Vitajte na webstránke Grinavy, mestskej časti Pezinka

Grinava
Mestské zastupiteľstvo a petícia

 

Na úvod si dovoľujeme zacitovať z materiálu Účasť občanov na územnom plánovaní spracovaného občianskym združením VIA IURIS, ktorí sú známi tým, že „bojujeme v kauzách, kde mocní ohýbajú zákon vo svoj prospech“.

 

.VIA IURIS

 

Verejnosť sa začne zvyčajne zaujímať o ÚP neskoro až keď začína nejaká „háklivá“ výstavba, (napríklad benzínového čerpadla, garáží, hypermarketu, cesty), keď sa začína hovoriť o vyvlastňovaní a verejnom záujme, prípadne keď začína proces EIA a verejnosť si uvedomí, ako by sa zišiel „dobrý“ územný plán. Verejné konflikty pri zahájení výstavby spôsobujú problémy zainteresovaným investorom, samospráve, štátnej správe aj verejnosti. Preto by malo byť v spoločnom záujme všetkých, aby sa verejnosť spolupodieľala na formovaní územia, aby bola zrozumiteľne informovaná o dôležitých etapách obstarávania územného plánu, aby mu rozumela, aby sa zapájala do jeho prípravy a vyjadrovala svoje názory na rozvoj svojho územia. Je to ťažké. Územnému plánu neraz nerozumejú ani poslanci, ktorí ho schvaľujú. Významnú úlohu pri osvete môže zohrať „obstarávateľ“. Najmä ak bude informovať o príprave územného plánu zrozumiteľne v miestnych médiách, ak osloví miestnych aktivistov – združenia, spoločenské organizácie... aby sa z prípravy územného plánu stala naozaj spoločná miestna záležitosť. Samosprávy často informujú verejnosť len strohým oznamom na málo prístupnej úradnej tabuli. Splnia povinnosť (niekedy dokonca ani nie) a verejnosť ostane pri tvorbe ÚP pasívna. Tým aktívnejšia potom býva v „boji“ proti neželanej benzínke. Ani zapojenie verejnosti do prípravy ÚP však ešte nevylučuje budúce možné konflikty. Nie je možné predvídať všetky okolnosti, ktoré môže priniesť život. Ak sa verejnosť stretne s problémami pri rozvoji územia (máme na mysli ochranu verejných, nie súkromných záujmov) a potrebuje argumentovať jestvujúcim územným plánom, odporúčame, aby sa obrátila na miestneho nestranného odborníka - urbanistu, stavbára, právnika, úradníka. Získať miestneho odborníka na stranu verejnosti však môže byť problém. Profesionáli, ktorých územné plánovanie živí, alebo úradníci podliehajúci samospráve či štátnej správe, môžu riskovať ohrozenie dobrých pracovných príležitostí, ak budú poskytovať poradenstvo verejnosti napríklad proti „záujmom“ samosprávy.“

 

Na mestskom zastupiteľstve dňa 11.6.2015 sa vďaka poslancovi Ing. Mariánovi Šipošovi dostal na rokovanie bod, ktorý sa týkal návrhu Zmien a doplnkov č.1/2015 územného plánu mesta Pezinok.

Pán primátor sa pri tomto bode vyjadroval aj k petícii obyvateľov Grinavy, ktorí nesúhlasili s napojením obchvatu na Grobskú cestu križovatkou, ktorá je zakreslená vo výkrese funkčného a priestorového usporiadania v strategickom dokumente, ktorými zmeny a doplnky sú.

 

Citácia z materiálu VIA IURIS: „Dôležitý je najmä samotný obsah ÚP. Každý ÚP pozostáva z viacerých častí, grafických a textových príloh, záväzných a smerných častí, rôznych dokladov a jeho významnou súčasťou je aj VNZ o záväzných častiach ÚP. V praxi sa najčastejšie používa textová časť ÚP a výkresy priestorového usporiadania a funkčného využívania územia.“

„Dôležitý je celý dokument, nielen jeho záväzné časti, ale aj smerné (ani tie nemožno obchádzať či ignorovať, i keď ich záväznosť nie je až taká „silná“ ako u záväzných, upravených vo VZN).

„Ani smernú časť územného plánu nemožno ignorovať v územnom konaní.“


Mesto Pezinok dňa 6.3.2015 verejnou vyhláškou zverejnilo na svojej úradnej tabuli návrh Zmien a doplnkov č. 1/2015 a vyzvalo verejnosť, aby sa k návrhu vyjadrili. Obyvatelia Pezinka a dotknutých obcí vyjadrili svoj názor formou petície, kde dali jasne najavo nesúhlas s riešením napojenia na Grobskú cestu. Pán primátor na zasadnutí MsZ niekoľko krát zopakoval ako je petícia občanov zbytočná, lebo „My neriešime žiaden obchvat Pezinka. Úloha Bratislavského samosprávneho kraja bola obchvat Viničného s napojením na Pezinok.

 

Obyvatelia poukázali na to, že nepoznajú dôvod, prečo sa opustil variant, ktorý predpokladal nový územný plán a ktorý bol ešte aktuálny v novembri 2014, t.j. napájanie cez Limbašskú cestu a prečo sa zmenil na Grobskú cestu.

Primátor túto zmenu neobjasnil ani na zasadnutí poslancov mestského zastupiteľstva. Podľa neho „Všetky zmeny a doplnky, ktoré sa robia, boli predsa zakomponované a teraz už len vyňaté z nového územného plánu a boli pripomienkované opakovane, všetky, v súlade s územným plánom, lenže keď nový územný plán stojí v tomto momente u právnikov, tak sme sa rozhodli, že týchto šesť bodov pustíme. Koniec.“ Prečo teda nepustili zmeny tak ako ich nový územný plán obsahoval, ale urobili tam zmeny, teda z Limbašskej na Grobskú, sme sa nedozvedeli. Veď vo výkresoch bolo predĺženie Limbašskej spracované a jednoznačne zakreslené, všetky dotknuté orgány sa k tomuto variantu vyjadrili, vrátane poslancov formou uznesenia. O to zarážajúcejšia je výčitka smerom na petičný výbor, že „ale oni hneď začali zbierať petíciu bez toho, aby si zistili, či prieťah cesty z Limbachu cez viadukt do Glejovky a ďalej popri Ecorecu a napojení na ten kruhový objazd BSK, bude spĺňať tá cesta všetky parametre.“ Ale veď petičný výbor nevymyslel žiadnu novú alternatívu s neznámymi parametrami, navrhoval vrátiť sa k schválenému variantu A v novom územnom pláne –predĺženiu Limbašskej cesty, ktorý bol spracovaný firmou Aurex, prerokovaný s dotknutými orgánmi a poslancami MsZ.

 

Ďalej pán primátor uviedol: „My vieme, že keď budeme v štádiu územného konania, čohokoľvek, budeme musieť a našou povinnosťou to bude, zosúladiť náš územný plán obchvatu s územným plánom BSK, pri tvorbe ktorého som bol. To znamená, že vrátane preložky alebo kruhového objazdu, už nie na ceste do Grobu, ale o 200 metrov ďalej.“

Tak je to, čo občania požadujú v petícii, teda umiestnenie napojenia na obchvat cez predĺženie Limbašskej nemožné kvôli parametrom, alebo bude to isté možné ale až v územnom konaní?

A bude teda príležitosť pri opätovne zosúlaďovanom územnom pláne mesta Pezinok alebo až v územnom konaní?

celý článok...
 
Úspechy grinavských vinárov 2015

 

Sezóna súťažných degustácií pomaly doznieva a tak znova prišiel čas hodnotení, chvál a vinárskych dišpút. Ročník 2014 nejeden vinár a vinohradník prirovnával na začiatku sezóny k ročníku 2010. Po slabej zime bez snehovej pokrývky prišla hanblivá jar a nástup chladného leta s množstvom chorôb a škodcov, ktoré si postupne vyberali od hrozna svoju daň, dali vinohradom riadne zabrať. Dúfajúc, že horšie už nepríde, túžobne vyčkávali vinohradníci priaznivú suchú a slnečnú jeseň. Prišiel však pravý opak. V druhej polovici septembra pršalo tak výdatne, že vinohrady takmer prišli aj o posledné strapce hrozna. To, čo sa stihlo pooberať, kvantitou aj kvalitou zaostávalo oproti posledným ročníkom. Vinári pracovali s tým, čo im príroda nadelila a nakoniec to nedopadlo až tak dramaticky. Popri vínach starších ročníkov sa predsa len na súťažných výstavách presadili aj vína z ročníka 2014.

 

VVDP Karpaty sa vydarilo Rulandské biele 2014, za ktoré si z Dolných Orešian odniesli zlatú medailu. Müller Thurgau 2014 bodoval zlatým hodnotením v Brne na 38. juhomoravskej výstave vín. Striebornými medailami boli na nominačných a obecných výstavách vín ocenené biele vína Rizling vlašský 2013, 2014 a Rizling Rýnsky 2014, ružový Cabernet Sauvignon 2014 aj červený Dornfelder 2013 a Cabernet Sauvignon 2014.


Janko Mezei obhájil minuloročného šampióna červených vín na výstave vín v Báhoni, tentokrát ho dostal za Frankovku modrú 2012. Zlaté diplomy v Brne získal za Dornfelder 2013 a Rizling Rýnsky 2014 a v Doľanoch za Rizling vlašský 2014. Striebornými diplomami boli ocenené biele vína Tramín červený 2013, 2014, ružový Cabernet sauvigon 2014 a červené Frankovka modrá 2014. Lukáš Krasňanský v tomto roku súťažil so staršími ročníkmi a jeho Cabernet Sauvignon 2013 sa v Brne na 38. juhomoravskej výstave vín stal víťazom odrody a dostal zlatú medailu. V Brne sa zadarilo aj Frankovke modrej 2013, ocenili ju zlatým diplomom. Strieborné body si odniesla z Horných Orešian.

 

Štefan Rusnák získal zlaté ocenenia za Alibernet 2014 v Budmericiach a v Brne, kde sa na 38. juhomoravskej výstave vín stal šampiónom mladých červených vín. Strieborné medaily si z nominačných výstav v Šenkviciach, Komárne a Hlohovci odniesli jeho červené vína Alibernet 2013, Frankovka modrá 2014 a Cuvée 2013. Dornfelder 2014 ocenili v Mikulove strieborným diplomom. Gustáv Krasňanský uspel v nominačnej výstave vo Viničnom s bielymi vínami Veltlín zelený 2014 a Silván zelený 2014, ktorý bodoval aj v Tokaji a s červeným vínkom Cabernet Sauvignon 2014. Z Tokaja si odniesol zlatú medailu Dornfelder 2014 a striebornú za Cabernet sauvignon /rosé 2014. Jozef Šindler získal strieborné diplomy za biele víno Müller Thurgau 2014 na obecných výstavách vín v Slovenskom Grobe a Piešťanoch.


Štefan Handreich obhájil striebornú medailu z obecnej výstavy v Slovenskom Grobe tentokrát za Cuvée RV+VZ 2014. Bronzovú medailu si odniesol z Mikulovských vínnych trhov za Dornfelder 2014. Peter Satko ako jediný získal striebornú medailu vo Velkom Bieli za biele vínko Veltlín zelený 2014. Jozef Krasňanský si odniesol z výstavy vín v Slovenskom Grobe strieborný diplom za biele Cuvée 2013.

 

Každý z vinárov získal na výstavách aj bronzové ocenenia, ktoré takisto poukazujú na kvalitu vín, ktorá je v inej súťaži potvrdená striebornými hodnoteniami. Tento rok sa oproti minulému ukázali aj novinky ako kupážované Cuvée dve biele a jedno červené so striebornými oceneniami. Do budúcna by bolo dobré rozvinúť a popracovať v pivniciach na ďalších zaujímavých chutiach a vôňach zmiešaných z viacerých kvalitných odrôd. (rr)

 

 

 
V. ročník podujatia Grinavský deň

Dovoľujeme si vás pozvať na V. ročník komunitného podujatia Grinavský deň.

 

 
Na ZŠ Orešie sa lietalo balónom

Spoločnosť Daruj Let Balónom s.r.o. a Občianska iniciatíva GRINAVA pripravili pre deti Základnej školy Orešie "také malé", dosť neprehliadnuteľné prekvapenie. V piatok 5. júna 2015 sa vzniesol nad školským dvorom teplovzdušný balón a v stacionárnej forme robil s deťmi vyhliadky do výšky približne 30 metrov. Účasť na tejto super akcii bol samozrejme podmienený písomným súhlasom rodiča. V balóne bol vždy prítomný pilot, pedagóg a tri až štyri deti. A aby to nebolo len tak, v škole vymysleli super nápad - prepojiť túto zábavu s vyučovaním a tak si deti podľa jednotlivých tried budú pripravovať projekty na tému teplovzdušných balónov. Viete kto a kedy uskutočnil prvý let balónom? Podľa historických prameňov to boli bratia Montgolfierovci dňa 4. júna 1783.

A ešte krátka správa priamo od aktérov. „Až po naplnení vzduchom sme si všetci uvedomili, aký obrovský v skutočnosti balón je. Veď na oblohe vyzerá ako detská hračka !? Kôš pre pasažierov aj s kapitánom a celý balón boli pevne pripútaní tromi lanami k zemi. Štvrtým lanom sa korigovala horizontálna poloha koša. Viacerí žiaci si vyskúšali krátky let na pripútanom balóne. Aj náš školský fotograf bol pri tom a urobil exkluzívne zábery na zemi aj vo vzduchu. Už ste videli areál školy a Grinavu z vtáčej perspektívy? Pozrite si ako to v deň nášho lietania vyzeralo.“


 

 
Nesúhlasné stanovisko dopravného inšpektorátu

Okresný dopravný inšpektorát v Pezinku vydal k návrhu Zmien a doplnkov č. 1/2015 územného plánu mesta Pezinok, ktoré okrem iného pripájajú obchvat na Grobskú cestu nesúhlasné stanovisko z dôvodu rozporu s územným plánom regiónu Bratislavského samosprávneho kraja!

 

V zmysle zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám a o doplnení niektorých zákonov sme si od dopravného inšpektorátu vyžiadali kópiu tohto stanoviska.

 
TASR a RTVS informujú o petícii k doprave v Grinave

 

Pezinok 28. mája (TASR) – Cez pezinskú mestskú časť Grinava prechádza podľa miestnych obyvateľov denne množstvo áut, vrátane kamiónov, ktoré spôsobujú hluk i prach. Občania taktiež tvrdia, že pre intenzívnu dopravu nedokážu bezpečne vyjsť s autami zo svojich dvorov a ani sa pripájať na hlavnú cestu z bočných ulíc. Riešenie vidia vo vybudovaní cestného obchvatu Pezinka, avšak nesúhlasia s jeho variantom, ktorý je prezentovaný v zmenách a doplnkoch územného plánu mesta. Rozhodli sa preto spísať petíciu, ktorú za niekoľko dní podpísalo 697 ľudí. Petičné hárky odovzdali na mestskom úrade v stredu (27.5.)

"Od petície očakávame to, že kompetentní prehodnotia svoje stanoviská, keďže navrhované zmeny a doplnky územného plánu mesta zatiaľ nie sú definitívne schválené," povedala pre TASR členka petičného výboru Gabriela Rusnáková. Nový územný plán mesta Pezinok navrhoval pripojenie z cestného obchvatu v križovatke s Limbašskou cestou alebo v bode súčasnej kruhovej križovatky pri obchodnom centre na Myslenickej ceste, čo by podľa petičného výboru znamenalo upokojenie dopravy v Grinave, zvýšenie bezpečnosti, kvality bývania či možnosti pre rozvoj cyklodopravy.

Rusnáková tvrdí, že to boli dve akceptovateľné riešenia napojenia obchvatu a počítalo sa s nimi ešte v novembri minulého roka. Tieto varianty boli podľa jej informácií taktiež prerokované so všetkými dotknutými. Nakoniec však mesto Pezinok obstaralo dokument s názvom Zmeny a doplnky územného plánu mesta Pezinok, ale s napojením obchvatu sa teraz počíta len v križovatke s Grobskou cestou.

"Nevieme, z akých dôvodov sa od konečného variantu zrazu upustilo, zrejme z finančných. To však nie je dôvod na prijatie riešenia, ktoré nebude z dlhodobého hľadiska dostatočne efektívne," tvrdí Rusnáková. Obyvatelia Grinavy sa totiž obávajú, že bude naďalej cez ich mestskú časť prechádzať množstvo áut a kamiónov. Petičný výbor preto apeluje na primátora i poslancov mesta Pezinok, aby prepracovali či schválili taký návrh, v ktorom sa doprava smerujúca z obchvatu pripojí v križovatke s Limbašskou cestou. Ak to nie je možné, požadujú vypustenie zakreslenia križovatky Grobskej cesty s plánovaným obchvatom z dokumentácie s tým, že umiestnenie križovatky bude riešené spodrobnením územnoplánovacej dokumentácie územným rozhodnutím. 

Primátor Pezinka Oliver Solga pre TASR uviedol, že petíciou sa už mesto zaoberá. Podľa jeho slov ale jej organizátori mohli svoje výhrady osobne oznámiť zhotoviteľovi územného plánu na minulotýždňovom prerokovaní dokumentu. "Obyvatelia však budú mať ešte veľa možností, ako sa k tejto veci vyjadriť," uviedol primátor. Podľa neho tak môžu napríklad urobiť pri posudzovaní vplyvov na životné prostredie či pri územnom alebo stavebnom konaní.

 

Zdroj: Tlačová agentúra Slovenskej republiky

http://www.teraz.sk/regiony/pezinok-obyvatelia-grinavy-spisali-pet/137412-clanok.html

 

Pozn. petičného výboru:

Podľa slov pána primátora mohli organizátori petície svoje výhrady osobne oznámiť zhotoviteľovi územného plánu na minulotýždňovom prerokovaní dokumentu. O minulotýždňovom stretnutí však mesto Pezinok nikde nezverejnilo žiadnu informáciu. Ani že sa koná, ani kde sa koná a kto tam môže prísť.

 

Pán primátor tvrdí, že občania budú mať ešte veľa možností ako sa k veci vyjadriť, napríklad pri posudzovaní vplyvov na životné prostredie. Faktom je, že dňa 5.5.2015 Okresný úrad Pezinok odbor starostlivosti o životné prostredie vydal rozhodnutie, že strategický dokument Zmeny a doplnky č. 1/2015 územného plánu mesta Pezinok sa nebude posudzovať v zmysle zákona č. 24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a  o zmene a doplnení niektorých zákonov. Toto rozhodnutie 12.5.2015 zverejnilo Mesto Pezinok na svojej úradnej tabuli.

 

Pán primátor ďalej tvrdí, že budeme mať možnosť sa vyjadriť pri územnom či stavebnom konaní. To už bude neskoro, pretože pre územné či stavebné konanie bude predsa smerodatný záväzný územný plán mesta v zmysle prijatých zmien a doplnkov č. 1/2015 s vyústením obchvatu na Grobskú cestu.

 

 

 
Spočítané zrátané

S radosťou vám oznamujeme, že sa vo veľmi krátkom čase podarilo zozbierať 693 podpisov pod petičné hárky a spolu s členmi petičného výboru je celkový počet ľudí, ktorý petíciu podporilo 697. V stredu 27.5.2015 bola petícia doručená na mestský úrad v Pezinku. Veľmi si vážime, že ste sa zapojili.

 

 
Počet podpisov k petícii

Viacerí sa pýtate, koľko je potrebných mať podpisov na petícii. Zákon neustanovuje počet podpisov, ktoré treba zozbierať, aby bola petícia platná, resp. aby sa ňou príslušný orgán musel zaoberať, iba v osobitných prípadoch ako napr. pri petícii na vyhlásenie miestneho referenda. Ani od septembra sa tento stav nezmení, len pribudne orgánu povinnosť okrem vybavenia petície, ju s petičným výborom a zástupcom aj vopred prerokovať, ak jej nemieni vyhovieť v plnom rozsahu. A tam sú stanovené počty, kedy musí byť petícia aj prerokovaná, pričom platí, že čím vyšší orgán, tým viac podpisov. My ale nepotrebujeme prerokovávať petíciu s vyššími orgánmi, ale s tými, ktoré majú kompetencie konať a rozhodovať o pripájači na obchvat a to je primátor a mestské zastupiteľstvo. Pri niektorých petíciách sa zbierajú podpisy aj niekoľko mesiacov, my však musíme postupovať rýchlo, pretože aj samotný proces schvaľovania Zmien a doplnkov rýchlo napreduje, dokonca až tak, že naši kompetentní nie sú ochotní presunúť  termín k prerokovaniu pripomienok ani o jeden deň. Takže bez ohľadu na to, koľko podpisov sa stihne zozbierať a koľko by ich ešte mohlo byť, hárky v najbližších dňoch, najneskôr do utorka 26.5.2015 pozbierame a rýchlo doručíme petíciu na mestský úrad. Ďakujeme všetkým za podporu a pomoc.


Petičný výbor

 
P E T Í C I A k doprave v Grinave

 

Vážení občania,


dopravná situácia na Myslenickej ulici je dlhodobo neúnosná. Cez Grinavu prechádzajú dennodenne tisícky áut vrátane kamiónov, ktoré spôsobujú nielen extrémny hluk  a prach, ale aj nezodpovednou jazdou vodičov a nedodržovaním predpísanej rýchlosti nás ohrozujú  na životoch. Nedokážeme bezpečne vyjsť zo svojich dvorov ani sa pripájať na hlavnú cestu z bočných ulíc. Na priechodoch nemáme istotu, že autá na červenú naozaj zastavia, prípadne nám dajú prednosť. Grinava je štvorprúdovou cestou rozdelená na dve časti. Chodníky nespĺňajú potrebnú šírku.

Riešenie tejto situácie predstavuje cestný obchvat mesta Pezinok. Podľa nového územného plánu sa navrhovalo pripojenie z obchvatu vo dvoch alternatívach. Variant A (pripojenie v križovatke s Limbašskou cestou) a variant B (v bode súčasnej kruhovej križovatky pri obchodnom centre na Myslenickej ceste). Znamenalo by to ukľudnenie dopravy v Grinave, zvýšenie bezpečnosti, možnosti pre rozvoj cyklodopravy a zvýšenie kvality bývania v Grinave. Nakoniec však mesto Pezinok obstaralo dokument s názvom Zmeny a doplnky č. 1/2015 územného plánu mesta Pezinok s tým, že sa v ňom nenachádza ani variant A ani B prípadne ich kombinácia, ale napája obchvat v križovatke s Grobskou cestou. To znamená, že kamióny do priemyselných a obchodných prevádzok na Sahare a Glejovke budú naďalej prechádzať Grinavou, ako aj autá smerujúce do Limbachu, zákazníci troch nákupných centier, obyvatelia Pezinka Juh a blízkeho centra, pričom Pezinok sa do budúcna bude naďalej rozširovať a  počet jeho obyvateľov narastať. Teraz sa položia základy a rozhoduje sa o podobe budúcej Grinavy. Apelujeme preto na primátora mesta Pezinok ako aj všetkých poslancov mestského zastupiteľstva, aby prepracovali či schválili návrh tak, aby sa doprava smerujúca z obchvatu pripájala v križovatke s Limbašskou cestou v zmysle návrhu nového územného plánu mesta Pezinok. Riešenie podľa návrhu zmien a doplnkov č. 1/2015 je možno najlacnejším, ale zároveň najhorším z predkladaných variantov.

Žiadame vás o urýchlenú podporu tejto petície, ktorú môžete vyjadriť svojím podpisom. Petičný hárok si môžete stiahnuť. Prosíme vás, oslovte aj svojich susedov a známych so žiadosťou o podporu.Vyplnené hárky nám môžete vhodiť do našich poštových schránok (adresy sú uvedené na hárku), budú k dispozícii aj v predajni Drogéria na Myslenickej ul.č. 141.

 

Ďakujeme!

Členovia petičného výboru

JUDr. Gabriela Rusnáková, Ing. Radovan Rusnák, Ing. Michal Svátek PhD, Eva Pilátová

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Pôjdu autá cez Grinavu?

Na úradnej tabuli mesta Pezinok sa nedávno objavil oznam o strategickom dokumente „Zmeny a doplnky č.1/2015 Územného plánu mesta Pezinok“. Dôvodom zmien, ktoré obstaralo mesto Pezinok má byť zapracovanie obchvatu mesta cestou II/502 do územného plánu a napojenie navrhovaného obchvatu obce Viničné.

 

Keď však otvoríme dokument s „novou trasou“, na obrázku je jednoznačne vidieť zmenu v napojení sa z obchvatu na Myslenickú ulicu. Namiesto pôvodnej trasy, ktorá sa napájala za Grinavou pri Glejovke predĺžením Limbašskej cesty sa teraz autá 24-tisícového Pezinka majú napájať cez Grobskú cestu!

 

Mesto Pezinok ako orgán územného plánovania oznámil prerokovanie zmeny územného plánu verejnosti, ktorá mohla podať pripomienky do 30 dní t.j. do 7.4.2015. Zároveň Okresný úrad Pezinok odbor starostlivosti o životné prostredie vyzval dotknuté obce a prostredníctvom nich aj verejnosť, aby sa vyjadrili, či navrhovaný dokument sa bude posudzovať podľa zákona č. 24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „EIA).

 

Podľa našich informácií poslanec Milan Grell, poslanec Marián Šípoš a pán Igor Hianík podali pripomienky k návrhu tohto strategického dokumentu, aby sa preložka cesty v tomto úseku realizovala v zmysle platného ÚPN mesta Pezinok, ktorá by zabezpečila do budúcna odľahčenie dopravy v Grinave a nie podľa navrhovanej zmeny.

 

Čo bude nasledovať? Mesto Pezinok po vyhodnotení všetkých stanovísk a pripomienok predloží návrh na preskúmanie súladu návrhu s územnoplánovacou dokumentáciou vyššieho stupňa Okresnému úradu Bratislava. Definitívne schválenie návrhu Zmien a doplnkov č.1/2015 bude v rukách poslancov mestského zastupiteľstva v Pezinku.

 

Návrh ZaD č.1/2015                                                                    Predtým

 

 

 

 
IX. ročník Ochutnávky grinavských vín

Prvá sobota po Veľkej noci sa v Grinave nesie v znamení ochutnávania miestnych vín. Aj v sobotu 11. apríla 2015 si mohli návštevníci vybrať zo 106 vzoriek - 69 bielych, 27 červených a 10 ružových, ktoré odovzdalo 29 vystavovateľov. Piatim vybraným vzorkám vínam mohol každý návštevník odovzdať svoj hlas. Bolo vydaných takmer 1000 hlasovacích lístkov. Organizátor Spolok priateľov dobrého vína Grinavský hrozen udelil celkom 31 zlatých medailí. Ocenenie víťazov sa uskutoční v nedeľu 19. apríla 2015. (ep)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Šibači v krojoch

Veľkonočný pondelok 6. apríl 2015 spestrili aj tohto roku mládenci v grinavských mužských krojoch, ktorým samozrejme nechýbal tradičný veľký korbáč. Za udržiavanie tejto tradície ďakujeme pani Mirke Záhumenskej, ktorá sa stará o kroje a mládencom - zľava: Roman Falatáš, Mário Farkaš a Peter Tahotný. (ep)

 

 
Noc s Andersenom a Plavecký maratón

V GrinGe sa v noci z piatka 27. na sobotu 28. marca 2015 uskutočnil II. ročník medzinárodného podujatia Noc s Andersenom. Ide o podujatie, zamerané na podporu detského čítania pri príležitosti Dňa detskej knihy, ktorý je zároveň aj dňom narodenín H. Ch. Andersena. Deti sa oboznámili so životom známeho dánskeho rozprávkara, zabávali pri rôznych hrách, súťažiach, tvorili a dokonca si zaspievali karaoke. Keďže v rovnakom čase sa konal aj Pezinský plavecký maratón, večerná zábava vyvrcholila účasťou na tomto športovom podujatí. Podujatie sa uskutočnilo s finančným príspevkom Nadácie Telekom. Za spoluprácu ďakujeme: Eva Pilátová, Ľuboš Bobák, Ivana Fajnorová, Marek Fajnor, Gabriela Rusnáková, Milan Grell, Michal Svátek, Roman Šmahovský, Blanka Srnánková, Katarína Hlavandová. (ep)

 

 

 
Nedeľné divadielko v GrinGe

 

V nedeľu 22.3.2015 divadlo Zanzara odohralo pre deti rozprávkový príbeh o slávnom vynálezcovi a jeho prevratných vynálezoch, s ktorými zažíl neskutočné príhody. Stretnutie s vílou, ježibabou, strašidlom a drakom boli plné dobrodružstiev, v ktorých musel prejaviť svoju pohotovosť a um. Celý príbeh bol pretkaný výborným humorom a hudbou! Išlo o posledné predstavenie zorganizované v rámci programu Európskej únie Mládež v akcii.

 

 

 
Železničná zastávka v Grinave

Železničná zastávka v Grinave má už roky názov Pezinok zastávka. Keďže názvy zastávok sa prevažne tvoria podľa názvov katastrálnych území, v názve autobusových zastávok už názov Grinava figuruje a podľa našich informácií hostia, ktorí nepoznajú miestne pomery si mýlia stanicu Pezinok zastávka so stanicou v centre mesta, listom sme požiadali primátora Pezinka o podanie žiadosti o zmenu názvu zastávky s termínom zmeny k decembru 2015 u prevádzkovateľa železničnej dráhy Železníc Slovenskej republiky v  zmysle zákona č. 513/2009 Z. z. o dráhach a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Ako vhodný názov sme navrhli názov Pezinok – Grinava. Veríme, že táto iniciatíva nájde pozitívnu odozvu.

 

 

 
Aktivity pre najmenších

Ak máte dieťa vo veku od 6 mesiacov do 3 rokov, ktoré by sa rado pohralo v kolektíve iných detí, v centre GrinGa sa pre vás koná Tanečníček so Zuzkou a Angličtina pre najmenších s Diankou v utorky a štvrtky o 10.00hod.

 

 
Opäť bližšie ku kanalizácii v Grinave

 

Sme opäť bližšie ku kanalizácii v Grinave. Okresný úrad Pezinok odbor starostlivosti o životné prostredie vydal dňa 11.2.2015 verejnou vyhláškou povolenie na uskutočnenie vodnej stavby – kanalizácie v Grinave a uložil Mestu Pezinok zvereniť túto vyhlášku po dobu 15 dní na svojej úradnej tabuli. Následne po uplynutí  15 dní na odvolanie  (t.j. koncom tohto týždňa) sa rozhodnutie podľa všetkého stane právoplatným.

 

Vlastnícke vzťahy a iné práva k pozemkom boli vyriešené uzatvorením zmlúv o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena na vedenie kanalizácie po parcelách jednotlivých vlastníkov. Pozemky pod čerpacou stanicou ČS4 boli vyvlastnené a pri povoľovaní vedenia kanalizačných potrubí  cez parcely, na ktoré nemohla byť z rôznych príčin zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena uzavretá,  okresný úrad postupoval podľa § 58 ods. 4 zákona č. 50/1976 Zb., podľa ktorého stavebník podzemných stavieb nepreukazuje vlastníctvo alebo iné právo k pozemku, ak ide o stavby, ktoré funkčne ani svojou konštrukciou nesúvisia so stavbami na pozemku ani s prevádzkou na ňom a ktoré ani inak nemôžu ovplyvniť využitie pozemku na účel, ktorému je určený. Jedná sa o pozemky, na ktorých sú v súčasnosti miestne komunikácie. Vlastnícke vzťahy budú s vlastníkmi parciel definitívne vysporiadané po realizácii stavby na základe zamerania jej skutočného vyhotovenia.

 

Znenie rozhodnutia nájdete http://www.minv.sk/swift_data/source/miestna_statna_sprava/ou_pezinok/pracovne_miesta/Grinava%20kanalizacia.pdf

 

 
Presmerujte svoje 2% priamo do Grinavy

 

Vedeli ste, že menej ako 50% oprávnených osôb využíva možnosť poukázať časť zo svojich zaplatených daní konkrétnemu neziskovému občianskemu združeniu? Tento rok to zmeňte a nenechajte ich štátu, postup nie je komplikovaný. Rozhodnite ako a kde sa použijú vaše dane! Pošlite ich do Grinavy.

 

 

Aktivity nášho združenia Občianska iniciatíva GRINAVA už roky poznáte. Zameriavame ich  na grinavské deti, mladých, rodiny i seniorov. Všetky prostriedky sú použité len na materiál, práca v združení je dobrovoľná bez akéhokoľvek  nároku na honorár. Aktivity vymýšľame a organizujeme vo voľnom čase, popri zamestnaní.

 

 

Minulý rok sa nášmu občianskemu združeniu Občianska iniciatíva GRINAVA po prvý krát podarilo samostatne sa zaregistrovať medzi prijímateľov 2%, ktorí sa môžu v roku 2015 uchádzať o časť vami zaplatených daní štátu. Ak ste právnická osoba alebo fyzická osoba, ktorá si sama robí daňové priznanie k 31. marcu 2015, prosím poukážte nám vaše 2% tak, že vyplníte aj príslušnú časť daňového priznania s našimi údajmi Občianska iniciatíva Grinava, Orešie 12, 902 03 Pezinok. Právna forma občianske združenie, IČO 422 566 91. Ak ste zamestnancom, váš konečný termín je do 30.apríla 2015.

 

 

Podrobnejší postup nájdete TU. Ďakujeme!

TLAČIVO NA POUKÁZANIE 2 alebo 3 % PRE ZAMESTNANCOV

 


 
Katka závislá od drog

Hrozíte sa zábavných amerických filmov, kde je správne nastylovaná mládež „cool“ sfetovaná, s mega vtipnými hláškami a pomyslenia, že to váš potomok bude tiež skúšať, ale podobne zábavne ako vo filme to asi nedopadne? Decká, hrozíte sa nudných prednášok, pri ktorých zaspávate a to sa ešte ani poriadne nezačali? To určite nie je prípad časozberného filmu Katka a následnej neformálnej debaty s Mgr. Pavlom Sčasným zo Združenia STORM, ktoré sa venuje problematike terénnej sociálnej práce s užívateľmi drog, ktorú zorganizovali Nikoleta Vencelová a Tomáš Rybár v rámci projektu Európskej únie Mládež v akcii. A ako beseda v centre GrinGa pri ZŠ Orešie prebiehala vám priblížia slová Pavla Ščasného: „Beseda dopadla výborne, o čom svedčí aj to, že sme pretiahli určený čas. Decká sa pýtali, mali záujem, po chvíľke práce boli veľmi otvorení. Nosnou časťou bol film, no dosť sme odbiehali aj k iným témam. Veľmi ocenili neprítomnosť vyučujúcich, viacerí povedali, že inak by boli ticho. Veľmi dobrá skupina, už dlho som takú nezažil."


 

 
« ZačiatokPredošlý12345678910NasledujúcaKoniec »

Strana 4 z 31