deťom sa predstavili samuraji z Klubu bojových umení v Pezinku, šašo Mário, jeho kamarátka Gabika s modelovými balónikmi, kúzelník Jaro, zatancovali si zumbu s Nikolkou a vyšantili sa počas diskotéky. Nechýbalo maľovanie na tvár, ktoré pre deti robili Marcelka, Gabika, Simonka a Miška. (ek)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Rozdali sme prvé certifikáty YOUTHPASS

Predsedníčka Občianskej iniciatívy GRINAVA Eva Kulichová a vedúca projektu "Grinavská mládež" JUDr. Gabriela Rusnáková rozdali v 11. mája 2014 prvej skupine realizátorov certifikáty Európskej únie o neformálnom vzdelávaní YOUTHPASS. Zapojili sa do časti projektu "Kultúrna agentúra" a pripravili dve divadielka pre deti v centre GrinGa. Na fotke zľava: Lukáš Vrba, Simona Lukovičová, Michaela Slimáková, Romana Štrbová a David Vojtek. V tejto skupine spolupracovala aj Paulína Pinkavová. Projekt pokračuje ďalej podujatiami pre deti a mládež. (ek)

Posledná zmena v Pondelok, 26 Máj 2014 19:32
 
Vernisáž Katky Hubinskej v Green Class

Priestory ekologickej exteriérovej triedy sa v nedeľu 11. mája 2014 stali miestom vernisáže obrazov grinavskej maliarky Katky Hubinskej. Katka v tejto prírodnej galérii predstavila výber zo svojej tvorby. Milá výstava, ktorá bola sprievodným programom oslavy Dňa matiek návštevníkov veľmi zaujala. Obrazy so silnou atmosférou a pozitívnou energiou, vystavené medzi zeleňou, boli neopakovateľným a v Grinave novým zážitkom. (ek)

 

Posledná zmena v Štvrtok, 15 Máj 2014 19:36
 
Našim mamám

Popoludnie druhej májovej nedele, 11. mája 2014, patrilo oslave Dňa matiek. Deti z materskej aj základnej školy si pripravili milé vystúpenia a potešili tak prítomné mamičky a babičky. Nechýbal kvietok pre mamičky a malé pohostenie. Oslavu Dňa matiek 2014 pripravili: Základná škola s materskou školou Orešie a členovia Občianskej iniciatívy GRINAVA: Drahomír Šmahovský, Eva Kulichová, Milan Grell s finančným prispením Mesta Pezinok. (ek)

 

Posledná zmena v Štvrtok, 15 Máj 2014 19:10
 
« ZačiatokPredošlý123NasledujúcaKoniec »

Strana 1 z 3