Informácie
Výsledky referenda v Grinave

 

Výsledky celoštátneho referenda o rodine, ktoré sa konalo 7. februára 2015, podľa údajov Štatistického úradu Slovenskej republiky dopadli v Grinave, teda v našom volebnom okrsku č. 18, nasledovne.

 

Počet oprávnených voličov v Grinave bol 1339, počet zúčastnených 235, čo predstavuje účasť 17,55%. Celková účasť za mesto Pezinok dosiahla 16,87%.

 

Z 235 odovzdaných hlasovacích lístkov bol jeden neplatný. Na referendovú otázku č. 1 kladne odpovedalo 228 občanov, šesť záporne. Na druhú referendovú otázku odpovedalo kladne 225 občanov, nesúhlas vyjadrilo 9 občanov. S poslednou otázkou súhlasilo 223 občanov a nesúhlasilo 11 občanov.

 

Ústredná komisia pre referendum Slovenskej republiky oznámila, že referendum nie je platné, nakoľko sa na ňom nezúčastnilo viac ako 50% oprávnených osôb. Celková účasť na Slovensku dosiahla 21,41%.

 

 

 
Petícia proti hazardu v Pezinku

 

Pezinok sa od 14. apríla 2016 zaradil k mestám, ktoré sa snažia petíciou vytesniť hazard. Petičné iniciatívy za zákaz hazardných hier, sú vedené či už predstaviteľmi jednotlivých miest (Bratislava, Prešov, Ružomberok, Nitra, Galanta, Levoča  a pod.), alebo občianskymi iniciatívami (Zastavme hazard).

 

V Pezinku petičnú akciu za zákaz hazardu pripravilo a začalo realizovať občianske združenie Srdce Pezinka, ktoré združilo množstvo dobrovoľníkov, ktorí budú podpisy zbierať. Po tom ako o zahájení petičnej akcie informoval na zasadnutí mestského zastupiteľstva primátora a poslancov mesta Pezinok PhDr. Milan Grell sa na druhý deň objavilo na webovej stránke mesta stanovisko vedenia mesta, ktoré vyjadrilo rovnaký názor na nebezpečnosť hazardu pre Pezinok, takže potešujúcou správou je, že petícia získa širokú podporu naprieč politickým i spoločenským spektrom a spojí obyvateľov Pezinka v spoločnom úsilí.

 

Vláda Slovenskej republiky vrátila hracie automaty do našich obcí (do roka 2013 stačilo na zákaz automatov všeobecne záväzné nariadenie obce). V súčasnosti je však k zákazu v obciach potrebná petícia, ktorú musí podpísať aspoň 30% občanov nad 18 rokov! V prípade Pezinka to znamená nazbierať asi 6 500 podpisov obyvateľov. Je to veľké číslo, no veľký je aj počet tých, ktorí sú s existenciou herní nespokojní. Výsledkom tejto petície by bola požiadavka obyvateľov za zákaz hazardu v meste. Obmedzenie hazardu je celosvetovým trendom. Veľké európske mestá ako Viedeň,  Praha tak už urobili. Úspešne k nim smeruje aj Bratislava. Tieto mestá prijali v rámci svojich kompetencií opatrenia, ktorými  obmedzili činnosť týchto zariadení na svojom území. Prípadný úspech obmedzenia hazardu v Bratislave by s vysokou mierou pravdepodobnosti viedol k premiestneniu sa hazardu do blízkeho okolia Bratislavy a k ďalšiemu nárastu takejto činnosti v našom meste.

 

V minulosti platilo, že hracie automaty a automaty na videohry sa nemohli prevádzkovať v blízkosti (do 200m) od škôl, škôlok, zariadení sociálnych služieb pre deti a mládež a ubytovní mládeže. Tento zákaz však neplatí pre herne – vraj preto, lebo dozor v herni zabezpečí, aby sa tam maloletý nedostal.  To znamená, že herňa môže byť priamo pri škole, či školskom internáte.

 

Herne podporujú závislosť na hazardných hrách a v ich okolí dochádza k narušovaniu verejného poriadku. Okrem toho spôsobujú trvalé škody na morálnom a existenčnom vývoji detí a celých  rodín závislých hráčov (v SR je oficiálne asi 50 000 gamblerov, no predpokladá sa, že ich je 2 až 3x viac). Liečebné náklady na 1 kúru u 1 závislého sú cca 1035 Eur (hradí SP). Po prvej kúre sú vyliečení asi 40%.

 

Alkoholová závislosť je nebezpečná a treba proti nej bojovať, ale nemá taký rýchly nástup a obvykle trvá niekoľko rokov kým sa rozvinie do takých silných ekonomických dôsledkov pre rodinu ako problémové gamblerstvo. Väčšina gamblerov priamo neohrozuje okolie.  No podľa niektorých odhadov tretina pácha trestné činy v snahe zabezpečiť si peniaze na hru.  Mnohé z nich nie sú hlásené, nakoľko sa týkajú najbližších príbuzných.  Asi tretina liečených pacientov má za sebou pokus o samovraždu.

 

Petičné hárky si môžete vytlačiť TU.

Upozornenie! Petíciu môžu podporiť len obyvatelia Pezinka, ktorí dovŕšili vek 18 rokov.


Vyplnené hárky môžete odovzdať na týchto miestach:

 

Kaviareň SIMBA, ul. Mladoboleslavská č.1-

Papiernictvo GRAFIT, ul. Holubyho č.16

Kvetinárstvo V4, Nákupné centrum MÓLO, ul. Myslenická č.2/C

Predajňa Stavebniny Stavkvet, ul. Moyzesova č.8

Novinový stánok Vladov stánok v Pezinku, ul.1.mája č.3

DROGÉRIA -DROBNÝ TOVAR JaE Rusnák, ul. Myslenická č.141

 

Ďakujeme, že vám situácia v meste Pezinok nie je ľahostajná!

 

 
Kanalizácia a možnosť podania pripomienok

 

Dňa 2. decembra 2014 bolo na úradnej tabuli Mesta Pezinok zverejnené formou verejnej vyhlášky OZNÁMENIE o pokračovaní vo vodoprávnom konaní a upustení od ústneho pojednávania vo veci stavby Grinava - kanalizácia (bez objektov SO 02.2 - lapače splavenín). Za deň doručenia verejnej vyhlášky sa bude považovať deň 17. december 2014, pričom začne plynúť lehota 7 pracovných dní na podanie námietok a pripomienok, ktorá by mala uplynúť 31.12.2014. Na neskôr podané námietky sa nebude prihliadať. Nahliadnutie do dokumentov a informácie Okresný úrad Pezinok, odbor starostlivosti o životné prostredie, ul. M.R.Štefánika 10, Pezinok, 3.posch., č. dverí 306 v stránkových hodinách, t.č. 033/641 11 81.

 

celý článok...
 
Dopravné spojenie - autobusy

Autobusové spojenie v GrinaveAutobusové spojenie v Grinave je zabezpečované prostredníctvom siedmich autobusových zastávok spoločnosťou Slovak Lines, a.s.. Štyri sa nachádzajú na Myslenickej ulci, dve približne protiľahlé pri Evanjelickom kostole, dve rovnako protiľahlé sa nachádzajú pri budove bývalej pošty, tieto zastávky sa dlhodobo označujú v cestovných poriadkoch ako "Jednota", čo je označenie niekdajšieho reťazca potravín. Ďalšie zastávky sa nachádzajú na začiatku Limbašskej cesty a sú využívané až z troch smerov. Zastávka na Štúrovej je obsluhovaná predovšetkým počas školského roka a zabezpečuje dopravu školákov z blízkeho okolia. Posledná zastávka sa nachádza pod novým železničným nadjazdom.

 

 

Odchody autobusov zo všetkých zastávok nájdete tu.

*AKTUALIZOVANÉ 20.1.2012*

celý článok...