Vitajte na webstránke Grinavy, mestskej časti Pezinka

Grinava
Počet podpisov k petícii

Viacerí sa pýtate, koľko je potrebných mať podpisov na petícii. Zákon neustanovuje počet podpisov, ktoré treba zozbierať, aby bola petícia platná, resp. aby sa ňou príslušný orgán musel zaoberať, iba v osobitných prípadoch ako napr. pri petícii na vyhlásenie miestneho referenda. Ani od septembra sa tento stav nezmení, len pribudne orgánu povinnosť okrem vybavenia petície, ju s petičným výborom a zástupcom aj vopred prerokovať, ak jej nemieni vyhovieť v plnom rozsahu. A tam sú stanovené počty, kedy musí byť petícia aj prerokovaná, pričom platí, že čím vyšší orgán, tým viac podpisov. My ale nepotrebujeme prerokovávať petíciu s vyššími orgánmi, ale s tými, ktoré majú kompetencie konať a rozhodovať o pripájači na obchvat a to je primátor a mestské zastupiteľstvo. Pri niektorých petíciách sa zbierajú podpisy aj niekoľko mesiacov, my však musíme postupovať rýchlo, pretože aj samotný proces schvaľovania Zmien a doplnkov rýchlo napreduje, dokonca až tak, že naši kompetentní nie sú ochotní presunúť  termín k prerokovaniu pripomienok ani o jeden deň. Takže bez ohľadu na to, koľko podpisov sa stihne zozbierať a koľko by ich ešte mohlo byť, hárky v najbližších dňoch, najneskôr do utorka 26.5.2015 pozbierame a rýchlo doručíme petíciu na mestský úrad. Ďakujeme všetkým za podporu a pomoc.


Petičný výbor

 
P E T Í C I A k doprave v Grinave

 

Vážení občania,


dopravná situácia na Myslenickej ulici je dlhodobo neúnosná. Cez Grinavu prechádzajú dennodenne tisícky áut vrátane kamiónov, ktoré spôsobujú nielen extrémny hluk  a prach, ale aj nezodpovednou jazdou vodičov a nedodržovaním predpísanej rýchlosti nás ohrozujú  na životoch. Nedokážeme bezpečne vyjsť zo svojich dvorov ani sa pripájať na hlavnú cestu z bočných ulíc. Na priechodoch nemáme istotu, že autá na červenú naozaj zastavia, prípadne nám dajú prednosť. Grinava je štvorprúdovou cestou rozdelená na dve časti. Chodníky nespĺňajú potrebnú šírku.

Riešenie tejto situácie predstavuje cestný obchvat mesta Pezinok. Podľa nového územného plánu sa navrhovalo pripojenie z obchvatu vo dvoch alternatívach. Variant A (pripojenie v križovatke s Limbašskou cestou) a variant B (v bode súčasnej kruhovej križovatky pri obchodnom centre na Myslenickej ceste). Znamenalo by to ukľudnenie dopravy v Grinave, zvýšenie bezpečnosti, možnosti pre rozvoj cyklodopravy a zvýšenie kvality bývania v Grinave. Nakoniec však mesto Pezinok obstaralo dokument s názvom Zmeny a doplnky č. 1/2015 územného plánu mesta Pezinok s tým, že sa v ňom nenachádza ani variant A ani B prípadne ich kombinácia, ale napája obchvat v križovatke s Grobskou cestou. To znamená, že kamióny do priemyselných a obchodných prevádzok na Sahare a Glejovke budú naďalej prechádzať Grinavou, ako aj autá smerujúce do Limbachu, zákazníci troch nákupných centier, obyvatelia Pezinka Juh a blízkeho centra, pričom Pezinok sa do budúcna bude naďalej rozširovať a  počet jeho obyvateľov narastať. Teraz sa položia základy a rozhoduje sa o podobe budúcej Grinavy. Apelujeme preto na primátora mesta Pezinok ako aj všetkých poslancov mestského zastupiteľstva, aby prepracovali či schválili návrh tak, aby sa doprava smerujúca z obchvatu pripájala v križovatke s Limbašskou cestou v zmysle návrhu nového územného plánu mesta Pezinok. Riešenie podľa návrhu zmien a doplnkov č. 1/2015 je možno najlacnejším, ale zároveň najhorším z predkladaných variantov.

Žiadame vás o urýchlenú podporu tejto petície, ktorú môžete vyjadriť svojím podpisom. Petičný hárok si môžete stiahnuť. Prosíme vás, oslovte aj svojich susedov a známych so žiadosťou o podporu.Vyplnené hárky nám môžete vhodiť do našich poštových schránok (adresy sú uvedené na hárku), budú k dispozícii aj v predajni Drogéria na Myslenickej ul.č. 141.

 

Ďakujeme!

Členovia petičného výboru

JUDr. Gabriela Rusnáková, Ing. Radovan Rusnák, Ing. Michal Svátek PhD, Eva Pilátová

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Pôjdu autá cez Grinavu?

Na úradnej tabuli mesta Pezinok sa nedávno objavil oznam o strategickom dokumente „Zmeny a doplnky č.1/2015 Územného plánu mesta Pezinok“. Dôvodom zmien, ktoré obstaralo mesto Pezinok má byť zapracovanie obchvatu mesta cestou II/502 do územného plánu a napojenie navrhovaného obchvatu obce Viničné.

 

Keď však otvoríme dokument s „novou trasou“, na obrázku je jednoznačne vidieť zmenu v napojení sa z obchvatu na Myslenickú ulicu. Namiesto pôvodnej trasy, ktorá sa napájala za Grinavou pri Glejovke predĺžením Limbašskej cesty sa teraz autá 24-tisícového Pezinka majú napájať cez Grobskú cestu!

 

Mesto Pezinok ako orgán územného plánovania oznámil prerokovanie zmeny územného plánu verejnosti, ktorá mohla podať pripomienky do 30 dní t.j. do 7.4.2015. Zároveň Okresný úrad Pezinok odbor starostlivosti o životné prostredie vyzval dotknuté obce a prostredníctvom nich aj verejnosť, aby sa vyjadrili, či navrhovaný dokument sa bude posudzovať podľa zákona č. 24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „EIA).

 

Podľa našich informácií poslanec Milan Grell, poslanec Marián Šípoš a pán Igor Hianík podali pripomienky k návrhu tohto strategického dokumentu, aby sa preložka cesty v tomto úseku realizovala v zmysle platného ÚPN mesta Pezinok, ktorá by zabezpečila do budúcna odľahčenie dopravy v Grinave a nie podľa navrhovanej zmeny.

 

Čo bude nasledovať? Mesto Pezinok po vyhodnotení všetkých stanovísk a pripomienok predloží návrh na preskúmanie súladu návrhu s územnoplánovacou dokumentáciou vyššieho stupňa Okresnému úradu Bratislava. Definitívne schválenie návrhu Zmien a doplnkov č.1/2015 bude v rukách poslancov mestského zastupiteľstva v Pezinku.

 

Návrh ZaD č.1/2015                                                                    Predtým

 

 

 

 
IX. ročník Ochutnávky grinavských vín

Prvá sobota po Veľkej noci sa v Grinave nesie v znamení ochutnávania miestnych vín. Aj v sobotu 11. apríla 2015 si mohli návštevníci vybrať zo 106 vzoriek - 69 bielych, 27 červených a 10 ružových, ktoré odovzdalo 29 vystavovateľov. Piatim vybraným vzorkám vínam mohol každý návštevník odovzdať svoj hlas. Bolo vydaných takmer 1000 hlasovacích lístkov. Organizátor Spolok priateľov dobrého vína Grinavský hrozen udelil celkom 31 zlatých medailí. Ocenenie víťazov sa uskutoční v nedeľu 19. apríla 2015. (ep)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Šibači v krojoch

Veľkonočný pondelok 6. apríl 2015 spestrili aj tohto roku mládenci v grinavských mužských krojoch, ktorým samozrejme nechýbal tradičný veľký korbáč. Za udržiavanie tejto tradície ďakujeme pani Mirke Záhumenskej, ktorá sa stará o kroje a mládencom - zľava: Roman Falatáš, Mário Farkaš a Peter Tahotný. (ep)

 

 
Noc s Andersenom a Plavecký maratón

V GrinGe sa v noci z piatka 27. na sobotu 28. marca 2015 uskutočnil II. ročník medzinárodného podujatia Noc s Andersenom. Ide o podujatie, zamerané na podporu detského čítania pri príležitosti Dňa detskej knihy, ktorý je zároveň aj dňom narodenín H. Ch. Andersena. Deti sa oboznámili so životom známeho dánskeho rozprávkara, zabávali pri rôznych hrách, súťažiach, tvorili a dokonca si zaspievali karaoke. Keďže v rovnakom čase sa konal aj Pezinský plavecký maratón, večerná zábava vyvrcholila účasťou na tomto športovom podujatí. Podujatie sa uskutočnilo s finančným príspevkom Nadácie Telekom. Za spoluprácu ďakujeme: Eva Pilátová, Ľuboš Bobák, Ivana Fajnorová, Marek Fajnor, Gabriela Rusnáková, Milan Grell, Michal Svátek, Roman Šmahovský, Blanka Srnánková, Katarína Hlavandová. (ep)

 

 

 
Nedeľné divadielko v GrinGe

 

V nedeľu 22.3.2015 divadlo Zanzara odohralo pre deti rozprávkový príbeh o slávnom vynálezcovi a jeho prevratných vynálezoch, s ktorými zažíl neskutočné príhody. Stretnutie s vílou, ježibabou, strašidlom a drakom boli plné dobrodružstiev, v ktorých musel prejaviť svoju pohotovosť a um. Celý príbeh bol pretkaný výborným humorom a hudbou! Išlo o posledné predstavenie zorganizované v rámci programu Európskej únie Mládež v akcii.

 

 

 
Železničná zastávka v Grinave

Železničná zastávka v Grinave má už roky názov Pezinok zastávka. Keďže názvy zastávok sa prevažne tvoria podľa názvov katastrálnych území, v názve autobusových zastávok už názov Grinava figuruje a podľa našich informácií hostia, ktorí nepoznajú miestne pomery si mýlia stanicu Pezinok zastávka so stanicou v centre mesta, listom sme požiadali primátora Pezinka o podanie žiadosti o zmenu názvu zastávky s termínom zmeny k decembru 2015 u prevádzkovateľa železničnej dráhy Železníc Slovenskej republiky v  zmysle zákona č. 513/2009 Z. z. o dráhach a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Ako vhodný názov sme navrhli názov Pezinok – Grinava. Veríme, že táto iniciatíva nájde pozitívnu odozvu.

 

 

 
Aktivity pre najmenších

Ak máte dieťa vo veku od 6 mesiacov do 3 rokov, ktoré by sa rado pohralo v kolektíve iných detí, v centre GrinGa sa pre vás koná Tanečníček so Zuzkou a Angličtina pre najmenších s Diankou v utorky a štvrtky o 10.00hod.

 

 
Opäť bližšie ku kanalizácii v Grinave

 

Sme opäť bližšie ku kanalizácii v Grinave. Okresný úrad Pezinok odbor starostlivosti o životné prostredie vydal dňa 11.2.2015 verejnou vyhláškou povolenie na uskutočnenie vodnej stavby – kanalizácie v Grinave a uložil Mestu Pezinok zvereniť túto vyhlášku po dobu 15 dní na svojej úradnej tabuli. Následne po uplynutí  15 dní na odvolanie  (t.j. koncom tohto týždňa) sa rozhodnutie podľa všetkého stane právoplatným.

 

Vlastnícke vzťahy a iné práva k pozemkom boli vyriešené uzatvorením zmlúv o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena na vedenie kanalizácie po parcelách jednotlivých vlastníkov. Pozemky pod čerpacou stanicou ČS4 boli vyvlastnené a pri povoľovaní vedenia kanalizačných potrubí  cez parcely, na ktoré nemohla byť z rôznych príčin zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena uzavretá,  okresný úrad postupoval podľa § 58 ods. 4 zákona č. 50/1976 Zb., podľa ktorého stavebník podzemných stavieb nepreukazuje vlastníctvo alebo iné právo k pozemku, ak ide o stavby, ktoré funkčne ani svojou konštrukciou nesúvisia so stavbami na pozemku ani s prevádzkou na ňom a ktoré ani inak nemôžu ovplyvniť využitie pozemku na účel, ktorému je určený. Jedná sa o pozemky, na ktorých sú v súčasnosti miestne komunikácie. Vlastnícke vzťahy budú s vlastníkmi parciel definitívne vysporiadané po realizácii stavby na základe zamerania jej skutočného vyhotovenia.

 

Znenie rozhodnutia nájdete http://www.minv.sk/swift_data/source/miestna_statna_sprava/ou_pezinok/pracovne_miesta/Grinava%20kanalizacia.pdf

 

 
Presmerujte svoje 2% priamo do Grinavy

 

Vedeli ste, že menej ako 50% oprávnených osôb využíva možnosť poukázať časť zo svojich zaplatených daní konkrétnemu neziskovému občianskemu združeniu? Tento rok to zmeňte a nenechajte ich štátu, postup nie je komplikovaný. Rozhodnite ako a kde sa použijú vaše dane! Pošlite ich do Grinavy.

 

 

Aktivity nášho združenia Občianska iniciatíva GRINAVA už roky poznáte. Zameriavame ich  na grinavské deti, mladých, rodiny i seniorov. Všetky prostriedky sú použité len na materiál, práca v združení je dobrovoľná bez akéhokoľvek  nároku na honorár. Aktivity vymýšľame a organizujeme vo voľnom čase, popri zamestnaní.

 

 

Minulý rok sa nášmu občianskemu združeniu Občianska iniciatíva GRINAVA po prvý krát podarilo samostatne sa zaregistrovať medzi prijímateľov 2%, ktorí sa môžu v roku 2015 uchádzať o časť vami zaplatených daní štátu. Ak ste právnická osoba alebo fyzická osoba, ktorá si sama robí daňové priznanie k 31. marcu 2015, prosím poukážte nám vaše 2% tak, že vyplníte aj príslušnú časť daňového priznania s našimi údajmi Občianska iniciatíva Grinava, Orešie 12, 902 03 Pezinok. Právna forma občianske združenie, IČO 422 566 91. Ak ste zamestnancom, váš konečný termín je do 30.apríla 2015.

 

 

Podrobnejší postup nájdete TU. Ďakujeme!

TLAČIVO NA POUKÁZANIE 2 alebo 3 % PRE ZAMESTNANCOV

 


 
Katka závislá od drog

Hrozíte sa zábavných amerických filmov, kde je správne nastylovaná mládež „cool“ sfetovaná, s mega vtipnými hláškami a pomyslenia, že to váš potomok bude tiež skúšať, ale podobne zábavne ako vo filme to asi nedopadne? Decká, hrozíte sa nudných prednášok, pri ktorých zaspávate a to sa ešte ani poriadne nezačali? To určite nie je prípad časozberného filmu Katka a následnej neformálnej debaty s Mgr. Pavlom Sčasným zo Združenia STORM, ktoré sa venuje problematike terénnej sociálnej práce s užívateľmi drog, ktorú zorganizovali Nikoleta Vencelová a Tomáš Rybár v rámci projektu Európskej únie Mládež v akcii. A ako beseda v centre GrinGa pri ZŠ Orešie prebiehala vám priblížia slová Pavla Ščasného: „Beseda dopadla výborne, o čom svedčí aj to, že sme pretiahli určený čas. Decká sa pýtali, mali záujem, po chvíľke práce boli veľmi otvorení. Nosnou časťou bol film, no dosť sme odbiehali aj k iným témam. Veľmi ocenili neprítomnosť vyučujúcich, viacerí povedali, že inak by boli ticho. Veľmi dobrá skupina, už dlho som takú nezažil."


 

 
Turistické soboty

Uplynulú sobotu členovia Turistického oddielu Grinava v krásnom zimnom období vystúpili na Kráľovu holu a predtým na hradisko Molpír v neďalekých Smoleniciach. Plánované výlety, ku ktorým sa môžete pridať, ako aj viac fotografií nájdete na facebookovom profile Turistický oddiel Grinava.

 
Karneval s Miou

Vo februári pri príležitosti fašiangov sme sa tešili z karnevalu pre deti, na ktorom vystúpila speváčka Mia, ktorá naše detičky vo svojom pestrofarebnom kostýme roztancovala. Deti prišli v krásnych maskách, dokonca nechýbali aj originálne, ručne vyrobené. Nakoniec boli  efektne vystrelené konfety a balóny. Detičky sa občerstvili malinovkou s koláčikmi, ktorými nás príjemne prekvapila pani Ďuríková. Okrem toho, že výber a organizáciu majú na starosti naši mladí, ktorým touto cestou ďakujeme, takéto akcie zároveň spájajú komunitu, ľudia sa navzájom spoznávajú a búrajú sa tie pomyselné betónové ploty medzi nami.

 


 
Zápis prvákov do Základnej školy Orešie na školský rok 2015/2016

Informácia pre rodičov veľkých škôlkárov! Nezabudnite na dôležitý termín - zápis do 1.ročníka sa na Základnej škole Orešie uskutoční v dňoch 12. a 13. februára 2015 od 15.00-18.00 hod. Kliknite na celý článok a dozviete sa, čo si treba na zápis priniesť.

celý článok...
 
Výsledky referenda v Grinave

 

Výsledky celoštátneho referenda o rodine, ktoré sa konalo 7. februára 2015, podľa údajov Štatistického úradu Slovenskej republiky dopadli v Grinave, teda v našom volebnom okrsku č. 18, nasledovne.

 

Počet oprávnených voličov v Grinave bol 1339, počet zúčastnených 235, čo predstavuje účasť 17,55%. Celková účasť za mesto Pezinok dosiahla 16,87%.

 

Z 235 odovzdaných hlasovacích lístkov bol jeden neplatný. Na referendovú otázku č. 1 kladne odpovedalo 228 občanov, šesť záporne. Na druhú referendovú otázku odpovedalo kladne 225 občanov, nesúhlas vyjadrilo 9 občanov. S poslednou otázkou súhlasilo 223 občanov a nesúhlasilo 11 občanov.

 

Ústredná komisia pre referendum Slovenskej republiky oznámila, že referendum nie je platné, nakoľko sa na ňom nezúčastnilo viac ako 50% oprávnených osôb. Celková účasť na Slovensku dosiahla 21,41%.

 

 

 
Výstava fotografií Milana Grella

Nenechajte si ujsť ďalšie podujatie, ktoré pre vás pripravili naši mladí Grinavania v rámci projektu Mládež v akcii. Priestor multifunkčného centra GrinGa sa premení na galériu, kde si budete môcť pozrieť fotografie z Afriky. Pozvanie prijal PhDr. Milan Grell, ktorý nám bližšie porozpráva o svojich skúsenostiach a cestovateľských zážitkoch v sobotu 7.2.2015 o 16.00 hod. Výstava potrvá počas víkendu a pre žiakov aj počas nadchádzajúceho týždňa.

 
Klaun Pepele v GrinGe

Všetko sa to začalo jedným kufrom. Kto by to bol povedal, že sa v ňom skrýval celý cirkus. Klaun Pepele si jednoznačne získal malých divákov pri svojom excelentnom vystúpení v centre GrinGa v prvé februárové popoludnie tohto roka. Deti žonglovali, hádali, tlieskali, spievali, a hlavne sa smiali. Ďakujeme Divadlu Žihadlo aj Dianke Ježíkovej za krásne fotky a prezradíme, že najbližšie sa pre nás chystá karneval! Podujatie sa uskutočnilo vďaka programu Mládež v akcii, podporeného Európskou úniou.

 

 

 
Vítanie Nového roka 2015

Grinavania nezabudli ani na tradičné Silvestrovské stretnutie a vítanie Nového roka 2015. Ohňostroj pripravili a zaplatili Lenka Vachová, Milan Grell, Roman Šmahovský, Michal Svátek a Anton Lačný. Varené vínko pripravil Matúš Klamo, technickú podporu zabezpečoval Dušan Wittgrúber a upratanie priestoru Aktivity Grinava. PF 2015 GRINAVA!

 
Turisti si pripomenuli svoju činnosť v roku 2014

Grinavskí turisti si 30.12.2014 v GrinGe pripomenuli svoje výlety a túry v končiacom sa roku 2014. Stretnutie pripravil Peter Osuský spolu s vedúcim turistov Máriom Farkašom, ktorý deťom venoval magnetky s maskotom turistov. Potom si premietli fotky z akcií. Vedúci zároveň predstavil dátum III. ročníka grinavského turistického podujatia Grinavský kúsek 2015, ktorý je už zverejnený v Oblastnom turistickom kalendári Malé Karpaty a okolie na rok 2015. Grinavský kúsek 2015 sa uskutoční 9. mája 2015.

 

 
« ZačiatokPredošlý12345678910NasledujúcaKoniec »

Strana 5 z 31