Klub dôchodcov
Práce na ekologickej triede finišujú

Posledné dni pred otvorením projektu GREEN CLASS v Základnej škole Orešie finišujú práce na jeho dokončení. Pomáhajú žiaci, aktivisti, poslanci a pod vedením projektanta Ing. Radovana Rusnáka dostávajú ekologickú triedu do finálnej podoby. Slávnostné otvorenie triedy je naplánované na sobotu 26. apríla 2014 o 15,00 hod. a prví žiaci si triedu budú môcť vyskúšať v pondelok 28. apríla 2014. (ek)

 

 
Výročná členská schôdza Klubu dôchodcov

Členovia Klubu dôchodcov v Grinave na svojej výročnej schôdzi v stredu 19. marca 2014 bilancovali svoju činnosť za rok 2013. Hosťami stretnutia boli viceprimátor Pezinka pán Ján Čech a grinavský poslanec pán Milan Grell. Predsedníčka Klubu dôchodcov pani Zita Joklová sa k svojim členom prihovorila týmito slovami:

 

Dovoľte, aby som Vás privítala na dnešnej výročnej členskej schôdzi. Ako viete, vždy na výročnej členskej schôdzi sa hodnotí práca vykonaná za uplynulé obdobie. Nie je to inak ani teraz. Na volebné obdobie, ktoré je za nami, bol zvolený výbor nášho klubu dôchodcov, ktorý bol vami odsúhlasený na minuloročnej výročnej schôdzi. Mnohé akcie sa osvedčili a tak sme ich s pravidelnosťou opakovali a niektoré sme zasa vypustili a nahradili novými akciami. Myslím, že naša snaha pracovať pre tento klub ktorý má 170 členov a niekedy musíme navštíviť člena aj trikrát, nám nevyšla nazmar, ako vidieť, dôkazom toho je primeraný záujem členov o akcie, čo nás teší. Keď chcem hodnotiť prácu výboru, tak z pozície predsedu výboru môžem konštatovať, že podľa finančných a individuálnych možnosti celý výbor pracoval tak, aby boli členovia nášho klubu natoľko spokojní, aby sa i naďalej zúčastňovali našich akcií čo v najväčšom počte. Do určitej miery nám v rámci koncepcie sociálnej politiky, podľa Zákona o obecnom zriadení a podľa finančných možnosti k fungovaniu klubu pomáha Mestský úrad Pezinok.

 

celý článok...
 
Výročná členská schôdza Klubu dôchodcov 2013

Členovia Klubu dôchodcov v Grinave sa v stredu 27. marca 2013 zišli na Výročnej členskej schôdzi, na ktorej zhodnotili uplynulý rok. Predsedníčka klubu pani PhDr. Zita Joklová predniesla  prítomným prejav:

 

Na Výročnej členskej schôdzi je čas zhodnotiť prácu, vykonanú za uplynulé obdobie. Nie je tomu inak ani teraz. Na volebné obdobie, ktoré je za nami bol zvolený výbor nášho Klubu dôchodcov, ktorý bol vami odsúhlasený na minuloročnej výročnej schôdzi. Mnohé akcie sa osvedčili, preto sme ich s pravidelnosťou opakovali a niektoré sme vypustili a nahradili novými akciami. Myslím, že naša snaha pracovať pre tento klub, ktorý má 175 členov, nevyšla nazmar, dôkazom čoho je aj primeraný záujem členov o akcie, čo nás teší. Keď chcem hodnotiť prácu výboru, tak z pozície predsedu výboru môžem konštatovať, že podľa finančných a individuálnych možností celý výbor pracoval tak, aby boli členovia nášho klubu natoľko spokojní, aby sa i naďalej zúčastňovali našich akcií v čo najväčšom počte. Do určitej miery nám v rámci koncepcie sociálnej politiky, podľa Zákona o obecnom zriadení a podľa finančných možností k fungovaniu klubu pomáha Mestský úrad Pezinok.

celý článok...
 
Vianočné stretnutie Klubu dôchodcov

V stredu 19. decembra 2012 sa stretnutie s vianočnou atmosférou konalo aj v Klube dôchodcov. Vedúca klubu pani PhDr. Zita Joklová okrem všetkých členov klubu privítala hostí, ktorými boli rímsko-katolícky pán farár SSLic. Milan Sova a grinavský poslanec PhDr. Milan Grell. Pekným programom zabavili prítomných členovia folklórneho súboru Radosť z Pezinka. Nechýbali ani blahoželania jubilantom z radov členov klubu. Podávala sa výborná kapustnica. Stretnutie sa nieslo vo veľmi príjemnej a veselej predvianočnej nálade. (ek) foto (mg)

 

 
Prednáška o roku 1945

Spomienky a pohľady do vojnových rokov v Grinave prišiel v stredu 2. mája 2012 do Klubu dôchodcov prezentovať grinavský rodák, učiteľ na dôchodku František Somorovský. Zo svojej pripravovanej publikácie predniesol prítomným stručné dejiny Grinavy okolo roku 1945. Udalosti, príbehy, osudy a tragédie časov dávno minulých podfarbené osobnými zážitkami, umocňovali pocit z počutého. V hlavách prítomných ožívali spomienky na neľahké časy, vynárali sa mená a tváre. Na záver stretnutia predniesol pán František Somorovský vlastnú báseň, napísanú manželke Kataríne pri príležitosti diamantového výročia svadby. Prednášku dotvorili dobové fotografie. (ek) Fotogaléria

 

 
Výročná členská schôdza Klubu dôchodcov

Klub dôchodcov na svojej Výročnej členskej schôdzi v stredu 28. marca 2012 bilancoval uplynulý rok a volebné obdobie výboru. Predsedníčka klubu pani PhDr. Zita Joklová predniesla prítomným členom výročnú správu, v ktorej zhodnotila činnosť Klubu dôchodcov v Grinave v roku 2011. Seniori v Klube usporiadali v minulom roku množstvo akcií, stretnutí, podujatí a výletov, vždy podľa svojich možností, s ohľadom na vek a fyzické schopnosti svojich členov. Ako hosťa na svojom stretnutí privítali zástupcu primátora mesta Pezinok pána Ing. Jána Čecha. Po formálnej časti schôdze nasledovala voľná zábava. (ek) Fotogaléria k článku

 

Výročná správa Klubu dôchodcov

 

 
Fašiangové posedenie Klubu dôchodcov

V posledný fašiangový deň, 21. februára 2012, si zorganizovali posedenie členovia Klubu dôchodcov. Deň pred začiatkom veľkého pôstu symbolicky pochovali basu a spoločne sa zabávali a hodovali. (ek) Fotogaléria k článku

 

 

 

 
Gastronomický deň v Klube dôchodcov

Zmes vynikajúcich vôní a dobrej nálady sa v stredu podvečer 30. novembra 2011 šírila z grinavského Integrovaného klubu, kde členovia Klubu dôchodcov zorganizovali Gastronomický deň. Toto obľúbené podujatie organizujú už 8 rokov, vždy v jarnom a jesennom období. Na základe receptov podľa výberu predsedníčky Klubu dôchodcov pani PhDr. Zitky Joklovej zostavujú rôzne netradičné jedlá a menu, ktoré potom spolu skonzumujú. Recepty tohtoročného jesenného Gastronomického dňa Klubu dôchodcov môžete vyskúšať aj vy:

celý článok...
 
Stretnutie grinavského Klubu dôchodcov

V stredu 19. októbra 2011 sa konalo stretnutie členov Klubu dôchodcov v Grinave pri príležitosti mesiaca úcty k starším. V zaplnenom Integrovanom klube sa seniorom prihovorili vedúca klubu pani PhDr. Zitka Joklová a pán primátor Mgr. Oliver Solga. Pozvanie prijal aj pán farár SSLic. Milan Sova, ktorý prítomných potešil úprimnými a dojímavými slovami. V klube nezabudli ani na jubilantov zo svojich radov a po blahoželaní pre nich zaznelo tradičné živijó. Pozvanie na stretnutie dostali aj deti zo združenia Aktivity Grinava, ktoré spestrili toto posedenie svojim milým vystúpením a prítomných obdarovali malou pozornosťou. Deti odchádzali so sladkou odmenou a dobrým pocitom, že zanechali úsmev na tvárach našich seniorov. Členovia klubu dôchodcov zorganizovali a prežili veľmi pekné podujatie, plné emócií a radosti, ktorá ešte dlho zostane v našich srdciach. (ek)

 

Fotogaléria k článku Video z vystúpenia I. Video z vystúpenia II. Video z vystúpenia III.

 

 
Klub dôchodcov - Guláš párty 2011

Vo štvrtok 28. júla 2011 sa v Integrovanom klube v Grinave konalo každoročné podujatie Klubu dôchodcov "Guláš párty". Podľa slov členky Klubu dôchodcov pani Filovej sa už tradične podáva kotlíkový guláš. Pri jeho príprave sme zastihli ďalšiu členku Klubu dôchodcov pani Jozefínu Tallovú a správkyňu budovy Integrovaného klubu pani Martu Vyšatovú. Viac ako 70 aktívnych dôchodcov z Grinavy sa vo výbornej atmosfére zabávalo aj pri tónoch dychovej hudby Grinavanka. Náladu im nemohlo pokaziť ani tohtoročné neprajné letné počasie, ktoré im neumožnilo stráviť tento večer na nádvorí klubu. Žiaľ podujatia sa nemohla pre chorobu zúčastniť predsedníčka Klubu dôchodcov v Grinave pani PhDr. Zita Joklová, ktorej touto cestou želáme skoré uzdravenie. Akcia Guláš párty Klubu dôchodcov v Grinave bola vyvrcholením klubovej činnosti pred plánovanou letnou prestávkou. Fotogaléria k článku     Pozrite si aj krátke video z tejto akcie

 
Prierez histórie a práce v Klube dôchodcov (Denné Centrum) GRINAVA

Snahou našej spoločnosti je zlepšiť starým ľuďom kvalitu ich života, zabezpečiť ekonomickú a sociálnu istotu, ako aj nerušené  spokojné starnutie i starobu do čo najvyššieho veku. Starí ľudia tvoria v našej spoločnosti skupinu ľudí, s ktorou sa musí počítať. Vytvorili hodnoty pre seba i ostatných. Môžem iba súhlasiť z názorom, že občania tretieho veku sú s malými deťmi najviac zraniteľnou skupinou obyvateľov. Preto je dobré, že sociálna starostlivosť je jednou zo základných podsystémov dnešného sociálneho zabezpečenia. Na základe toho sú vytvorené aj kluby dôchodcov. Dá sa povedať, že skoro všetky obce a mestá majú vytvorené kluby dôchodcov. Do roku 1990 ich financoval štát a mnohé menšie obce tieto kluby zrušili pre nedostatok finančných prostriedkov. Našťastie v našom meste sa také niečo nestalo. Preto chcem aj ja predstaviť všetkým náš Klub dôchodcov GRINAVA od jeho vzniku.

 

Tento klub vznikol v roku 1983 na základe toho, že niekoľko obetavých občanov v dôchodkovom veku sa spojilo a vytvorilo klub dôchodcov, ktorého vtedy bola vedúca p. Maceková Grácia. Ale musím podotknúť, že na možnosti aké boli v tom čase sa klub zameral hlavne na pomoc starým občanom a to najmä v poskytovaní stravovania, čo bolo zabezpečené vývarovňou. Samozrejme, že sa aj pravidelne stretávali na akciách, ako bol vtedy sviatok MDŽ, úcta k starším, fašiangové posedenie, vianočné posedenie pri stromčeku a iné.

 

Ďalšia kapitola bola, keď vedúceho klubu dôchodcov v roku 1988 prevzal p. Čechovič Rudolf. Základňa klubu sa zvýšila a začali sa robiť zájazdy nielen po Slovensku, ale aj na Moravu. Samozrejme, že sa nevynechali ani kultúrne podujatia, ktoré sa organizovali, či už divadelné alebo estrádne predstavenia. Myslím, že i keď to boli podmienky stiesnené, ktoré v tom čase mal klub v Materskej škôlke, stretnutia boli vždy srdečné a družné. Pán Čechovič i v časoch dosť problematických sa snažil, čo sa mu i darilo, viesť klub dôchodcov v Grinave k spokojnosti všetkých členov klubu. V tom čase sa podarilo nadviazať i družbu s klubom dôchodcov z Bodic. Táto vzájomná družba prispela k utuženiu vzájomného priateľstva a výmene svojich poznatkov.

 

Od roku 2000 prevzal vedúceho klubu dôchodcov p. Tomašovič Eduard a vedúca klubovej samosprávy sa stala p. Krajčovičová Elena. Za pôsobenia nového vedúceho ako i novej samosprávy sa pracovalo tak, aby sa plnil program daný na celý rok. Nakoľko nebolo možné robiť väčšie akcie v interiéroch, tak sa hľadali možnosti stretávať sa na výletoch alebo kultúrnych podujatiach. Keď chcem spomenúť niektoré zájazdy, ktoré boli viac menej poznávacieho charakteru, musím pripomenúť okrem iného napríklad zájazd do Ostrihomu, Banskej Bystrice, Brezna, návšteva Oravského Podzámku, Rajeckej Lesnej, Vysokých Tatier a návšteva všetkých  prístupných ľadových jaskýň v našej republike a veľa iných krás Slovenska a susedných štátov.

 

V nasledujúcich rokoch nastal problém s priestormi pre klub dôchodcov. Nakoľko sme boli v príliš stiesnených priestoroch Materskej škôlky v miestnosti, kde bola dočasne nasťahovaná knižnica (kde bola aj dychová hudba Grinavanka), snažili sa vtedajší vedúci klubu p. Tomašovič Eduard a vedúca samosprávy p. Krajčovičová Elena požadovať MsÚ Pezinok o vytvorenie vyhovujúcich priestorov pre klub a to sa nakoniec i podarilo. Najväčšiu zásluhu na tom mali bývali primátor p. Ing. Pessel Ivan a vtedajší viceprimátor Mgr. Solga Oliver a samozrejme vtedajší poslanci MsZ. Postavila sa pre dôchodcov nová budova, ktorá sa využíva ako integrovaný klub. Tento klub bol daný do prevádzky v marci 2001. Hoci kapacita klubu je stále nedostačujúca na počet členov nášho klubu, ale i tak musím vyzdvihnúť, že sú to priestory krásne a vhodné na všetky spoločenské podujatia. Lebo až po presťahovaní sa do nových priestorov mohli sa vo väčšej miere robiť akcie aj v interiéroch klubu, ako napríklad, výstavka ručných prác, výstavka ovocia a zeleniny, fašiangy a iné.

 

V roku 2002 do funkcie vedúcej klubu nastúpila p. PhDr. Zita Joklová a súčasne aj ako vedúca samosprávy klubu. V tom čase boli do samosprávy klubu zvolení mladší dôchodci, ktorí boli ochotní sa pustiť aj do náročnejších akcií. To, že sa dajú robiť trochu náročnejšie akcie treba poďakovať MsÚ Pezinok za vybavenie, ktoré v klube máme a všetkým sponzorom ako je Vinohradnícke vinárske družstvo podielníkov Karpaty, Grinava, p. Vachovi, p. Košíkovi a celej samospráve klubu, ktorý finančne prispieva na vylepšenie práce a činnosti klubu mesačne nemalou finančnou dotáciou. Vždy sa na celý nasledujúci rok urobí predbežný plán práce a podľa toho samospráva pracuje. Podľa úspešnosti sa niektoré akcie prenášajú do nasledujúceho roka a niektoré sú nové.

 

Časom sme začali robiť niektoré akcie spojené s dychovou hudbou Grinavanka, ako napríklad guláš párty. Pravidelne dvakrát do roka, raz na jar a raz na jeseň robievame gastronomické dni, o ktoré majú záujem ako ženy tak i muži. Každý rok organizujeme týždennú rekreáciu s príspevkom od CK Sorea, dokonca v roku 2005 sa nám podarilo zabezpečiť dva autobusy, tak sme mali možnosť zobrať členov klubu dôchodcov aj z mestskej časti Pezinka. Veľký úspech má aj akcia nazvaná degustácia domácich vín, alebo viazanie adventných vencov, na ktorých sme mali pozvaných odborníkov v danej oblasti. Nakoľko máme v klube aj záujemcov o šport a cvičenie, tak pravidelne každý utorok určitý počet senioriek cvičí pre vlastné zdravie. K tomuto samozrejme patrí aj kúpanie, ktoré klub uskutočňuje pravidelne každý mesiac. Vieme, že cez prázdniny babičky poväčšine varujú vnúčatá, tak v mesiacoch júl a august robíme kúpanie aj s rodinnými príslušníkmi. Čo sa týka zdravia, tak nám chodí robiť prednášky na aktuálnu tému p. MUDr. Matusová, vždy je to prednáška nadviazaná s diskusiou. Chcem dať do povedomia aj to, že sociálny odbor v Pezinku nám veľa krát pripravil prekrásne kultúrne podujatia, ktoré mali kladnú odozvu u našich dôchodcov.

 

 

 

 

 

Nezabudnuteľný zážitok mali naši dôchodci z návštevy Mestského múzea Pezinok, kde nám históriu o našom meste a o historických nálezoch nájdených na území nášho mesta predstavil p. Wittgrúber Peter a zároveň z návštevy Mestskej vinotéky, kde nám pri degustácii podávaných vín patrične vysvetlenie dala p. Hanúsková Anna.

 

Spoločenské akcie v klube mávame ako sú fašiangové posedenie, vianočné posedenie, či deň matiek alebo úcta k starším, ktoré si získali veľkú popularitu medzi členmi klubu. Zistili sme, že sa na nich z roka na rok zúčastňuje stále viac a viac dôchodcov. Na takýchto akciách si pripomíname významné životné jubileá našich spoluobčanov dôchodcov, kde im s kvetinkou a malou pozornosťou zablahoželáme. Veď to je tiež jedna z možností ako sa stretnúť, posedieť si a zabaviť sa. Máme aj takých členov, ktorí sú imobilní, tak sa snažíme ich pravidelne aspoň raz do roka navštíviť. Klub dôchodcov je otvorený pre akcie klubu tri krát do týždňa.

 

Sme radi, že dôchodci majú možnosť sa stretávať, že sú na to vytvorené vhodné podmienky a že stále sú ochotní ľudia okolo toho robiť, i keď na úkor svojho voľného času. V našom klube Grinava máme k 31.12.2010 182 členov. Je to dosť na to, že Grinava má okolo 1300 obyvateľov. Je pre nás len potešiteľné, keď sú spokojní dôchodcovia, vtedy vieme, že našu úsilie nie je zbytočné.

 

Členovania Klubu dôchodcov sa stretávajú pravidelne v pondelok, v utorok a v stredu. Pondelky sú vyhradené pre pánov, ktorí v Dennom centre (Integrovaný klub) hrávajú karty od 17,00 do 20,00 hod., v utorok sa dámy venujú paličkovaniu od 13,30 do 17,30 hod. a ďalšie od 17,30 do 19,00 cvičeniu pre seniorky a stredy mávame vyhradené pre rôzne akcie a podujatia.

 

 

PhDr. Zita Joklová

Vedúca KD – Grinava

(Denné centrum – klub dôchodcov)

 

Článok o Klube dôchodcov v časopise Pezinčan

Fotogaléria k článku o Klube dôchodcov v Grinave