Poslanci

Poslanci pre Grinavu 2022 - 2026

Eva Pilátová, DiS   Mgr. Tomáš Vlachovič

 

Táto e-mailová adresa je chránená pred spambotmi. Ak ju chcete vidieť, je potrebné aby ste mali zapnutý JavaScript.                Táto e-mailová adresa je chránená pred spambotmi. Ak ju chcete vidieť, je potrebné aby ste mali zapnutý JavaScript.

 

Poslanecký deň - prvý utorok v mesiaci.

Viac aktuálnych informácií: facebook profil Aktivity Grinava

facebook stránka Eva Pilátová

www.pezinok.sk

 

 

 

 

 Podnety z poslaneckého dňa 7. mája 2014

Na poslaneckom dni, v stredu 7. mája 2014 sme zaznamenali nasledovné podnety:

 

Občania mestu ďakujú za vybavenie očistenia chodníka do Tesca od zimného kamienkového posypového materiálu.  Podnet dala p. Anna Virgovičová. Taktiež tlmočíme poďakovanie občanov z Orešia za opravenie miestnej komunikácie, tzv. Hlboká, ktorá bola veľmi ťažko prejazdná najmä v zime viac ako tri roky. Podnet podal pán Miroslav Jokel.  V mesiaci apríl 2014 sme tlmočili podnet p. Štefíka, ktorý sa týkal odstránenia víchricou padnutého topoľa na Myslenickej ulici. Konáre boli odstránené, ale jeho kmeň stále leží v koryte odvodňovacieho kanála a bráni tak odtoku vody. P. Štefík žiada jeho odstránenie, aby sa predišlo ďalším škodám. Taktiež uviedol,že kanál sa nečistil už veľa rokov. Osobne na Mestskom úrade tlmočil túto žiadosť. Dostal odpoveď, že je to drahá a nákladná činnosť a Mesto Pezinok nemá cca 6.600,- EUR. Ponúkol sa, že by to vedel urobiť, ak by mu Mesto zadalo, za 1.400,- EUR sám. Zároveň požiadal či je možné, aby oddelenie Životného prostredia zistilo zdravotný stav zostávajúcich topoľov na Myslenickej ulici, ktoré majú viac ako 70 rokov a je ich tam viac ako 20 ks a potenciálne môžu ohroziť majetok a nehnuteľnosti tam bývajúcich občanov mesta. Túto otázku sme Mestu tlmočili ešte v apríli 2014.

 

Posledný podnet je ohľadom kosenia trávnatých plôch v Meste Pezinok. Po overení sme zistili, že kosenie vychádza dvakrát v roku v celom meste pre nedostatok finančných zdrojov. Najbližšie sa má kosiť v Grinave koncom mája 2014. Tráva je vysoká na niektorých miestach do priemernej výšky človeka. Bol daný podnet, či nie je možné využiť za danej situácie v zmysle zákona aj aktivačných pracovníkov, ktorý poberajú sociálne dávky a ušetriť tak na drahom kosení mechanickými kosačkami.

 

Drahomír Šmahovský

 
Nová dopravná značka

Jedným z problémov, s ktorým sa na poslancov našej mestskej časti obrátili občania, bolo riešenie dopravnej situácie na chodníku medzi Limbašskou cestou a obchodným centrom Mólo a Tescom, ktorý využívajú rovnako chodci aj cyklisti. Vyskytli sa prípady, kedy boli cyklisti pokutovaní z dôvodu, že chodník bol určený iba pre chodcov. V priebehu mesiaca september 2013 bol tento úsek označený novou dopravnou značkou C 12 "Cestička pre vyznačených užívateľov". Ide o príkazovú dopravnú značku, ktorá prikazuje chodcom a cyklistom použiť v predmetnom smere takto označenú cestičku, pričom sa chodci ani cyklisti nesmú navzájom ohroziť. Iným účastníkom cestnej premávky je používanie tejto cestičky zakázané. (ek)

 
Ďakujeme

V júnovom vydaní mestského mesačníka PEZINČAN bol uverejnený čaj lánok primátora mesta Mgr. Olivera Solgu na tému podpory záchrany Základnej školy Orešie. Chceli by sme sa touto cestou poďakovať aj za takúto pomoc, ktorú sám pán primátor na stretnutí v Grinave prisľúbil. Zároveň by sme sa chceli poďakovať aj za promptné vyriešenie podnetov občanov z júlového poslaneckého dňa, a to za odstránenie spilovaných suchých konárov stromu pred rímsko-katolíckou farou a odvezenie skládky stavebného odpadu z Cintorínskej ulice. Problémom jazdenia cyklistov na chodníku medzi Limbašskou cestou a TESCO sa kompetentní zaoberajú, po získaní stanoviska vás budeme informovať. (ek)

 
Poslanecký deň - júl 2013

V stredu 3. júla 2013 sa obyvatelia grinavskej časti mesta obrátili na svojich poslancov s týmito problémami:

 

  • Na Myslenickej ulici v parku pri rímsko-katolíckom kostole je po havárii vozidiel spilovaný strom, z ktorého kmeň a konáre sú v tomto parčíku asi už celý mesiac. Občania žiadali, či je možné toto odstrániť nakoľko to nevyzerá dobre.
  • Občania žiadali o prešetrenie znečistenia Cintorínskej ulice, kde je priamo pri ceste navezený stavebný odpad.
  • Na chodníku medzi Grinavou a TESCO polícia legitimovala cyklistov a udelila im pokutu z dôvodu, že na tomto chodníku nie je značenie pre cyklistov a tak je tento chodník len pre chodcov. Občania žiadali o informáciu, či tento chodník zodpovedá aj podmienkam pre jazdu cyklistov.
Všetky interpelácie boli postúpené kompetentným pracovníkom Mestského úradu. Drahomír Šmahovský
 
O škole

Jedinou témou stretnutia vedenia mesta Pezinok s obyvateľmi, ktoré sa uskutočnilo v stredu 19. júna 2013 o 18,00 hod. v Integrovanom klube bola aktuálna situácia v Základnej škole Orešie. Zámerom vedenia mesta bolo informovať o ekonomickej situácii v škole, nakoľko už niekoľko rokov je potrebné zo strany mesta podporovať školu finančnými dotáciami. Primátor mesta Mgr. Oliver Solga uviedol, že je potrebné vyvinúť maximálne úsilie na získanie väčšieho počtu žiakov a zároveň prisľúbil pomoc a spoluprácu v tejto oblasti. Na stretnutí sa ďalej zúčastnili: viceprimátori Ing. Miloš Andel a Ing. Ján Čech, metodik školského úradu Mgr. Ľubomír Štiglic, riaditeľ ZŠ s MŠ Orešie Mgr. Ondrej Koreň a poslanci PhDr. Milan Grell a Drahomír Šmahovský. (ek)

 
Aktuálne vyjadrenie ku kanalizácii, máj 2013

Z májového poslaneckého dňa, ktorý sa uskutočnil v stredu 15. mája 2013 prinášame informáciu o aktuálnom stave vo veci výstavby kanalizácie v Grinave. Správu vypracovala JUDr. Jana Kľúčiková. (dš)

 

 
Poslanecký deň 6.2.2013

V stredu 6. februára 2013 sa v Integrovanom klube konal poslanecký deň. Grinavskí poslanci PhDr. Milan Grell a Drahomír Šmahovský sa stretli s pracovníkmi VVDP Karpaty, s ktorými diskutovali na tému uzavrenia obslužnej komunikácie (asfaltovej cesty), vedúcej na jazerá. Uzavretím tejto cesty do vinohradov sa zvyšujú obslužné náklady, nakoľko družstevníci musia využívať cestu cez Limbach a zároveň tým zvyšujú aj riziko dopravných kolízií, nakoľko ide o "pomalé" obslužné vozidlá. Bolo dohodnuté, že uvedený problém prerokujú na Dopravnej komisii MsÚ. Na pracovnom zasadnutí Mestského zastupiteľstva sa táto téma otvorila, avšak predstavitelia mesta argumentovali, že problém nie je možné priamo riešiť, nakoľko ide o občiansko-právny spor. (mg)

 
Decembrový poslanecký deň

Na poslaneckom dni v stredu 5.12.2012 sa občania zaujímali najmä o hlavnú cestu II/502. Konkrétne navrhované a v projektovej dokumentácii mestom už pripravené rozšírenie chodníkov a úprava jazdných pruhov v oboch smeroch tak, aby nedochádzalo ku kolízii vozidiel a chodcov na tejto komunikácii. Obaja poslanci p. Grell a Šmahovský informovali, že projekt je vypracovaný, ale zatiaľ sa nebude realizovať pre nedostatok finančných prostriedkov. Ďalej informovali občanov o priebehu vybavovania zmlúv, ktoré mesto Pezinok a dobrovoľníci z mestskej časti Grinava dávajú podpisovať tak, aby sa mohlo čo najskôr začať s budovaním dažďovej a splaškovej kanalizácie v našej mestskej časti. (dš)

 
Otázniky z poslaneckého dňa

S podnetom na preskúmanie Zmlúv o budúcich zmluvách o zriadení vecného bremena, ktoré sa v ostatných dňoch a týždňoch v súvislosti s prípravou výstavby kanalizácie znova podpisujú, prišli občania na novembrový poslanecký deň v stredu 7.11.2012 do Integrovaného klubu. Podľa občanov zo zmlúv nie sú zrejmé niektoré podstatné náležitosti, ako napríklad rozsah zriaďovaného vecného bremena, alebo to, kto bude znášať poplatky za zapísanie zmluvy do katastra. Na základe uvedených podnetov budú poslanci kontaktovať pracovníčku Mestského úradu Pezinok pani Kľúčikovú, ktorá bola prijatá špeciálne na agendu, súvisiacu s výstavbou kanalizácie v Grinave. Ďalším podnetom občianka upozornila na to, že podľa nej má prijaté VZN č. 6/2012, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 3/2009 o úhradách za sociálne služby poskytované v zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Pezinok, diskriminačné dôsledky. Aj tento podnet bude postúpený na vyjadrenie. (ek)
 
Príprava územného plánu mesta Pezinok

Územný plán mesta Pezinok bol naposledy komplexne spracovaný v roku 1996. Schválený plán bol niekoľkokrát aktualizovaný zmenami a doplnkami. V súčasnosti a už niektoré východiskové predpoklady a do určitej miery aj rozvojové  ciele a spôsob spracovania územného plánu  ukázali ako prekonané a nedostatočne pokrývajúce požiadavky na územný rozvoj mesta. Ďalšími faktormi, ktoré zvýraznili potrebu vypracovania nového územné plánu mesta boli okrem iných zmeny v reálnom vývoji počtu a skladby obyvateľov, zmeny požiadaviek obyvateľov na bývanie, s tým súvisiace zmeny v potrebe zabezpečovania občianskej vybavenosti, rekreácie, športu a cestovného ruchu, zmena v celkovom chápaní politiky v oblasti bytovej výstavby, zmeny v oblasti rozvoja a využitia výrobných plôch, nové trendy rozvoja dopravy a usporiadanie dopravného systému, potreba zvyšovania ochrany prírody, krajiny.

 

Do vypracovaného návrhu nového územného plánu mesta Pezinok môžete nahliadnuť počas šiestich týždňov od 20. augusta 2012 do 30. septembra 2012 a to: na Mestskom úrade v Pezinku na oddelení investičnej výstavby, realizácií a územného plánu, Radničné nám. č. 7,  II. poschodie, miestnosť č. 33 v pracovných dňoch, v presklenom výklade Kultúrneho domu na Holubyho ulici č. 42 (z Farskej ulice) v Pezinku bude k nahliadnutiu výkres č. 6  (výkres regulatívov a verejnoprospešných stavieb) alebo na internetovej stránke: http://www.pezinok.sk/?yggid=834.

 

Verejné, konferenčné prerokovanie s výkladom k územnému plánu sa uskutoční dňa 13.09.2012 v Kultúrnom dome na Holubyho ulici č. 42 o 17:00 hod..

 

Verejnosť je oprávnená podať pripomienky k Návrhu územného plánu mesta Pezinok, ktoré v písomnej podobe doručí obstarávateľovi územnoplánovacej dokumentácie na adresu: MsÚ Pezinok, oddelenie investičnej výstavby, realizácií a územného plánu, Radničné nám. č. 7,  902 01 Pezinok, najneskôr do 30 dní odo dňa oznámenia. Dňom oznámenia sa rozumie deň vyvesenia verejnej vyhlášky. (Pre doručenie platí pečiatka podateľne MsÚ v Pezinku, resp. dátum podania na poštovú prepravu). Na neskoršie zaslané pripomienky orgán územného plánovania nebude prihliadať. (ek)

 
Júnový poslanecký deň bol o škole

Na júnovom stretnutí poslancov mestskej časti Grinava Drahomíra Šmahovského a PhDr. Milana Grella v stredu 6. júna 2012 bola hlavnou témou medializovaná informácia o možnom zrušení Základnej školy Orešie, ktorú otvoril primátor mesta Mgr. Oliver Solga na májovom zasadnutí Mestského zastupiteľstva. Prítomní občania si vypočuli aktuálne informácie k tejto téme od poslanca PhDr. Milana Grella a riaditeľa ZŠ Mgr. Ondreja Koreňa. Na stretnutí boli prítomní aj zástupcovia Združenia rodičov a priateľov školy a členovia školskej rady. Občania sa o probléme dozvedeli predovšetkým prostredníctvom sociálnej siete a internetu v článku http://pezinokonline.sk/2012/06/solga-ml-oznacil-grellove-vystupenie-za-egoizmus/. Tému sledujeme a podrobnejšie informácie prinesieme čoskoro. (ek) foto: Matej Kulich

 

 

 
Pozvanie do Glejovky

Poslanec mestskej časti Grinava PhDr. Milan Grell svojim listom zo dňa 24. mája 2012 oslovil splnomocnenca vlády Slovenskej republiky pre rómske komunity RNDr. Miroslava Polláka so žiadosťou o stretnutie za účelom riešenia otázky spolunažívania s rómskou komunitou v Glejovke. Rómovia žijúci v tejto osade obsadzujú záhradkársku lokalitu a tým vzniká množstvo problémov a boli by sme radi, keby pán splnomocnenec vlády pre rómske komunity mohol pomôcť pri riešení vzniknutej situácie. Poslanec PhDr. Milan Grell oslovil pána splnomocnenca RNDr. Miroslava Polláka po konzultácii s vedúcou odboru školstva a sociálnej starostlivosti Mestského úradu v Pezinku pani Mgr. Renátou Minarovičovou a pozval ho na stretnutie priamo do Pezinka. (ek) foto: Matej Kulich

 
Májový poslanecký deň

Na poslanecký deň v stredu 2. mája 2012 prišiel pán Walter Bunčák informovať o krokoch, ktoré vykonal v súvislosti so žiadosťou o opravu hlavnej cesty. Pán Vladimír Pitra sa prišiel poslancom poďakovať za obyvateľov ulice Orešie a Matuškova, na ktorých sa na základe jeho podnetu na februárovom poslaneckom dni v priebehu mesiaca apríl vykonali výrazné opravy asfaltového povrchu, ktorý bol roky v dezolátnom stave. (ek)

 
Poslanci v relácii TÉMA v Pezinskej televízii

Grinavskí poslanci Drahomír Šmahovský a PhDr. Milan Grell diskutovali v stredu 25. apríla 2012 od 18,30 hod. v relácii Pezinskej televízie "TÉMA" o aktualitách z našej mestskej časti. V úvode zazneli slová PhDr. Milana Grella o vrcholiacich prípravách podania projektu revitalizácie parku. Ďalšou témou bol nelegálny výrub v chránenom biokoridore v okolí potoka, o ktorom informoval Drahomír Šmahovský. Vo veci realizácie výstavby kanalizácie v Grinave je novou správou prijatie novej právničky JUDr. Jany Kľúčikovej  na Mestský úrad v Pezinku, ktorá sa bude špecializovať na prípravu dokumentov, súvisiacich s výstavbou kanalizácie. Ďalšími témami boli novoprisťahovaní Grinavania, ich začleňovanie do diania v mestskej časti, informovanie obyvateľov prostredníctvom našej stránky a informačných tabúľ, kultúrne a spoločenské podujatia ako aj nedávna akcia Jarné upratovanie. Zaoberali sa tiež otázkou územného plánu, dopravnej situácie na Myslenickej ulici ako aj vykonanými rekonštrukčnými prácami v Základnej škole, ktorá je veľmi významnou súčasťou Grinavy. Neobišli ani tému Glejovka, kde sú rozpracované kroky na zamedzenie nekontrolovaného zavážania odpadkami. V závere sa hovorilo o možnostiach športového vyžitia obyvateľov Grinavy. (ek)

 

 
Nelegálny zásah do chráneného biokoridoru

Hlavným dôvodom mimoriadneho zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Pezinku, ktoré sa konalo 12. apríla 2012, bolo riešenie situácie v lokalite „Limbašský potok“ v katastrálnom území Grinava. Predkladateľom návrhu bol poslanec Marián Šipoš. Materiál spracovali poslanci: Kvetoslava Štrbová, Božena Mizerová, Katarína Vladová, Viktória Tahotná, Miroslav Kráľ, Juraj Čech, Ľubomír Čech, Drahomír Šmahovský, Milan Grell, Marián Šipoš. V dôvodovej správe k predkladanému návrhu sa uvádza:

 

Občania mestskej časti Grinava v ostatných mesiacoch zaznamenali v lokalite biokoridoru „Limbašský potok“ činnosti ako výrub drevín, terénne úpravy, nakladanie s odpadom, atď. Prostredníctvom poslanca p. Šmahovského bola pracovníkom MsÚ v 02/2012 poskytnutá informácia o vykonávaných činnostiach s požiadavkou o preverenie zákonnosti týchto činností. Vzhľadom k tomu, že toto územie sa nachádza na hranici CHKO Malé Karpaty, v ÚPN mesta Pezinok je tento potok označený ako biokoridor nadregionálneho významu, v lokalite sa nachádzajú zákonom chránené stromy (grinavský topoľ) a vzhľadom k tomu, že vyššie spomenutá činnosť, ktorou môže prísť k narušeniu stability ekosystému, pokračovala, poslanec Marián Šipoš podal dňa 27.3.2012 opätovnú žiadosť o informáciu v súvislosti s predmetnými činnosťami a podnet na preverenie týchto činností smerujúcich k fyzickej likvidácii biokoridoru  v zmysle zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny a zákona č. 50/1976 o územnom plánovaní a stavebnom poriadku. Dňa 29.3.2012 sa uskutočnilo na podnet Mesta Pezinok miestne šetrenie, v rámci ktorého bolo zistené, že na predmetných pozemkoch  došlo k masívnym nepovoleným - devastačným  zásahom do  chráneného ekosystému, a to činnosťami:

 

1. nepovoleným výrubom drevín,

2. neoprávneným nakladaním s odpadmi,

3. nepovolenými terénnymi úpravami.

 

Fotogaléria k článku

 

Pred poslancami Mestského zastupiteľstva predniesol návrh s celou genézou vývoja problému poslanec Drahomír Šmahovský. Uviedol, že už pred dvomi rokmi dostal podnet od občanov Grinavy, ktorý predložil na riešenie odboru životného prostredia Mestského úradu. Súčasný stav považuje za obrovský zásah do životného prostredia, do ekosystému tohto územia. Žiada urýchlené kroky na zistenie vinníkov tohto stavu a vyvodenie sankcií.

 

Primátor Oliver Solga uviedol, že je potrebné predovšetkým identifikovať „autora“ tejto činnosti a nahlásiť stav kompetentným orgánom, ktoré musia vo veci konať. Je dôležité sa zaoberať tým, ako bude toto územie riešené v pripravovanom územnom pláne. Zároveň uviedol, že vedúcej úseku životného prostredia unikol podnet poslanca Šmahovského z februára tohto roka, v ktorom na uvedený stav upozorňoval.

 

Vedúca oddelenia životného prostredia Mestského úradu Pezinok Renáta Klimentová uviedla, že od majiteľov pozemkov pána Dohnányho a pána Boďa obdržala v roku 2009 oznámenie o čistení uvedenej lokality. V tom čase vykonali zisťovanie priamo na mieste a neboli zistené žiadne neželané zásahy do prírody, žiaden výrub. V súvislosti s aktuálnym stavu tohto biokoridoru začala konať aj Slovenská inšpekcia životného prostredia a Obvodný úrad životného prostredia v Pezinku.

 

V diskusii sa vyjadril aj jeden z majiteľov predmetného územia pán Dohnány. Uviedol, že on spolu s pánom Boďom sú milovníci prírody a nikdy by nevykonali niečo, čo by nebolo v súlade s ochranou prírody. Je prekvapený, že sa koná toto mimoriadne zasadnutie MsZ. Pozemky kúpili od VVDP Karpaty. Bolo to územie, na ktoré občania vyhadzovali odpad. Vo februári tohto roka odviezli na skládku rôzny odpad a zbytky, ktoré považovali za neškodné zahrnuli zeminou. Vyrúbali iba kríky a kroviny. Možno poškodili niektoré stromy prítomnými mechanizmami, ale nebolo to úmyselné.

 

Poslanec Miroslav Kráľ navrhol, aby bolo predmetné územie vyňaté v územnom pláne z výstavby, aby mala príroda v tomto území aspoň malú šancu sa spamätať, čo by považoval za najväčší krok poslancov k ochrane prírody od roku 2008. V ďalších diskusných príspevkoch zazneli slová o tom, že zámerom tohto nelegálneho výrubu bolo zničiť predmet ochrany, aby bolo možné následne vykonať kroky, smerujúce k výstavbe domov v tejto lokalite.

 

Na základe uvedených skutočností prítomní poslanci jednomyseľne schválili toto Uznesenie:

 

Mestské zastupiteľstvo v Pezinku, v súvislosti so vzniknutou situáciou v lokalite biokoridoru „Limbašský potok“ v k.ú. Grinava a v zmysle ustanovenia § 4 ods. 3 písm. h) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení,

 

ukladá


Mestskému úradu úlohu


1.      - zabezpečiť preverenie dodržiavania všeobecne záväzných právnych predpisov v danej lokalite,

2.      - v súlade s právnymi predpismi vyvodiť dôsledky voči porušovateľom všeobecne záväzných právnych predpisov,

3.        prijať opatrenia na nápravu daného stavu,

4.      - prekladať na každom riadnom zasadnutí MsZ informáciu o riešení danej situácie.

 
Mimoriadne zasadnutie Mestského zastupiteľstva

vyrubVo štvrtok 12. apríla 2012 o 17,00 hod. sa bude konať mimoriadne zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Pezinku. Na programe tohto zasadnutia sú okrem iného aj informácie o prijatých opatreniach v súvislosti s výrubom drevín a terénnymi úpravami pri Limbašskom potoku v katastrálnom území Grinava. Informácie z dnešného zasadnutia vám sprostredkujeme.

 

PROGRAM
mimoriadneho zasadnutia Mestského zastupiteľstva, ktoré sa uskutoční dňa 12. apríla 2012 (štvrtok) o 17.00 hod. v zasadačke Mestského úradu, Radničné nám. 7, 1. posch. č. dv. 12.

1. Otvorenie, voľba návrhovej komisie

2. Zmena Rokovacieho poriadku

3. Informácia o prijatých opatreniach v súvislosti s výrubom drevín a terénnymi úpravami pri Limbašskom potoku v k. ú. Grinava

4. Dodržiavanie Uznesenia MsZ č. 1-250/2011 zo dňa 08.11.2011

5. Interpelácie

6. Rôzne

6.1.   Návrh nájomnej zmluvy so SVP, š.p. (projekt revitalizácie parku v Grinave)

 
Oprava miestnych komunikácií po zime

Obhliadku stavu cestných komunikácií po zimnom období v Grinave vykonali v stredu 28. marca 2012 poslanec za mestskú časť Grinava pán PhDr. Milan Grell a pán Ing. Stanislav Jančovič, vedúci sekcie asfaltérskych prác v spoločnosti PETMAS, spol. s r.o. Pezinok a zároveň bolo dohodnuté vykonanie opráv v termíne do 30. apríla 2012. Stav ciest a chodníkov v Grinave je dlhodobým problémom, ktorého riešenie priamo súvisí s plánovanou výstavbou kanalizácie a odkladá sa obdobie po ukončení jej výstavby. Dohodnuté opravy preto pomôžu preklenúť toto obdobie a sú občanmi veľmi vítané. (ek)

 
Marcový poslanecký deň

Na marcovom stretnutí poslancov s občanmi, ktoré sa uskutočnilo v stredu 7. marca 2012 v Integrovanom klube sa opäť diskutovalo na aktuálne témy. Pán Pitra z ulice Orešie upozornil na otrasný stav vozovky na ulici Orešie od križovatky s Matuškovou ulicou. Poukázal na fakt, že v iných častiach Grinavy, resp. aj v iných častiach ulice boli už vykonané opravy vozovky po zime, asfaltovanie, avšak v druhej časti ulice neboli opravy vykonané. Tento stav sa mu javí ako dlhodobý, keď aj v zimných mesiacoch sa na ulici Orešie od spomínanej križovatky nevykonáva zimná údržba. V ďalšej časti stretnutia sa pani Šindelárová, pani Bulavová a pán Németh dotazovali na aktuálny stav vybavovania agendy súvisiacej s kanalizáciou v Grinave. Poslanec Drahomír Šmahovský občanov informoval, že v súlade s uznesením Mestského zastupiteľstva v Pezinku zo dňa 14.2.2012 mala byť zmenená organizačná štruktúra Mestského úradu v Pezinku, keď od 1.3.2012 mala byť vytvorená pracovná pozícia "právnik" pre spracovanie potrebných materiálov, súvisiacich s kanalizáciou. Podľa informácií z Mestského úradu v Pezinku sa do výberového konania prihlásilo niekoľko desiatok záujemcov, výsledok však k dnešnému dňu nie je známy, preto budú ďalšie informácie občanom poskytnuté na najbližšom poslaneckom dni. Treťou témou marcového poslaneckého dňa boli tri kritické body z Myslenickej ulice - dva úseky chodníkov s nevyhovujúcou šírkou a absentujúce vodorovné dopravné značenie na križovatke ulíc Myslenická, Hurbanova a Cintorínska. V tejto oblasti sa pre Grinavu aktivizuje pán Walter Bunčák. Aktuálny stav v tejto veci objasnil prítomný architekt Ing. Radovan Rusnák, ktorého oslovilo vedenie Mesta Pezinok so žiadosťou o návrh riešenia uvedených problémov. Najkritickejšie miesta chodníkov na Myslenickej ulici - pri dome číslo 57 v smere do Pezinka a pri evanjelickom kostole v smere do Bratislavy, budú pripravovanou úpravou rozšírené na 130 a 135 cm, čo je maximálne možné rozšírenie s ohľadom na existujúci stav. Križovatka Myslenickej, Hurbanovej a Cintorínskej bude doplnená vodorovným dopravným značením - pribudne prechod pre chodcov. (ek)

 
Zo zasadnutia Mestského zastupiteľstva 14.2.2012

Na utorkovom zasadnutí Mestského zastupiteľstva v Pezinku sa okrem iného prerokovali tieto body programu, týkajúce sa mestskej časti Grinava:

Mestské zastupiteľstvo v Pezinku v bode číslo 2. Návrh na schválenie čerpania dotácií pre oblasť športu, kultúry a sociálnej pomoci na rok 2012 uznesením schválilo pre kluby a spolky v Grinave tieto finančné prostriedky:


- oblasť športu – GFC 1923 Grinava na činnosť v roku 2012 sumu 5 147 EUR

- oblasť kultúry – Občianska iniciatíva GRINAVA na činnosť v roku 2012 sumu 1 300 EUR a Fanklub Dychová hudba GRINAVANKA na činnosť v roku 2012 sumu 800 EUR

- oblasť sociálnej pomoci – Únia nevidiacich a slabozrakých Slovenska, Z0 č. 52, na činnosť v roku 2012 sumu 300 EUR.

 

Mestské zastupiteľstvo v bode číslo 15.1. Návrh rozpočtového opatrenia za účelom vytvorenia pracovného miesta, z dôvodu majetkovo-právneho vysporiadania pozemkov v Grinave („kanalizácia Grinava“) uznesením zobralo v odseku (a) na vedomie informáciu primátora o zmene organizačnej štruktúry MsÚ v Pezinku s účinnosťou od 01.03.2012, vytvorením pracovnej pozície „právnik“, z dôvodu majetkovo právneho vysporiadania pozemkov v Grinave, za účelom vybudovania verejnej kanalizácie a v odseku (b) schválilo rozpočtové opatrenie vo výške 13 000 EUR z rezervného fondu Mesta Pezinok. Odôvodnenie: Mzda pracovníka pri 850 EUR mesačne, odvody 300 EUR mesačne (10 350 EUR / 9 mesiacov) a všetky ostatné nároky zamestnanca. Technické vybavenie pracovníka 1 250 EUR (PC 600 EUR plus Office 300 EUR, monitor 150 EUR, tlačiareň 200 EUR). Poslanci za mestskú časť Grinava požiadali MsÚ, aby na každom riadnom zasadnutí MsZ dostali priebežné informácie o stave vybavovania agendy, súvisiacej s kanalizáciou v Grinave.Po skončení zasadnutia MsZ sa uskutočnil pracovný výjazd do Glejovky. Na mieste sa poslanci a vedenie mesta oboznámili so situáciou v tejto lokalite, ktorá je neskutočne zdevastovaná a stav sa zhoršuje každým ďalším dňom. Okrem iného zistili, že niektorí z tamojších obyvateľov si postavili príbytky na cudzom pozemku, bez stavebného povolenia. Ide o pozemok farského úradu v Grinave. Ďalej bolo zistené, že chatky, ktoré zostali na tomto území, ktoré bolo niekedy záhradkárskou osadou, sú nelegálne obývané. Záhrady sú zdevastované, sú vypilované ovocné stromy, dreviny. Toto územie je pravidelne zavážané komunálnym a stavebným odpadom miestnymi obyvateľmi. Situácia je ľahko viditeľná aj zo železničnej trate, na čo poukazujú aj viacerí cestujúci. Tento stav je natoľko kritický, že vedenie mesta Pezinok v spolupráci s poslancami pripravuje rokovanie s majiteľmi pozemkov v danej lokalite za účelom vyriešenia tohto problému.

 

Ďalej poslanci zobrali na vedomie informácie z činnosti MsÚ, okrem iného aj tú, že v Základnej škole Orešie sa pripravuje výberové konanie na rekonštrukciu strechy budovy ZŠ.

 

V bode rôzne informoval primátor mesta všetkých poslancov o pripravovaných projektoch a investičných zámeroch. Medzi týmito projektmi je pripravený aj projekt Ing. Radovana Rusnáka „Revitalizácia – obnova parku historickej časti Grinava, ktorý bude financovaný zo zdrojov Ministerstva pôdohospodárstva a regionálneho rozvoja v rámci Operačného programu Bratislavský kraj. Predpokladaný rozpočet prvej etapy  je 415 000 EUR, administratívne projekt zabezpečuje  firma GESTUS, a.s. z Bratislavy, pani Šklíbová. Na tomto projekte sa bude sumou vo výške 5 % podieľať aj mesto Pezinok. Ide o územie medzi evanjelickým a katolíckym kostolom na Myslenickej ulici. Článok o pripravovaných projektoch prinesie februárový časopis Pezinčan a viac o grinavskom projekte sa dozviete na pripravovanej prezentácii. O termíne Vás budeme včas informovať.

 

 
Februárový poslanecký deň

Informácie z pravidelného stretnutia občanov s poslancami našej mestskej časti z 1. februára 2012, prináša pán poslanec Drahomír Šmahovský (aktualizované 6.2.2012):

 

Pani Mikulová s manželom poďakovali poslancom, Mestu Pezinok a firme Petmas za promptné vyčistenie mreže pri kanalizačnej vpusti na ulici Jána Raka. Zároveň požiadali o opravenie dvoch hlbokých výtlkov na ulici Orešie pred domom číslo 15, nakoľko je tam problém najmä teraz v zimnom období prejsť autom. Pán Eduard Kriška z Myslenickej ulice poďakoval poslancom a Mestu Pezinok za rýchle prešetrenie oznámených problémov týkajúcich sa zbúraniska na pozemku bývalej požiarnej zbrojnice - bolo poškodené oplotenie a zaregistroval pohyb podozrivých osôb v záhradách susedných domov. V mieste zbúraniska bol vykonaný Štátny stavebný dozor.

celý článok...
 
Januárový poslanecký deň

V novom roku so starými problémami. Aj tak by sa dal charakterizovať prvý poslanecký deň tohto roka, ktorý sa uskutočnil v stredu 4. januára 2012 v Integrovanom klube. Občania sa zaujímali o aktuálny stav vo vybavovaní agendy okolo kanalizácie, o problémy s chodníkmi na hlavnej ceste, o možnostiach zamedzenia čerpania vody z cintorína občanmi Glejovky, o stave miestnych komunikácií. Novým problémom je stav zbúraniska bývalej požiarnej zbrojnice na Myslenickej a neželané "návštevy" v tomto priestore. Ďalej občania poukázali na problémy s odvoňovaním niektorých častí Grinavy. O všetkých skutočnostiach, spojených s tými problémami, ktorými poslanci disponujú, boli prítomní oboznámení. V ostatných prípadoch budú informovaní na najbližšom poslaneckom dni. (ek)

 
Decembrový poslanecký deň

Pravidelné stretnutie občanov našej mestskej časti s poslancami Drahomírom Šmahovským a PhDr. Milan Grellom sa konalo v stredu 7. decembra 2011 od 18.00 hod. v Integrovanom klube. Hlavnou témou bola opäť kanalizácia a postup mesta v tejto záležitosti. Na ostatnom stretnutí občanov s primátorom Mgr. Oliverom Solgom a pracovníkom majetkovoprávneho oddelenia Mgr. Matejom Tarbajom bolo občanom prisľúbené, že mesto zabezpečí spracovanie zmlúv s dotknutými vlastníkmi nehnuteľností prostredníctvom externej firmy. K dnešnému dňu nie je výber ukončený. Podľa vyjadrenia vedúcej majetkovoprávneho oddelenia Mestského úradu, oslovili tri firmy, z ktorých jedna nereagovala, ďalšia nemá záujem a s jednou budú rokovať o podmienkach možnej spolupráce. O ďalšom postupe vás budeme informovať. Na záver sa v diskusii  občania vyjadrovali ku komunikácii pracovníkov Mestského úradu s obyvateľmi mestskej časti Grinava. (ek)

 
Školský obvod ZŠ s MŠ Orešie

Na zasadnutí Komisie školstva a mládeže dňa 30.11.2011, ktorej členkou je Grinavanka Eva Kulichová, bol jedným z prerokovávaných bodov Návrh Všeobecne záväzného nariadenia číslo 15/2011, ktorým sa mení a dopĺňa VZN c. 4/2004 o určení školských obvodov Mesta Pezinok, v znení VZN c. 13/2004 a VZN c. 12/2007. Podľa tohto návrhu by do školského obvodu Základnej školy s Materskou školou Orešie patrili tieto ulice:

 

Cintorínska, Černicová, D. Virgoviča, Družstevná, Eugena Suchoňa, Fajgalská cesta, Glejovka, Grobská cesta, Hečkova, Hurbanova, Jána Raka, Kamenice, Kataríny Franklovej, Krkavec, Leitne, Liesková, Limbašská cesta, Ľudovíta Rajtera, Matúškova, Mlynárska, Myslenická, Nezábudková, Nová, Obchodná, Okružná, Orešie, Podhorská, Podkarpatská, Pri mlyne, Púpavová, Ružová, Slnečné údolie, Štúrova, Trnková, Ulica Jamnických, Vincúrska, Vinice, Za Panskou záhradou, Železničná, obec Limbach a obec Viničné. Členovia komisie v hlasovaní podporili tento návrh a je teda pripravený na schválenie v Mestskom zastupiteľstve. (ek)

 
Časť Družstevnej opäť obojsmerná

Začiatkom novembra 2011 bola obnovená obojsmerná premávka na Družstevnej ulici v časti od križovatky s ulicou Dominika Virgoviča po Cintorínsku ulicu. Doprava na družstevná ulica bola v roku 2006 na základe žiadosti a petície občanov upravená doprava na Družstevnej ulici tak, že sa stala jednosmernou v smere od Cintorínskej ulice. Zmyslom tejto úpravy bolo zamedzenie prechádzaniu veľkého počtu motorových vozidiel, ktoré si takto skracovali cestu do Limbachu, resp. do Pezinka a vyhýbali sa tak zápche na Myslenickej ulici v smere do Pezinka. Po rekonštrukcii hlavnej cesty II./502 vznikla pre autá smerujúce od Bratislavy do Limbachu nová, jednoduchšia, dopravná situácia, keď sú autá smerujúce do Pezinka sústredené do pravého pruhu a ľavý pruh zostáva relatívne voľný pre cestu do Limbachu. Preto sa obyvatelia ulíc, dotknutých jednosmernou premávkou na Družstevnej ulici rozhodli novou petíciou požiadať Mestský úrad v Pezinku a Okresné riaditeľstvo PZ SR v Pezinku obnovenie obojsmernej premávky na Družstevnej ulici v časti od ulice Dominika Virgoviča po Cintorínsku ulicu.

celý článok...
 
« ZačiatokPredošlý12NasledujúcaKoniec »

Strana 1 z 2