Poslanci

Poslanci pre Grinavu 2022 - 2026

Eva Pilátová, DiS   Mgr. Tomáš Vlachovič

 

Táto e-mailová adresa je chránená pred spambotmi. Ak ju chcete vidieť, je potrebné aby ste mali zapnutý JavaScript.                Táto e-mailová adresa je chránená pred spambotmi. Ak ju chcete vidieť, je potrebné aby ste mali zapnutý JavaScript.

 

Poslanecký deň - prvý utorok v mesiaci.

Viac aktuálnych informácií: facebook profil Aktivity Grinava

facebook stránka Eva Pilátová

www.pezinok.sk

 

 

 

 

 Dokumentácia problémov na hlavnej ceste

V piatok 18. novembra 2011 sa stretla pracovná skupina v zložení viceprimátor Ing. Miloš Andel, JUDr. Dušan Vilím a občiansky aktivista pán Walter Bunčák a fotograficky zdokumentovali hlavné problémy, spojené s cestou II./502 a to predovšetkým stav chodníkov. Táto pracovná skupina a jej stretnutie je jedným z dohodnutých krokov, ktoré boli navrhnuté na stretnutí občanov s primátorom Mgr. Oliverom Solgom, ktoré sa uskutočnilo 14. novembra 2011 v Integrovanom klube v Grinave. (ek)

 
Hľadanie riešení

Riešenie problémov v Grinave bolo motívom stretnutia občanov s vedením mesta Pezinok v Integrovanom klube v pondelok 14. novembra 2011. Hlavnými témami bola kanalizácia a nekontrolované čerpanie vody z cintorína rómami z Glejovky. Z Mestského úradu sa stretnutia zúčastnili primátor Mgr. Oliver Solga a Mgr. Matej Tarbaj z Majetkovo – právneho oddelenia. Stretnutie viedol poslanec za Grinavu Drahomír Šmahovský. Na úvod stretnutia oboznámil poslanec Šmahovský prítomných o svojom vystúpení na zasadnutí Mestského zastupiteľstva dňa 8.11.2011, kde predniesol problém s kanalizáciu:

 

celý článok...
 
Informačné tabule

Prvé dve zo štyroch informačných tabúľ boli inštalované na Myslenickej ulici - pri motoreste Alpinka a neďaleko bývalej pošty. Nájdete v nich informácie o poslancoch, o uplynulých udalostiach, ako aj o pripravovaných akciách, spolu s kalendárom podujatí. Tabule budú aktualizované vždy podľa potreby, najmenej však každý mesiac. Ďalšie dve tabule pribudnú na križovatkách Myslenickej so  Štúrovou a - Hurbanovou. (ek)

 
Poslanecký deň 2. novembra 2011

 

Integrovaný klub v Grinave bol 2. novembra 2011 miestom stretnutia poslancov našej mestskej časti Drahomíra Šmahovského a PhDr. Milana Grella s občanmi, ktoré sa koná každú prvú stredu v mesiaci. Na stretnutie zavítalo celkom 13 občanov Grinavy, ktorí predniesli viaceré požiadavky. Žiaľ, viaceré tieto požiadavky sú dlhodobo známe, avšak do týchto dní sa nepodarilo zabezpečiť ich uspokojivé riešenia. Ide v prvom rade o kanalizáciu. Viacerí z prítomných občanov sú dobrovoľnými aktivistami v tejto záležitosti, ako sme vás už viackrát informovali. Sami, vrámci svojho voľného času, pomáhajú mestu zabezpečovať podpisy vlastníkov pozemkov, dotknutých výstavbou kanalizácie, avšak nevidia reálny postup v ďalších potrebných krokoch zo strany Mestského úradu v Pezinku, predovšetkým právneho oddelenia.

celý článok...
 
Kde je vôľa, tam je cesta... opravená

V stredu 19. októbra 2011 dostali obyvatelia Grinavy, predovšetkým rodičia detí z Materskej škôlky a priaznivci futbalu nevšedný darček. Pán poslanec PhDr. Milan Grell zabezpečil a zafinancoval opravu cesty pri Materskej škole a asfaltovej plochy pri futbalovom ihrisku. Tieto opravy sú veľkou a praktickou pomocou či už pri každodennom privádzaní a odvádzaní detí do a zo škôlky, kde bol niekoľkometrový problematický úsek najmä pri prejazde áut popri už zaparkovaných autách, ale výrazne sa tým zvýši aj bezpečnosť našich detí. Na futbalovom ihrisku bol už asfaltový povrch v dezolátnom stave a jeho oprava tak prispela k zlepšeniu celkového stavu okolia futbalového ihriska. Táto plocha je zároveň obľúbená na realizovanie rôznych grinavských podujatí,  preto jej opravu veľmi oceňujeme. Ďakujeme! (ek)

 
O ulici Vinice

V utorok 11. októbra 2011 sa o 19.00 hod. v Integrovanom klube stretli obyvatelia ulice Vinice so zástupcami mesta Pezinok na čele s pánom primátorom Mgr. Oliverom Solgom, riaditeľom pezinskej prevádzky spoločnosti Marius Pedersen, a.s., zabezpečujúcej odvoz a likvidáciu odpadu v Pezinku, pánom Ing. Ľubomírom Košťálom a grinavskými poslancami PhDr. Milanom Grellom a Drahomírom Šmahovským.  Hlavnou témou tohto stretnutia bol spôsob vývozu odpadu a stav ulice ako takej. Stretnutie inicioval Ing. Zdenko Zvada. Už niekoľko rokov vyvíja úsilie na nápravu súčasného stavu, keď obyvatelia ulice Vinice sú nútení sústreďovať v čase vývozu odpadu svoje smetné nádoby až na Podkarpatskú ulicu (niektorí až niekoľko 100 metrov) z dôvodu, že pre mechanizmy likvidátora odpadu je ulica Vinice nezjazdná.

celý článok...
 
Informácie z poslaneckého dňa 5.10.2011

Poslanecký deň 5.10.2011Na stretnutí občanov s poslancami, ktoré sa uskutočnilo v stredu 5. októbra 2011 od 18.00 hod. v Integrovanom klube zazneli viaceré podnety občanov. Medzi prvými zaznela požiadavka na riešenie neobmedzeného čerpania vody na cintoríne obyvateľmi Glejovky, ktorí sú odpojení od vody z dôvodu neplatenia a tiež problematika vývozu odpadu z tejto lokality. Ďalej boli podané návrhy na častejšie sledovanie poriadku v okolí pomníkov a na verejnom ihrisku pri školskom dvore, pričom bolo navrhnuté uzamykanie týchto priestorov. Veľká časť diskusie bola venovaná chodníkom na Myslenickej ulici a to jednak ich stavu a tiež problematickým úsekom chodníkov, ktoré sú veľmi úzke. Tieto problémy boli už niekoľkokrát prednášané na Mestskom zastupiteľstve, boli riešené na rôznych úrovniach, žiaľ uspokojivé zmeny sa k dnešnému dňu nepodarilo zrealizovať. Poslanci si všetky podnety občanov zaznamenali a predložia ich na ďalšie riešenie. (ek)

5.10.2011

 
Mesto Pezinok má novú hlavnú kontrolórku

Ing. Janka SandtnerováNa dnešnom mimoriadnom zasadnutí Mestského zastupiteľstva v Pezinku bola do funkcie hlavného kontrolóra zvolená Ing. Janka Sandtnerová. Vo funkcii tak vystrieda Ing. Jarmilu Volnerovú, ktorá vykonávala činnosť hlavného kontrolóra od roku 2005. Hlavný kontrolór je zamestnancom mesta, vykonáva kontrolu plnenia úloh mesta vyplývajúcich z jeho pôsobnosti, kontroluje najmä pokladičné operácie a účtovníctvo mesta, ako aj nakladanie s majetkom mesta. Vypracúva odborné stanoviská k návrhu rozpočtu a záverečného účtu mesta pred ich schválením v Mestskom zastupiteľstve. Do funkcie ho vymenúva Mestské zastupiteľstvo, ktorému je za svoju činnosť zodpovedný. Hlavný kontrolór sa zúčastňuje zasadnutí Mestského zastupiteľstva a prípadne Mestskej rady s hlasom poradným. Je oprávnený nahliadať do účtovných a pokladničných dokladov, ako aj do akýchkoľvek iných dokumentov týkajúcich sa pokladničných operácií, vedenia účtovníctva a nakladania s majetkom obce. Výsledky kontroly predkladá Mestskému zastupiteľstvu. (ek) 29.9.2011

 
Jesenné upratovanie

Jarné upratovanie

V dňoch 20.  - 23. októbra 2011 zabezpečí mesto Pezinok pre svojich obyvateľov zber veľkoobjemového odpadu. V týchto dňoch bude v čase od 8.00 hodiny do 18.00 hodiny otvorený areál bývalej motokárovej dráhy na Fajgalskej ceste. Pod dozorom pracovníkov Mestského podniku služieb budú môcť Pezinčania uložiť dovezený odpad do pripravených kontajnerov. Za dovezený odpad sa neplatí. Privezený odpad musí byť občanmi roztriedený a uložený do pripravených a označených kontajnerov (napr. drobný stavebný odpad, domáce spotrebiče, biela technika, pneumatiky, konáre a haluzovina, kovový odpad, nábytok a iný veľkoobjemový odpad, textil, papier, plasty...) Pracovníci Mestského podniku služieb budú usmerňovať roztrieďovanie doneseného odpadu do pripravených kontajnerov. Toto dočasné zberné miesto bude slúžiť na zber veľkoobjemového odpadu a biologického odpadu od fyzických osôb. Firmy a podnikatelia si musia zabezpečiť likvidáciu odpadu na vlastné náklady. Bližšie informácie môžete získať na Mestskom úrade, oddelenie životného prostredia; tel.: 033/6901 153, e-mail:  Táto e-mailová adresa je chránená pred spambotmi. Ak ju chcete vidieť, je potrebné aby ste mali zapnutý JavaScript. . zdroj: www.pezinok.sk

 

 
Obnova grinavského erbu

Grinavský erb na vstupe do Grinavy v smere z BratislavyNa podnet grinavských poslancov, adresovaný priamo pánovi primátorovi Mgr. Oliverovi Solgovi, bola obnovená informačná tabuľa na hlavnej ceste pri vstupe do Grinavy v smere z Bratislavy, na ktorej je vyobrazený erb našej mestskej časti. Na pôvodnej tabuli boli už vyblednuté farby. Za rýchly postup pri výmene ďakujeme. Viac o grinavskom erbe sa môžete dočítať v článku na našej internetovej stránke - TU. (ek)

 

20.9.2011

 
Stretnutie zástupcov komisií

Zástupcovia komisií pri Mestskom zastupiteľstve v PezinkuČlenovia komisií pri Mestskom zastupiteľstve v PezinkuV pondelok 19.9.2011 podvečer sa v priestoroch Integrovaného klubu v Grinave stretli členovia jednotlivých komisií, pracujúcich pri Mestskom zastupiteľstve v Pezinku. Spolu s poslancami PhDr. Milanom Grellom a Drahomírom Šmahovským, ktorí ich na toto stretnutie pozvali, prediskutovali činnosť jednotlivých komisií a informácie súvisiace s Grinavou. Preberali sa tiež aktuálne informácie o viniciach, o futbalovom klube GFC, o Základnej škole Orešie, v Pezinskej televízii. Vyhodnotila sa akcia s názvom "Ostrovčeky", v ktorej dobrovoľníci za účasti poslancov vysadili 3 cestné ostrovčeky zeleňou, diskutovalo sa o účasti zástupcov Grinavy v sprievode na Pezinskom vinobraní 2011 a hovorilo sa aj o fungovaní internetovej stránky www.grinava.com. V budúcnosti by sa členovia komisií chceli stretávať aspoň raz za dva mesiace. Na druhej fotografii zľava: Stanislav Slimák - komisia športu, Mgr. Ladislav Hajko - komisia verejného poriadku, Ing. Vladimír Baričič - komisia vinohradníctva a vinárstva, PhDr. Milan Grell, poslanec, komisia územného plánovania, výstavby a životného prostredia, Drahomír Šmahovský, poslanec, podpredseda komisie kultúry, Eva Kulichová, komisia školstva a mládeže, Mgr. Michal Uherek - komisia ekonomiky a financií a Mgr. Ľuboslav Choluj, dozorná rada TV Pezinok.(ek) 19.9.2011

 
Výmena telekomunikačného stĺpa

Na piatkovom stretnutí (2.9.2011) poslanca PhDr. Milana Grella s členmi Jednoty dôchodcov Slovenska v Grinave si pán poslanec okrem iného vypočul aj podnet občana Jaroslava Kostelančíka, ktorý upozornil na skutočnosť, že telekomunikačný stĺp na rohu ulíc Štúrova a Družstevná je v dezolátnom stave a hrozí jeho zrútenie. V spolupráci s občanom Štefanom Handreichom odkomunikovali tento problém s príslušným oddelením v spoločnosti T - Com a už dnes uvedený stĺp pracovníci T - Com pod vedením pána Borisa Buzeka vymenili. Na tomto malom príklade je vidieť, aká dôležitá je spolupráca poslancov s občanmi, ale aj všímavosť občanov k svojmu okoliu. Vaši poslanci vám za takýto konštruktívny prístup ďakujú. 8.9.2011 Fotogaléria k článku

 

Poškodený stĺp Výmena telekomunikačného stĺpaVýmena telekomunikačného stĺpa

 
Informácie z poslaneckého dňa 7.9.2011

Poslanecký deňPrvý poprázdninový poslanecký deň bol v prevažnej miere venovaný situácii vo vybavovaní podkladov ku kanalizácii. Podrobnejšie informácie Vám prinesieme v samostatnom článku. Okrem toho sa opäť diskutovalo o obnovení obojsmernej premávky na Družstevnej ulici v časti od ulice Dominika Virgoviča po Cintorínsku ulicu. Príslušné orgány znova posudzujú žiadosť občanov a bude sa ňou zaoberať aj dopravná komisia na Mestskom úrade v Pezinku. Prerokovala sa aj príprava rôznych grinavských podujatí. Najaktuálnejšie je naplánované už na túto sobotu, 10.9.2011, kedy budeme spoločne meniť vzhľad našej mestskej časti - vysádzaním dvoch cestných ostrovčekov - bližšie informácie nájdete v kalendári podujatí.

 
Komisia školstva a mládeže

Mestský úrad PezinokDňa 5. septembra 2011 sa v sídle Mestského úradu konalo zasadnutie Komisie školstva a mládeže pri Mestskom zastupiteľstve v Pezinku. Členka komisie Eva Kulichová informovala poslancov o priebehu zasadnutia. Prerokovával sa návrh Všeobecne záväzného nariadenia o určení výšky príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach. Členovia komisie s menšími úpravami odsúhlasili tento návrh a v prípade, že bude schválený na zasadnutí mestského zastupiteľstva, budú od 1.11.2011 v platnosti zmenené sadzby. Vo väčšine prípadov išlo o minimálne, niekoľkocentové zvýšenie týchto poplatkov.

 
Informácie z poslaneckého dňa 3.8.2011

Na pravidelnom stretnutí občanov a poslancov za mestskú časť Grinava, poslaneckom dni dňa 3.8.2011, sa rozoberali predovšetkým dve hlavné témy - situácia pred výstavbou kanalizácie a obnovenie obojsmernej premávky na Družstevnej ulici v úseku ulíc Dominika Virgoviča a Cintorínska.
Poslanec Drahomír Šmahovský oboznámil prítomných občanov s písomným stanoviskom majetko-právneho oddelenia mesta Pezinok, ktoré vybavuje vysporiadanie vzťahov k dotknutým pozemkom. Zo stanoviska je zrejmé, že termín realizácie výstavby je neurčitý, nakoľko je veľmi zdĺhavé vybavovanie výziev a následné spracovanie zmlúv.
celý článok...
 
Kontrolné dni v ZŠ Orešie

Dňa 1.8.2011 navštívili budovu ZŠ s MŠ v Oreší p. Lošonský, p. Feder z Mestského podniku služieb Pezinok a grinavský poslanec p. Grell. Cieľom návštevy bolo usmerniť a zorganizovať práce v škole počas prázdnin tak, aby boli všetky základné požiadavky pre otvorenie nového školského roka splnené. V priebehu prázdnin sa škole podarilo práce rozšíriť o nastriekanie radiátorov, ktoré prebieha v súčasnosti a maľovanie priestorov školy. V prvej fáze prác sa budú maľovať triedy na prízemí, neskôr chodby prízemia školy.

celý článok...
 
Budova bývalej pošty predaná

Budovu bývalej pošty v Grinave na Myslenickej ulici predalo Mesto Pezinok formou verejno-obchodno súťaže za sumu 25.351,- EUR (763 tis. Sk).  Budovu získal Slovenský rybársky zväz, miestna organizácia Pezinok. Minimálna kúpna cena v súťaži bola stanovená na 17.700,- EUR.

 

1.8.2011

 
Návšteva primátora v ZŠ Orešie

V pondelok 25. júla 2011 o 13,00 hodine navštívil Základnú školu primátor mesta Mgr. Oliver Solga. Za prítomnosti poslanca PhDr. Milana Grella a riaditeľa školy Mgr. Ondreja Koreňa si osobne prezrel priebeh rekonštrukčných prác, ktoré sa v škole v týchto dňoch vykonávajú, oboznámil sa s havarijným stavom strechy, ktorej rekonštrukcia sa tiež pripravuje. Prisľúbil pomoc mesta pri realizácii maľovania tried po výmene okien.

 

28.7.2011

 
Čistenie kanálov na Myslenickej

Od včera prebieha čistenie kanalizačných vpustov v dolnej časti Myslenickej ulice. Z dôvodu ich zanesenia neplnili svoju funkciu pri odvádzaní dažďovej vody. Zároveň bolo vykonané kosenie trávy v okolí Integrovaného klubu.

 

28.7.2011 

 
Jednosmerka na Družstevnej

Obyvatelia Družstevnej ulice ako aj okolitých ulíc  sa s petíciou obrátili na mesto so žiadosťou o opätovné zobojsmernenie Družstevnej ulice, keďže podľa ich názoru zmenou dopravy na križovatke do Limbachu, kde vznikol samostatný odbočovací pruh, pominuli dôvody na takéto dopravné riešenie. Okresný dopravný inšpektorát vykonal obhliadku na dotknutom mieste a žiadosť zamietol.

 

Stanovisko Okresného dopravného inšpektorátu

 

27.7.2011

 

 
Informačné tabule

V najbližších dňoch sa budú inštalovať 4 nové informačné tabule pre obyvateľov Grinavy. Tabule sú už zakúpené, teraz sa zosúlaďujú informácie o pozemkoch, na ktorých majú byť umiestnené, aby išlo o pozemky mesta. O miestach ich umiestnenia budete informovaní.

 

27.7.2011

 
« ZačiatokPredošlý12NasledujúcaKoniec »

Strana 2 z 2