Park

V tejto sekcii nájdete aktuálne informácie o pripravovanom projekte "Revitalizácia parku historickej časti Grinava"Mesto nemá prostriedky ani na postupné financovanie parku

V opätovnom rozhodnutí ministra pôdohospodárstva, o ktorom informoval mesačník Pezinčan ako o definitívnom zamietnutí projektu grinavského parku a ktoré sme si následne vyžiadali pomocou infozákona, sa podľa našej analýzy znovu vyskytujú nedostatky, pre ktoré by mohlo dôjsť k  jeho opätovnému preskúmaniu a prípadnému zrušeniu. Napríklad obaja externý aj interný hodnotiteľ odporučili projekt na schválenie, avšak konečný verdikt ministerstva bol úplne opačný, dokonca v poučení vylúčili možnosť odvolania sa. List sme podrobne pripravili a spracovali, ale v konečnom dôsledku by išlo len o administratívnu vojnu, ktorá by neviedla k tomu, aby sa projekt grinavského parku realizoval, keďže finančné prostriedky z programového obdobia 2007-2013 v tejto výzve sú už vyčerpané.

 

Veľká škoda, že sa nám ani s transparentom nepodarilo presvedčiť poslancov a primátora, aby pripravený grinavský projekt pričlenili v ďalšej výzve na čerpanie eurofondov v rámci ISRMO. Pezinok v ňom podával 4 projekty a získal na ne 2,21 milióna eur. Napríklad mestská časť Bratislava Nové Mesto podala 7 projektov a získala 3,74 milióna eur.

 

Na verejnej prezentácii projektu Revitalizácie grinavského parku v marci 2012 zaujímalo obyvateľov Grinavy, aké plány má Mesto Pezinok, ak by sa park nepodarilo financovať zo zdrojov Európskej únie. Pán primátor obyvateľov informoval, že Mesto by mohlo pristúpiť k tzv. variantu B a park by postupne financovalo z mestského rozpočtu.

 

celý článok...
 
Toto sme chceli povedať...

Nečítam Pezinčana. Oh, klamem. Občas si nalistujem rubriku „Noví občiankovia“ a pozerám si, aké krstné mená detí sú v trende. Ale čo je v obsahu, sa aj tak vždy dozviem. Veľa ľudí ma oslovuje s otázkou „videla si, čo je v Pezinčanovi o Grinave?“. Niekedy sa poteším, keď sú to dobré správy alebo keď sú to informácie z www.grinava.com. Prednedávnom som sa však nepotešila. Lebo otázka znela trochu inak a mala negatívny tón – „Čítala si, že park už nebude a čo za to dostal Rusnák?“. Nie, nečítala som, neviem o tom, že by park nemal byť, ale viem, že na tom s Radom robilo minimálne 10 ľudí. Nepotrebujem Pezinčana, aby som sa o Radovi a Gabike Rusnákových niečo dozvedela. Spolupracujeme spolu už tretí rok a sme takmer v dennom kontakte. Sú členmi Občianskej iniciatívy GRINAVA od roku 2012. A sú obrovským prínosom pre Grinavu. Rado stojí za všetkými veľkými získanými a aj zrealizovanými grantmi. Bez jeho architektonických návrhov by sme dnes v Základnej škole na Oreší nemali Výtvarníček zo starej kuchyne, nemali by sme GrinGu zo starej kotolne, nestavali by sme Green Class na nádvorí ani Fit Park za telocvičňou. Všetky tieto projekty robil pre občianske združenie zadarmo. Bez Gabiky by sme nemali tisíce eur z grantov, ktoré sme získali. Za ostatný rok to bolo bez mála 15 000 eur. Všetky tieto peniaze sme venovali a ďalej venujeme do revitalizácie priestorov a priestranstiev v Grinave, na akcie a podujatia predovšetkým pre deti a mládež. Sme súčasťou Mesta Pezinok. Robíme to teda aj pre Mesto Pezinok. Nečakáme naivne, že nám bude Mesto za to vďačné. Ale aspoň sa pýtame – Mesto, prečo sa snažíš diskreditovať ľudí, ktorí pre Teba nezištne pracujú, zabezpečujú rozvoj Tvojich obyvateľov, starajú sa o voľný čas  detí a mládeže, vytvárajú hodnoty, zveľaďujú Tvoj majetok...? Nie, nečakáme odpoveď. Lebo si vieme predstaviť, aká by bola.

 

... ale toto píšem iba tak, na okraj. Lebo my si ideme ďalej, ešte viac zomknutí a najmä posilnení. Silu nám dávajú tí, pre ktorých toto všetko robíme. Naše a vaše deti.

celý článok...
 
Vyjadrenie JUDr. Gabriely Rusnákovej

Občan Grinavy, JUDr. Gabriela Rusnáková si uplatnila právo na odpoveď v zmysle Tlačového zákona ako reakciu na článok primátora Olivera Solgu v mesačníku Pezinčan z júla 2013 pod názvom „Pravda o grinavskom projekte“. Podľa zákona by mal byť článok uverejnený na rovnocennom mieste v najbližšom vydaní tohto mesačníka v tomto znení:

 

Odpoveď JUDr. Gabriely Rusnákovej

 

Na stránke www.grinava.com bol uverejnený môj článok s názvom „Primátor povedal grinavskému parku NIE!“. Tento názov vystihuje skutočnosť, že pán primátor Mgr. Oliver Solga na zasadnutí mestského zastupiteľstva apeloval na poslancov, aby projekt Grinavy nepričlenili k projektom zamýšľaným do výzvy ISRMO, čoho dôsledkom je, že projekt, „ktorý stál mesto nemalé peniaze“ ako píše pán primátor a na ktorý je vydané právoplatné stavebné povolenie, sa nebude realizovať.

 

celý článok...
 
Primátor povedal Grinavskému parku NIE!

.začiatky

Keď sme začínali s myšlienkou grinavského parku, bol december 2011. Začiatok bol ideálny. Pán primátor vyjadril podporu tomuto projektu a začali sa práce na dosiahnutie termínu máj 2012, dokedy mal byť projekt spracovaný a odovzdaný. Keď sa teraz na nás valí kritika od pána primátora za to, ako sme prišli na poslednú chvíľu a že zamestnanci boli v časovom strese a nestíhali svoju robotu kvôli grinavskému parku, tak sa teda zamyslime. Keby mal pán primátor už pripravený projekt v dostatočnom časovom predstihu, aby nestresoval svojich zamestnancov, myslíte že by nám povedal, no mám tu síce jeden projekt už pripravený, ale dám ho do šuplíka a uprednostním radšej grinavský projekt, ktorý možno nestihneme? Skôr bude pravdepodobnejšie to, že nijaký iný projekt pripravený nebol a nebyť grinavského projektu, výzva z januára 2012 na čerpanie eurofondov by prebehla bez akéhokoľvek projektu Pezinka, za čo by asi pán primátor veľa pochvaly nedostal. Boli sme v správny čas na správnom mieste a park dostal počiatočnú zelenú.

 

celý článok...
 
Budeme mať Grinavský park?

S vašou podporou (petíciou) sa nám podarilo dosiahnuť, aby Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka preverilo naše právne argumenty ohľadne vyradenia projektu Revitalizácie grinavského parku. Výsledkom je list ministerstva zo 17.5.2013, kde sa uvádza, že na základe našich argumentov môže dôjsť k revízii rozhodnutia o neschválení žiadosti, ak by s tým žiadateľ, teda Mesto Pezinok, súhlasil. De facto bolo potvrdené pochybenie zo strany ministerstva. Našou snahou bolo dosiahnuť, aby v prípade, ak sa z verejných obstarávaní iných projektov ušetria finančné prostriedky, mohli byť použité pri dodržaní poradia aj na náš park (pracovne to nazývajú „zásobník“ mne sa viac páči výraz „čakačka“). Preto sme bojovali o prekvalifikovanie rozhodnutia, ktoré hovorilo o nedostatkoch projektu na rozhodnutie, ktoré hovorí o správnosti projektu, nanajvýš nedostatku finančných prostriedkov. Podľa informácií, ktoré sme na stretnutí dostali, aj napriek tomu, že zákon takýto postup predpokladá, nemôžu tak postupovať, nakoľko sa táto informácia neobjavila v samotnej výzve, do ktorej bol projekt prihlásený.

 

celý článok...
 
Nové informácie v projekte PARK

Prinášame vám priebežné informácie, súvisiace s našou iniciatívou – žiadosť o prijatie u pána ministra Jahnátka vo veci posudzovania projektu „Revitalizácia – obnova parku historickej časti Grinava“, ktorú v priebehu dvoch dní podporilo 228 občanov. Touto cestou všetkým, ktorí podporili našu žiadosť ďakujeme!

 

Existujú dve možnosti ako zvrátiť rozhodnutie o neschválení žiadosti. Jednou je podanie žiadosti o preskúmanie oficiálnym žiadateľom – teda mestom Pezinok (§ 14 ods. 6 zákona č. 528/2008 Z.z.) a druhou je presvedčiť pána ministra, aby z vlastného podnetu dal preskúmať rozhodnutie (§ 14 ods. 8 zákona č. 528/2008 Z.z.). Prvá možnosť je podľa nášho názoru otázna, nakoľko žiadosť o preskúmanie musí smerovať len proti posúdeniu splnenia výberových kritérií, pričom náš projekt vyradili ešte pred fázou hodnotenia a výberu projektov. Druhá možnosť sa nám vidí schodnejšia a to, presvedčiť pána ministra, aby využil svoju právomoc, ak by sa zistilo, že  rozhodnutie je vydané v rozpore s podmienkami poskytnutia pomoci a podpory podľa § 13 ods. 3 zákona č. 528/2008 Z.z., ktorá teda umožňuje prešetriť žiadosť aj v širších súvislostiach.

 

Zistili sme prostredníctvom Kancelárie ministra, že našu žiadosť dostal na vyjadrenie Útvar implementácie programov regionálneho rozvoja. So žiadosťou o stretnutie sme oslovili priamo generálneho riaditeľa útvaru a zhodli sme sa na potrebe vyjasnenia si našich odborných argumentov. Na stretnutie boli pozvaní aj zástupcovia mesta. Medzitým nám prišla oficiálna odpoveď od pána ministra, kde sa uvádza, že problematický je prvý namietaný bod spočívajúci v nepredložení stanoviska orgánu štátnej vodnej správy a obsahuje aj informáciu, že projekty ešte bude posudzovať Osobitná komisia pre preskúmanie žiadostí. Na list pána ministra sme pripravili okamžitú odpoveď a upozornili ho na nasledovnú skutočnosť: „K tomu by sme chceli uviesť, že predmetné stanovisko je potrebné vnímať v kontexte stavebného konania, ku ktorému sa stanovisko vydáva. Stavebný úrad v zmysle stavebného zákona vyzval orgán štátnej vodnej správy, aby sa ako dotknutý orgán k projektovej dokumentácii vyjadril v rovnakej lehote ako účastníci konania s upozornením, že ak sa v danej lehote nevyjadrí, má sa za to, že so stavbou z hľadiska ním sledovaných záujmov súhlasí (§ 61 ods. 6 stavebného zákona). Keďže tento súhlas je právnou fikciou, nie je možné ho doložiť fyzicky.“

 

Z uskutočneného takmer dvoj-hodinového veľmi ústretového stretnutia sme sa okrem iného dozvedeli, že tento útvar nie je kompetentný vykonať kontrolu posúdenia projektu, nakoľko sám konanie viedol, teda nemôže kontrolovať „sám seba“. Podnikáme ďalšie kroky v našej spoločnej iniciatíve a o výsledkoch vás budeme naďalej informovať.

 

JUDr. Gabriela Rusnáková, arch. Ing. Radovan Rusnák, Občianska iniciatíva GRINAVA

 
BOJ O PARK

Rozhodnutím Ministra pôdohospodárstva a rozvoja vidieka zo dňa 21.12.2012 bola neschválená žiadosť mesta Pezinok o nenávratný finančný príspevok vrámci operačného programu Bratislavský kraj o podpore z fondov Európskeho spoločenstva. Dňa 7.1.2013 mesto Pezinok podalo na ministerstvo opravný prostriedok - Žiadosť o preskúmanie rozhodnutia o neschválení. Keďže sa domnievame, že rozhodnutie ministerstva je nekorektné, chceli by sme podpisovou akciou požiadať pána ministra Jahnátka o stretnutie a vysvetlenie našich dôvodov.

 

ROZHODNUTIE MINISTERSTVA

 

ŽIADOSŤ MESTA PEZINOK

 

 

Dôvody vyradenia a stručné zhrnutie nášho stanoviska k vyradeniu projektu „Revitalizácia – obnova parku historickej časti Grinava“, kód žiadosti: NFP22310120134, výzva k opatreniu 1.1. Regenerácia sídiel, Operačný program Bratislavský kraj:

 

1. Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky ako Riadiaci orgán pre Operačný program Bratislavský kraj (ďalej len „ministerstvo“) žiadalo, aby k stavebnému objektu lávka bolo doložené stanovisko príslušného orgánu štátnej vodnej správy v zmysle zákona č. 364/2004 Z.z.

V zamietnutí sa píše, že vyjadrenie bolo síce predložené, ale že to nie je vyjadrenie v zmysle zákona 364/2004 Z.z. a že predložené vyjadrenie je podmienené nejakým iným vyjadrením.

Mesto Pezinok upozornilo, že v predloženom vyjadrení sa vyslovene uvádza, že príslušný orgán štátnej vodnej správy (SVP, š.p. OZ Bratislava, Správa vnútorných vôd Šamorín) po oboznámení sa s projektovou dokumentáciou súhlasí s predloženým zámerom pri zohľadnení nasledovných podmienok.

Keď sme telefonicky konzultovali a overovali s príslušnými pracovníkmi SVP, š.p., či je potrebné ešte nejaké iné vyjadrenie, povedali, že nie, že všetko čo bolo v zmysle zákona potrebné, nám zaslali.

 

2. Ministerstvo žiadalo, aby v nájomnej zmluve uzatvorenej s vlastníkom časti pozemkov pod parkom (SVP, š.p) bola zabezpečená nevypovedateľnosť zmluvy minimálne 5 rokov po ukončení realizácie aktivít projektu, keďže v nájomnej zmluve sa nachádza možnosť vypovedania zmluvy v prípade, že vlastník bude potrebovať nehnuteľnosť na svoje prevádzkové účely.

V zamietnutí sa píše, že nájomná zmluva ani v zmysle dodatku nie je nevypovedateľná ako požadovali.

Mesto Pezinok upozornilo, že Dodatok č. 1 k nájomnej zmluve jednoznačne uvádza, že podľa čl. IX bod 3 druhá veta sa zmluvné strany dohodli, že právo vypovedať zmluvu podľa celého článku IX (teda vrátane prípadu potreby nehnuteľnosti na prevádzkové účely, ktorý je uvedený v bode 2 článku IX) môžu uplatniť až po uplynutí 5 rokov od právoplatnosti užívacieho povolenia.

Z toho vyplýva, že vlastník môže na svoje prevádzkové účely požadovať nehnuteľnosť až po uplynutí 5 rokov, dovtedy je zmluva nevypovedateľná. Toto ustanovenie je tak jednoznačné, že nie je možný odchylný výklad.

 

3. Ministerstvo namieta, že v projektovej dokumentácii sa nachádza kamerový systém a preto žiadali doručenie cenovej ponuky na kamerový systém, aby mohli stanoviť či ide o oprávnený alebo neoprávnený výdavok.

Mesto Pezinok však upozorňovalo a naďalej upozorňuje, že v žiadosti o NFP nikde nežiada peniaze na kamerový systém. Keďže takúto požiadavku na krytie výdavkov nevznieslo, je bezpredmetné hodnotiť jej oprávnenosť či neoprávnenosť.

Obdobne bolo v projektovej dokumentácii mobilné hľadisko a mobilné pódium pre kultúrne akcie. Aj v tomto prípade ministerstvo žiadalo konkrétne položky rozpočtu. Vysvetlili sme, že peniaze na mobilné hľadisko ani pódium nežiadame, nakoľko si ho budeme zapožičiavať. S týmto problém ministerstvo nemalo, ale s kamerovým systémom, na ktorý sa taktiež nežiadali peniaze, už problém malo.

 

4. Nie je jasné, čo ministerstvo namieta v tomto bode.

Projekt stavby bol rozsahovo vypracovaný nad rámec vyhlášky č. 453/2000 Z. z. v podrobnosti realizačnej projektovej dokumentácie okrem časti statika, ktorá bola spracovaná výpočtom a statickým posudkom, ktoré boli potrebné k vydaniu stavebného povolenia. Kvôli splneniu požiadavky ministerstva však statik dopracoval výkresy, ktoré označil ako autorizovaná osoba svojou pečiatkou. Keďže ministerstvo neštandardne trvalo na tom, že okrem pečiatky statika musia výkresy obsahovať aj pečiatku stavebného úradu, tak bol o to požiadaný príslušný stavebný úrad, ktorý vydal stavebné povolenie. Stavebný úrad prízvukoval, že projekt je v poriadku, preto vydal stavebné povolenie a nie je potrebné potvrdzovať ďalšie výkresy. Napriek tomu uvedený materiál preskúmal a potvrdil. Aj táto požiadavka bola splnená v lehote 7 dní, ktoré ministerstvo určilo na odstraňovanie nedostatkov. Obdobne ako dodatok k nájomnej zmluve, ktorý obsahuje dátum 18.7.2012, tak aj pečiatka stavebného úradu je z tohto obdobia, kedy sa spĺňali požiadavky ministerstva.

 

Domnievame sa, že jediným riešením tejto situácie je, ak by pán minister využil svoje kompetencie v zmysle § 14 zákona č. 528/2008 Z.z. o pomoci a podpore poskytovanej z fondov Európskeho spoločenstva v znení neskorších a ako štatutárny orgán riadiaceho orgánu túto záležitosť náležite preskúmal.

 

Ing. Radovan Rusnák, Gabriela Rusnáková, PhDr. Milan Grell

 

 
Žiadosť o príspevok z eurofondov podaná

O aktuálnom stave prípravy realizácie projektu revitalizácie grinavského parku nás informovali spoluautori projektu poslanec PhDr. Milan Grell a architekt Ing. Radovan Rusnák: Podarilo sa doriešiť technické detaily v projekte ako aj majetkovoprávne aspekty a uzavrieť zmluvu s vlastníkom pozemkov pod časťou parku - Slovenským vodohospodárskym podnikom š.p., získali sme stanoviská od správcov inžinierskych sietí. Majetkovoprávne oddelenie mesta Pezinok zabezpečilo originály listov vlastníctva dotknutých pozemkov, oddelenie výstavby vydalo záväzné stanovisko vo vzťahu k územnému plánu. Inžiniering zabezpečil Ing. František Mészáros, výsledkom ktorého je získanie právoplatného vodoprávneho povolenia od Úradu životného prostredia v Pezinku, povolenie na premiestnenie pamätníkov od Krajského pamiatkového úradu v Bratislave ako aj  stavebného povolenia vydaného Mestom Modra. Aby sa stihol termín predloženia projektu, teda žiadosti o nenávratný finančný príspevok (NFP), Grinavania ako aj zástupcovia oboch cirkví, ktorí boli účastníkmi týchto konaní sa vzdali práva na odvolanie. Po spracovaní žiadosti vrátane povinných príloh spoločnosťou Gestus a.s. bol dňa 2. mája 2012 projekt predložený Bratislavskému samosprávnemu kraju na kontrolu formálnej správnosti, nasledovať bude proces jeho odborného hodnotenia, proces výberu žiadosti o NFP výberovou komisiou, odporučenie komisie, rozhodnutie o schválení prípadne neschválení žiadosti, ktorá pri pozitívnom výsledku bude smerovať k uzavretiu zmluvy o poskytnutí NFP. Tento náročný proces bude trvať niekoľko mesiacov. Schéma procesu schvaľovania žiadosti

 
Žiadosť o projekt schválená

Na programe mimoriadneho zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Pezinku bola okrem iného aj žiadosť o súhlas s projektom "Revitalizácia - obnova parku v historickej časti Grinava", ktorú predložil Mgrr. Miroslav Šebesta, prednosta Mestského úradu v Pezinku. Projekt predstavil poslanec PhDr. Milan Grell, s doplňujúcimi informáciami vystúpil aj poslanec Drahomír Šmahovský. Prítomní poslanci Mestského zastupiteľstva v následnom v hlasovaní jednomyseľne schválili žiadosť o poskytnutie finančných prostriedkov na realizáciu projektu. Celková výška finančných prostriedkov, plánovaných na projekt je 420.580,- EUR, z toho zo zdrojov Európskej únie je plánovaná suma 399.551,- EUR a z rozpočtu mesta suma 21.029,- EUR. Poslanci ďalej schválili nájmy nehnuteľností, dotknutých pripravovaným projektom. Na zasadnutí mestského zastupiteľstva bola prítomná ako verejnosť aj skupina Grinavanov a tí sa prostredníctvom poslanca Drahomíra Šmahovského informovali u primátora Mgr. Olivera Solgu na nové skutočnosti v súvislosti s kanalizáciou - predovšetkým na to, či bol už prijatý nový právnik na spracovávanie agendy, súvisiacej s kanalizáciou. Podľa slov primátora Mgr. Olivera Solgu zo 68 záujemcov, ktorí sa prihlásili na túto pozíciu vybrali 14 záujemcov, s ktorými sú naplánované pohovory na 21. marca 2012. (ek) Fotogaléria k článku Foto: Matej Kulich

 

 
Sprievodná správa k projektu Revitalizácia parku

Územie na ktorom navrhujeme revitalizáciu parku predstavuje zbytok pôvodnej parkovej úpravy, ktorá v minulosti nadväzovala na prirodzený biotop Rakového potoka ako aj na líniovú sadovú úpravu pozdĺž pôvodnej dvojprúdovej komunikácie štátnej cesty. Najničivejším zásahmi do urbanizmu v 70.-80. rokoch minulého storočia boli regulácia potoka tzv. panelovým spôsobom a rozšírenie cestnej komunikácie na štvorprúdovú. Po týchto zmenách v historickej časti Grinava ostal z pôvodného parku trojuholníkový pozemok - priestor kde boli časom presunuté pomníky padlým hrdinom z I. a II. svetovej vojny, neskôr pribudli lavičky s detskou šmykľavkou a stromy.Celkový rozsah riešeného územia je ohraničený mostom pri evanjelickom kostole a komunikáciou Myslenickej ulici na dolnom konci obce, pôvodnými spevnenými či nespevnenými komunikáciami a chodníkmi pozdĺž potoka cez obec po betónový most na Matúškovej ulici. Návrh pozostáva z dvoch častí, ktoré vzájomne na seba nadväzujú a to pešia zóna pozdĺž potoka a park.

celý článok...
 
Prezentácia projektu Revitalizácia parku v Grinave

Malebný priestor Pivnice u Štefana bol v utorok 13. marca 2012 miestom prvej verejnej prezentácie pripravovaného projektu Revitalizácia parku historickej časti Grinava, ktorý predstavili autor návrhu architekt Ing. Radovan Rusnák a grinavský poslanec PhDr. Milan Grell. Pozvanie na toto podujatie prijali aj najvyšší predstavitelia mesta Pezinok - primátor Mgr. Oliver Solga a viceprimátori Ing. Miloš Andel a Ing. Ján Čech. Hlavnou myšlienkou projektu je rekonštrukcia a zveľadenie priestoru medzi katolíckym a evanjelickým kostolom na Myslenickej ulici, ktorý by mal slúžiť ako priestor pre obyvateľov Grinavy na stretávanie sa, organizovanie rôznych podujatí, relax a tiež dôstojné miesto pre pamätníky obetí oboch svetových vojen. Priestor námestia by mal smerom k Základnej škole nadväzovať na nový most a pešiu zónu - chodníky z oboch strán potoka, lemované zeleňou, lavičkami a verejným osvetlením. V ďalšej etape je zámerom prepojiť tento areál s detským ihriskom v priestoroch bývalej školy a športoviskom v priestore súčasnej Základnej školy Orešie. Autor projektu Ing. Radovan Rusnák priblížil technické detaily a zámery projektu a PhDr. Milan Grell a primátor Mgr. Oliver Solga informovali o administratívnych úkonoch, ekonomických aspektoch a stanovených termínoch, spojených s podaním projektu. V diskusii sa prítomní obyvatelia venovali praktickým otázkam využiteľnosti revitalizovaného parku a tiež niektorým aktuálnym otázkam, týkajúcich sa Grinavy. Projekt Revitalizácie parku historickej časti Grinava obyvateľov zaujal a možno konštatovať, že prijali myšlienky architekta Rusnáka a poslanca Grella o pozdvihnutí našej mestskej časti. Ako poznamenal aj primátor Mgr. Oliver Solga, víta v tomto smere nové aktivity občanov, brigády a dobrovoľníctvo, ktoré sú znakom občianskej angažovanosti. Aj preto sa aj my tešíme, že sa s vami stretneme pri realizácii tohto projektu. (ek) Fotogaléria k článku foto: Matej Kulich